• 1

Υπηρεσίες Πιστοποίησης στον Τομέα Υγείας και Ευεξίας

 

Leader στην αγορά των Υπηρεσίων του Τομέα Υγείας & Ευεξίας - Health Care business Unit 

Η Swiss Approval έχει αυξημένη δραστηριότητα και στρατηγική προσήλωση στον τομέα Υγείας & Ευεξίας, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς. Ο τομέας της προστασίας και πρόληψης, της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και ευεξίας, είναι πολυδιάστατος και εξαιρετικά σύνθετος αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες του, ο οποίος ρυθμίζεται τόσο από διεθνείς και εθνικούς κανόνες όσο και από περισσότερο εξειδικευμένα ρυθμιστικά πλαίσια και πρωτόκολλα.

Το πρότυπο DIN EN 15224

Το πρότυπο DIN EN 15224 αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προδιαγραφών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, εσωτερικά και εξωτερικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα) και των εξειδικευμένων ιατρικών μονάδων όπως κέντρα εξωσωματικής – αναπαραγωγικής ιατρικής (μονάδες IVF), οδοντιατρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας κ.λπ. 

Η εταιρεία διατηρεί ήδη απο το 2016 διαπίστευση απο τον UKAS/UK, για το συγκεκριμένο πρότυπο, καθιστώντας την Leader σε Διεθνές επίπεδο στον τομέα πιστοποίησης ISO 9001 και EN DIN SS 15224 για τις υπηρεσίες Υγείας.

Το πρότυπο ISO 13485

Αφορά την πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας, εταιρειών που παράγουν, εμπορεύονται ή διαχειρίζονται προιόντα που υπάγονται στην Ευρωπαική Οδηγία των Ιατροτεχνολογικών προιόντων. Certification of Medical Devices Quality Management Systems in accordance with EN ISO 13485:2012. Certification Body of Quality Assurance Systems in accordance with E.C. Directives.

Η εταιρεία διατηρεί ήδη απο το 2012 διαπίστευση απο τον ΕΣΥΔ/GR αλλά και προσφάτως απο UAF/USA, για το συγκεκριμένο πρότυπο, καθιστώντας την Leader σε Διεθνές επίπεδο στον τομέα πιστοποίησης εταιρειών που εντάσσονται στην Εθρωπαική Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προιόντα. 

 Ιατρικές Υπηρεσίες Αισθητικής. Μη Χειρουργικές & Χειρουργικές Υπηρεσίες.

Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην πιστοποίηση των υπηρεσιών Cosmetics, Αισθητικής Ιατρικής δηλαδή, κυρίως στο εξωτερικό, όπου το συγκεκριμένο αντικείμενο γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη, λειτουργώντας όμως σε ένα πλαίσιο με κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν είτε δεν εποπτεύονται.

Αφορά την πιστοποίηση υπηρεσιών αισθητικής ιατρικής, αναφορικά με Μή χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις επίσης. 

Το πρότυπο ISO 17679

Το εν λόγω πρότυπο απευθύνεται σε δομές ευεξίας οι οποίες μπορεί να είναι είτε αυτοτελείς είτε ενσωματωμένες σε άλλες λειτουργικές δομές, όπως μονάδες φιλοξενίας, κλινικές αδυνατίσματος, κέντρα αποκατάαστασης, κλπ..

Τα λεγόμενα Welness & SPA centers, παρέχουν μεν, μη συνταγογραφημένες υπηρεσίες με στόχο την ευεξία, αλλά αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση της εκάστοτε δομής να διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια του χρήση και καταναλωτή, μέσω δομημένου συστήματος οργάνωσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, που σε πολλές περιπτώσεις άπτονται και ιατρικής φύσεως προβλημάτων.

Το πρότυπο B&W - Blue & White Cert

Ήδη απο το 2012 η Swiss Approval εκπόνησε το πρώτο πρότυπο για διαχείριση επισκεπτών και τουριστών που τυχόν θα αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, με τον τίτλο MEDICAL TOURISM FRIENDLY HOTEL - MTFH. Το Δεκέμβριο του 2014, το νέο διεθνές πρότυπο HSTAR I για την υπηρεσία Blue Service, αναπτύχθηκε ειδικά με σκοπό την πιστοποίηση της ασφάλειας της υγείας στους χώρους φιλοξενίας και τις διοργανώσεις μαζικών εκδηλώσεων, και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της SwissApproval. Τον Απρίλιο 2020, η Swiss Approval εκδίδει την νέα έκδοση του προτύπου, το λεγόμενο B&W CERT, ανανεωμένο και ενημερωμένο στα νέα δεδομένα της πανδημίας του CONVID19 με αντικείμενο την Ασφάλεια και Υγεία των επισκεπτών σε θέματα επείγουσας ιατρικής φροντίδας και προφύλαξης λοιμώξεων από την Swiss Approval International.

Το «B&W Cert» αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες φιλοξενίας αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19.

Στην βάση της φιλοσοφίας του B&W CERT, η Swiss Approval ανέπτυξε μια σειρά προτύπων σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια των καταναλωτών και χρηστών υπηρεσιών, οπως πιο κάτω εξειδικεύονται.

Το πρότυπο H&W - Haccp & White Cert

«Η&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες εστίασης, αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19 

Το πρότυπο S&W - Service & White Cert

«S&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις εμπορικές δραστηριότητες, (εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, σχολεία και εκπαιδευτήρια, μέσα μεταφοράς, κλπ), αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19

Το πρότυπο M&W - Medical & White Cert

«M&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια), αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19

 

Certification Services in the Health and Wellness Sector

 Leader in the market of Health & Wellness Services - Health Care business Unit

Swiss Approval has an increased activity and commitment in the Health & Wellness sector, both in Greece and Internationally. The field of protection and prevention, primary health care and wellness, is multidimensional and extremely complex in terms of quality factors and safety determinants in its services, which is regulated by both international and national regulations as well as by more specific regulatory frameworks and protocols.

The DIN EN 15224 standard

The DIN EN 15224 standard is the European specification framework for the development and implementation of management systems in health services in order to respond adequately to the specific needs and circumstances of health care services (hospitals, clinics, inpatient and outpatient clinics, diagnostic centres) and specialised medical units such as IVF centres, dental centres, rehabilitation centres, etc.

The company has been accredited by UKAS/UK since 2016, regarding this standard, making it a leader at international level in the field of ISO 9001 and EN DIN SS 15224 certification for healthcare services.

The ISO 13485 standard

It concerns the certification of Quality Management Systems of companies that produce, market or manage products under the European Medical Devices Directive. Certification of Medical Devices Quality Management Systems in accordance with EN ISO 13485:2012. Certification Body of Quality Assurance Systems in accordance with E.C. Directives.

The company has been accredited since 2012 by ESYD/GR and recently by UAF/USA, for this standard, making it a leader at international level in the field of certification of companies that are subject to the European Directive for medical devices.

Medical Cosmetic Services. Non-Surgical & Surgical Services.

The Company has invested in the certification of Cosmetics, mainly abroad, where this field is experiencing significant growth, but operating in a framework with operating rules that do not exist or are not supervised in Greece.

It concerns the certification of cosmetic medicine services, regarding non-surgical procedures and surgical procedures as well.

The ISO 17679 standard

This standard is addressed to wellness facilities which may be either independent or integrated into other functional structures, such as hospitality units, slimming clinics, rehabilitation centres, etc.

These so-called Welness & SPA centres provide non-prescription services aimed at wellness, but this does not negate the obligation of the structure in question to ensure the health and safety of the user and consumer through a structured system of organisation and quality assurance of the services provided, which in many cases also address medical problems.

The B&W - Blue & White Cert standard

Already since 2012, Swiss Approval developed the first standard for the management of visitors and tourists who might have health problems, entitled MEDICAL TOURISM FRIENDLY HOTEL - MTFH. In December 2014, the new international standard HSTAR I for the Blue Service was developed specifically for the purpose of health safety certification in hospitality and public event venues, and is the intellectual property of SwissApproval. In April 2020, Swiss Approval is publishing the new version of the standard, the so-called B&W CERT, renewed and updated to the new CONVID19 pandemic data on the Safety and Health of Visitors in Emergency Medical Care and Infection Prevention by Swiss Approval International.

The "B&W Cert" concerns the assessment and certification for hospitality services regarding the safety of guests/guests, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19.

On the basis of the B&W CERT philosophy, Swiss Approval has developed a series of standards related to the Health and Safety of consumers and service users, as specified below.

The H&W standard - Haccp & White Cert

"H&W Cert" Assessment and certification for catering services, regarding the safety of guests/customers, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19.

The S&W standard - Service & White Cert

"S&W Cert" Assessment and certification for commercial activities, (shopping centres, gyms, schools and training centres, means of transport, etc.), concerning the safety of guests/customers, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19.

The M&W - Medical & White Cert standard

"M&W Cert" Assessment and certification for primary health care services (medical centres, microbiological laboratories), considering the safety of guests/clients, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr