• 1

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης / Certification of management systems

Υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης - Διαπιστευμένες κατά ISO 17021. Αναγνώριση IAF.

Μέσω της συνεργασίας μιας Επιχείρησης με έναν ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης παγκόσμιας εμβέλειας  με Διεθνώς αναγνωρισμένες διαπιστεύσεις συνολικής αποδοχής από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF), τόσο η ίδια η Επιχείρηση, οι πελάτες της, οι συνεργάτες όσο και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επωφελούνται από το σταθερό, αξιόπιστο και ελεγχόμενο σύστημα αξιολόγησης που ο Οργανισμός αυτός μπορεί να παρέχει.

Η διαπιστευμένη πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τη Swiss Approval Technische Bewertung, συμβάλλει στη διασφάλιση μέγιστου οφέλους και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της εταιρείας, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση ενός οργανισμού/ μιας εταιρείας επιφέρει σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, η λήψη μέτρων άμβλυνσης των κινδύνων αλλά και η βελτίωση  της λειτουργικής απόδοσης η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, μικρότερη σπατάλη, χαμηλότερο κόστος παραγωγής, και τελικά σε μεγαλύτερο λειτουργικό κέρδος.

Είναι πλέον γεγονός πως κρίνεται αξιοσημείωτη η ανάπτυξη και επέκταση του τομέα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης τα τελευταία χρόνια. Η Swiss Approval Technische Bewertung μετρά περισσότερους από 1.000 πιστοποιημένους πελάτες, μέσα σε ένα δίκτυο που επεκτείνεται διαρκώς.

 

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

Η Swiss Approval Technische Bewertung, έχει αποκτήσει σημαντικές διαπιστεύσεις  που διασφαλίζουν την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης, σε συστήματα σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

Ως «Επιθεώρηση» ορίζεται η συστηματική και αντικειμενική εξέταση στοιχείων, δηλώσεων, καταστάσεων, αρχείων, καθώς επίσης των λειτουργιών και επιδόσεων μίας επιχείρησης αναφορικά με την εφαρμογή ενός προτύπου το οποίο υιοθετείται από την επιχείρηση, με συγκεκριμένους στόχους και στο πλαίσιο της ευρύτερης εταιρικής της πολιτικής.

Η Swiss Approval Technische Bewertung για την αποτελεσματική εκτέλεση του ελέγχου, λαμβάνει και αξιολογεί την σχετική τεκμηρίωση πριν τη διενέργεια της επιτόπιας επιθεώρησης, συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, τα αξιολογεί με τη χρήση συγκριτικών  πινάκων, και τελικά διατυπώνει αξιολογική κρίση, η οποία καταγράφεται στην έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στον  πελάτη. Οι επιθεωρητές μας αξιολογούν τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρήσεων και των οργανισμών, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα είτε με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις ή / και εσωτερικά (ιδιωτικά) κριτήρια συμμόρφωσης για λογαριασμό των πελατών μας.

 

COMPLETE SYSTEM 8128 – Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Ένα σύγχρονο, καινοτόμο και ολοκληρωμένο  πιστοποιητικό εισάγεται στην παγκόσμια αγορά μέσα από το φάσμα των υπηρεσιών της Swiss Approval International με την ονομασία: COMPLETE SYSTEM 8128.

Το πλήρες σύστημα 8128 είναι ένα ενιαίο πιστοποιητικό, που συνδυάζει και αντικαθιστά όλα τα επιμέρους πιστοποιητικά (ISO 9000/14000/27000/18000 κλπ), βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των πολλαπλών συστημάτων διαχείρισης.

Από τη θεωρία των αριθμών, «ολοκληρωμένος» (complete), λέγεται ένας φυσικός αριθμός όταν το άθροισμα των θετικών διαιρετών του, εκτός του ιδίου του αριθμού, είναι ίσο προς τον αριθμό αυτό. Ο ορισμός προέρχεται από την αρχαιότητα, και συγκεκριμένα από την εποχή του Ευκλείδη, ο αριθμός ονομάζεται επίσης «τέλειος» ή «ιδανικός». Ο πρώτος τέλειος αριθμός είναι το 6, μετά ο 28 στη συνέχεια ο αριθμός 496 και τέλος, ο αριθμός 8128.

Η Swiss Approval International ανέπτυξε το COMPLETE SYSTEM 8128, ακολουθώντας τον οδηγό τυποποίησης «ISO guide» για την εφαρμογή και πιστοποίηση ενοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, προσφέροντας έτσι στη Διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα πολυδιάστατα, βασισμένα σε διαφορετικά πρότυπα, συστήματα.

Πολιτική για COVID19

Παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης εν μέσω της πανδημίας.
Πολιτικη COVID19

 

Certification of management systems

 

Management Systems Certification Services - ISO 17021 Accredited. IAF Recognition.

By partnering with an independent, world-class Certification Body with Internationally Recognized Accreditation Body (IAF) accreditations, the Company, its customers, partners and all stakeholders benefit from the stable, reliable and verifiable assessment system that the IAF can provide.

The accredited certification of a quality management system by Swiss Approval Technische Bewertung helps to ensure maximum benefit and added value to the Company's customers from the services provided.

The certification of an organisation/company provides significant benefits from the implementation of management systems, including risk reduction measures and improved operational efficiency, which in turn leads to improved efficiency, less waste, lower production costs, and ultimately higher operational profit.

It is now a fact that the growth and expansion of the Management Systems certification sector in recent years is remarkable. Swiss Approval Technische Bewertung counts more than 1,000 certified customers within a network that is constantly expanding.

Management Systems Certification

Swiss Approval Technische Bewertung, has obtained important accreditations that ensure the provision of reliable certification services, in systems according to the following standards:

Inspection is the systematic and objective examination of data, statements, statements, records, records, and the operations and performance of an enterprise with respect to the application of a standard adopted by the enterprise, with specific objectives and in the context of its broader corporate policy.

Swiss Approval Technische Bewertung for the effective execution of the inspection, receives and evaluates the relevant documentation prior to the on-site inspection, collects evidence during the inspection, evaluates it using comparative tables, and finally formulates an evaluative judgement, which is recorded in the audit report, which is communicated to the client. Our inspectors assess the management systems of companies and organisations in accordance with internationally recognised standards either against specific requirements and/or internal (private) compliance criteria on behalf of our clients.

COMPLETE SYSTEM 8128 - Integrated Management Systems

A modern, innovative and integrated certificate is introduced to the global market through Swiss Approval International's range of services under the name: COMPLETE SYSTEM 8128.

Complete System 8128 is a single certificate, combining and replacing all individual certificates (ISO 9000/14000/27000/18000 etc.), improving the efficiency of the operation of multiple management systems.

In number theory, a natural number is called 'complete' when the sum of its positive divisors, excluding the number itself, is equal to that number. The definition comes from antiquity, specifically from the time of Euclid, the number is also called "perfect" or "ideal". The first perfect number is 6, then 28, then the number 496 and finally the number 8128.

Swiss Approval International has developed COMPLETE SYSTEM 8128, following the ISO guide for the implementation and certification of integrated management systems, thus offering the international business community an innovative and integrated approach to multidimensional, standards-based systems.

COVID-19 policy

Please follow the link below to learn about the Management Systems Certification procedures in the midst of the pandemic.

COVID19 policy

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr