Πιστοποίηση Προσώπων

Η πιστοποίηση προσώπων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να αποδείξουν (μέσω εξετάσεων) την επάρκεια τους στο τομέα του ενδιαφέροντος τους. Η πιστοποίηση της επάρκειας τους (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.

Η Swiss Approval Technische Bewertung, προσφέρει πιστοποίηση σε διάφορες ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων στον τομέα των ηλεκτροσυγκολλήσεων και των αγροτών αειφορικής/βιώσιμης Γεωργίας. Οι διαπιστεύσεις της εταιρείας θα επεκταθούν σύντομα και σε άλλα Τεχνικά Επαγγέλματα, καθώς και στον κλάδο Οικονομίας και Διοίκησης. 

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τυποποιημένες διαδικασίες σε συμφωνία με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Διαθέσιμοι τρόποι εξέτασης μέσω του φορέα μας είναι: 

 • Γραπτές είτε / και Προφορικές Εξετάσεις με συμβατικό τρόπο σε αίθουσα.
 • Γραπτές είτε / και Προφορικές Εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΗΥ & εξ αποστάσεως
 • Επιτόπιες Εξετάσεις στο πεδίο, πρακτική εξέταση.

Αγροτικός τομέας

Πεδίο σχήματος (scope): Το εν λόγω σχήμα πιστοποίησης αφορά σε πρόσωπα που εργάζονται στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και γενικά σε οποιονδήποτε οργανισμό / εταιρεία / φάρμα που έχει σχέση με τον γεωργικό τομέα όπως αγροκτήματα, φυτώρια κλπ. ή/και σε σχετικό τομέα της  όπου πρέπει να οργανωθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, αναφορικά με τα ακόλουθα υπο-σχήματα πιστοποίησης που αφορούν στο γενικό σχήμα «Αγρότης Αειφορικής Γεωργίας» στους τομείς:

 • · Γεωργία Ακριβείας (Γ.Α.)
 • · Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία
 • · Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στην γεωργία
 • · Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού
 • · Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι εφαρμογές τους για μια αειφόρο γεωργία
 • · Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά

Μεθοδολογία εξετάσεων:

 • On-line εξέταση
 • Προφορική εξέταση

Προαπαιτούμενα:

 1. Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
 2. Εργασιακή πείρα
 3. Εκπαιδευτικά σεμινάρια στις εν λόγω θεματικές ενότητες ή/και άλλα εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών)
 4. Γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 5. Τεκμήριο γνώσης ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (Εφαρμόσιμο μόνο για τον Τομέα της Ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία) * Η κατοχή σχετικού πτυχίου (π.χ. Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Προσωπικο Σχετικό με τις Συγκολλήσεις

 

Γενική Παρουσίαση της Διαδικασίας Πιστοποίησης Προσώπων της SATB με την μορφή Flow Charts (7.2.2. Public Information):