• 1

Πιστοποίηση Προσώπων

Η πιστοποίηση προσώπων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να αποδείξουν (μέσω εξετάσεων) την επάρκεια τους στο τομέα του ενδιαφέροντος τους. Η πιστοποίηση της επάρκειας τους (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων που προσφέρει η εταιρεία μας, είτε είναι διαπιστευμένες ISO 17024, είτε Branding υπηρεσίες μέσω εσωτερικών κανονισμών.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η SWISS APPROVAL έχει επεξεργαστεί και υιοθετήσει ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Αμεροληψίας, καθώς και Ασφάλειας Δεδομένων:

Η Swiss Approval Technische Bewertung, προσφέρει πιστοποίηση σε διάφορες ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων στον τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων κυρίως, αλλά και επαγγελμάτων του τομέα Διοίκησης και διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων. Οι διαπιστεύσεις της εταιρείας θα επεκταθούν σύντομα και σε άλλους τομείς, απευθυνόμενοι στο ευρύ κοινό και τις σύγχρονες ανάγκες των νέων εργαζομένων σήμερα. 

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τυποποιημένες διαδικασίες σε συμφωνία με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Διαθέσιμοι τρόποι εξέτασης μέσω του φορέα μας είναι: 

  • Γραπτές είτε / και Προφορικές Εξετάσεις με συμβατικό τρόπο σε αίθουσα.
  • Γραπτές είτε / και Προφορικές Εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΗΥ & εξ αποστάσεως
  • Επιτόπιες Εξετάσεις στο πεδίο, πρακτική εξέταση.

Προσωπικο Σχετικό με τις Συγκολλήσεις

 Γενική Παρουσίαση της Διαδικασίας Πιστοποίησης Προσώπων της SATB με την μορφή Flow Charts (7.2.2. Public Information):

Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων της SATB (Public Information):

  

 Η Αίτηση Ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση Προσώπων σύμφωνα με το Πρότυπο 17024, ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ENGLISH VERSION) έχει ως ακολούθως:

Η Αίτηση Ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση Προσώπων σύμφωνα με το Πρότυπο 17024, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (GREEK VERSION) έχει ως ακολούθως:

Οι Προυποθέσεις Αίτησης και Συμμετοχής σε Σχήμα Πιστοποίησης, έχουν ως ακολούθως: