• 1

Επιθεώρηση Μεταλλικών Κατασκευών

 
Η Swiss Approval εκτελεί Aρχικoύς και Περιοδικούς  Ελέγχους σε Μεταλλικές Κατασκευές, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18800, EN 12944, ISO 8501 και EN 1090. Ο Οργανισμός εκδίδει επίσημη βεβαίωση και «Έκθεση Ελέγχου» ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών επιθεώρησης Μεταλλικών Κατασκευών, η Swiss Approval Technische Bewertung με έδρα την Ελευσίνα, παρέχει τις ακόλουθες διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης:

- Πιστοποίηση Συγκολλητών

- Σύνταξη WPS & WPQR για όλες τις μεθόδους

- Επανεξέταση & Έγκριση WPS & WPQR

- Παρουσία σε εργαστηριακούς ελέγχους, στα πλαίσια έγκρισης μεθόδου συγκόλλησης

- Οπτικός Έλεγχος Συγκόλλησης

- Ερμηνεία Ραδιογραφίας και έκδοση σχετικής αναφοράς

- Υλοποίηση ελέγχων με Υπερήχους, με ιδιόκτητο εξοπλισμό, τόσο με παραδοσιακές μεθόδους αλλά και με χρήση advanced NDT, σε ψυχρές αλλά και Θερμές επιφάνειες.

- Υλοποίηση ελέγχων, Διεισδυτικών Υγρών και Μαγνητικών Πεδίων

 

 

Inspection of Metal Structures

Swiss Approval performs Initial and Periodic Inspections on Metal Structures, in accordance with DIN 18800, EN 12944, ISO 8501 and EN 1090. The Agency issues an official certificate and an "Inspection Report" as to compliance with the requirements of the above standards.

Within the framework of the inspection services for Metal Structures, Swiss Approval Technische Bewertung, based in Elefsina, provides the following accredited certification services:

- Certification of Welders

- WPS & WPQR compilation for all methods

- All WPS & WPQRs for all welders, including WPS & WPQRs for all welders

- WPS/WPS WPPS and WPS/WPPS for Welding Methods and Welding Processes WPS/WPPS and WPS/WPPS for Welding Methods.

- Welding Visual Inspection

- Interpretation of Radiography and issue of a report

- Implementation of Ultrasonic testing, with proprietary equipment, both by traditional methods and using advanced NDT, on cold and hot surfaces.

- Implementation of Penetrating Liquid and Magnetic Field Inspections

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr