Υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΟΤΑ 360» (Δήμοι – Περιφέρειες)

 Α.    Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

 

 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΤΟΥ ΟΤΑ  (σύμφωνα με το άρθρο 37 της 679/2016 EE)
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΠ, Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασιας.
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΤΑ για:
  • ISO 9001:2015, for Quality Management
  • ISO 14001:2015, for Environmental Management
  • ISO 22001:2018, for Food Safety
  • ISO 45001:2018, for Health and Safety @ Work
  • ISO 50001:2018, for Energy Management
  • ISO 27001:2018, for Information Security and Safety of Data
  • ISO 37001:2016, for Anti-Bribery Management
  • ISO 39001:2012, for Road Traffic Safety Management.
  • Πιστοποίηση Συμμόρφωσης με την Νομοθεσία για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων (GDPR), μόνο στις περιπτώσεις που δεν παρέχουμε σχετικές υπηρεσίες.
  • ΕΛΟΤ 1429:2008 «Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου ή μη χαρακτήρα»
 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

 

 Β.     Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

 

 • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ:
  • ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
  • ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ
  • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
  • ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

Services to Local Authorities "OTA 360" (Municipalities - Regions)

 Α.    Provision of Support, Inspection and Certification Services

 • PROVISION OF DPO SERVICES (in accordance with article 37 of the 679/2016 EU)
 • PROVISION OF SERVICES of the DPO, Safety Technician and Occupational Physician.
 • PROVISION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION SERVICES TO DEPARTMENTS FOR:
 1. ISO 9001:2015, for Quality Management
 2. ISO 14001:2015, for Environmental Management
 3. ISO 22001:2018, for Food Safety
 4. ISO 45001:2018, for Health and Safety @ Work
 5. ISO 50001:2018, for Energy Management
 6. ISO 27001:2018, for Information Security and Safety of Data
 7. ISO 37001:2016, for Anti-Bribery Management
 8. ISO 39001:2012, for Road Traffic Safety Management.
 9. Certification of Compliance with the Personal Data Management Legislation (GDPR), only in cases where we do not provide related services.
 10. ELOT 1429:2008 "Management adequacy of organisations for the implementation of public or non-public projects"
 • PROVISION OF SERVICES TO INFRASTRUCTURES REQUIRING SEISMIC PROTECTION (PRE-SEISMIC CONTROL)

Β.     Certification of installations and equipment, in accordance with the legislation in force

PROVISION OF CERTIFICATION SERVICES TO:

 • CHILDREN'S PLAYGROUNDS
 • CHILDREN'S DOGS
 • PUBLIC WORK EQUIPMENT
 • LIFTING EQUIPMENT