• 1

Πιστοποίηση Προσώπων

Η πιστοποίηση προσώπων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να αποδείξουν (μέσω εξετάσεων) την επάρκεια τους στο τομέα του ενδιαφέροντος τους. Η πιστοποίηση της επάρκειας τους (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες), είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν.

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων που προσφέρει η εταιρεία μας, είτε είναι διαπιστευμένες ISO 17024, είτε Branding υπηρεσίες μέσω εσωτερικών κανονισμών.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η SWISS APPROVAL έχει επεξεργαστεί και υιοθετήσει ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Αμεροληψίας, καθώς και Ασφάλειας Δεδομένων:

Η Swiss Approval Technische Bewertung, προσφέρει πιστοποίηση σε διάφορες ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων στον τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων κυρίως, αλλά και επαγγελμάτων του τομέα Διοίκησης και διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων. Οι διαπιστεύσεις της εταιρείας θα επεκταθούν σύντομα και σε άλλους τομείς, απευθυνόμενοι στο ευρύ κοινό και τις σύγχρονες ανάγκες των νέων εργαζομένων σήμερα. 

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τυποποιημένες διαδικασίες σε συμφωνία με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Διαθέσιμοι τρόποι εξέτασης μέσω του φορέα μας είναι: 

  • Γραπτές είτε / και Προφορικές Εξετάσεις με συμβατικό τρόπο σε αίθουσα.
  • Γραπτές είτε / και Προφορικές Εξετάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΗΥ & εξ αποστάσεως
  • Επιτόπιες Εξετάσεις στο πεδίο, πρακτική εξέταση.

Προσωπικο Σχετικό με τις Συγκολλήσεις

 Γενική Παρουσίαση της Διαδικασίας Πιστοποίησης Προσώπων της SATB με την μορφή Flow Charts (7.2.2. Public Information):

Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων της SATB (Public Information):

  

 Η Αίτηση Ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση Προσώπων σύμφωνα με το Πρότυπο 17024, ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ENGLISH VERSION) έχει ως ακολούθως:

Η Αίτηση Ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση Προσώπων σύμφωνα με το Πρότυπο 17024, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (GREEK VERSION) έχει ως ακολούθως:

Οι Προυποθέσεις Αίτησης και Συμμετοχής σε Σχήμα Πιστοποίησης, έχουν ως ακολούθως:

 

Personnel Qualification and Certification

  

Personnel certification is a process through which interested professionals can demonstrate (through examinations) their competence in their field of interest. The certification of their competence (knowledge, skills and competences) is beneficial not only for themselves but also for the companies employing them.

The personnel certification services offered by our company are either ISO 17024 accredited or branding services through internal regulations.

To ensure the quality of the services provided, SWISS APPROVAL has elaborated and adopted POLICIES of Impartiality as well as Data Security:

 

Swiss Approval Technische Bewertung, offers certification in various specialties including specialties in the field of technical professions mainly, but also professions in the field of Administration and Corporate Affairs Management. The company's accreditations will soon be extended to other fields, addressing the general public and the modern needs of today's modern employees.

For this purpose, it applies standardized procedures in accordance with the international standard for Accreditation of Personnel Certification Bodies ELOT EN ISO/IEC 17024.

Available ways of examination through our institution are:

  • Written and/or Oral Examinations in a conventional classroom setting.
  • Written and/or Oral Examinations in an online mode via computer & remotely.
  • On-site Examinations in the field, practical examination.

Personnel related to Welding

 General presentation of the SATB's Personnel Certification Process in the form of Flow Charts (7.2.2. Public Information):

 

SATB Personnel Certification Regulations (Public Information):

 

 

The Application of an Interested Party for Personnel Certification according to Standard 17024, IN ENGLISH VERSION is as follows:

The Application of an Interested Party for Personnel Certification, ISO 17024 accredited, IN GREEK VERSION is as follows:

The Requirements for Application and Participation in a Certification Scheme are as follows: