• 1

«Πράσινος» Τρόπος Σκέψης και Δράσης

 

Το να σκέφτεται κάποιος οικολογικά σημαίνει ότι διαθέτει επίγνωση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ανθρώπου και του Πλανήτη, και πως αναγνωρίζει τη βλάβη την οποία μπορεί να  προκαλεί ακόμα και  σε καθημερινή βάση, ακούσια, ο άνθρωπος με τη δράση του στο περιβάλλον. Ο οικολογικός τρόπος σκέψης οδηγεί σε ανάλογη συμπεριφορά και κυρίως στην απόφαση για διορθωτικές παρεμβάσεις οι οποίες έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν την περιβαλλοντική ευθύνη σε έμπρακτη συνείδηση.

Η Swiss Approval International είναι ένας Οργανισμός Επιθεώρησης & Πιστοποίησης, που δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα. Ο σύγχρονος πολίτης οφείλει να σκέπτεται «οικολογικά», και η Swiss Approval International συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με το να προωθεί προγράμματα επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων τα οποία έχουν άμεση θετική επίπτωση στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών.

1. «Air quality», η θεμελιώδης προϋπόθεση για να αναπνέουμε “οικολογικά”.

Η Swiss Approval International, λειτουργεί ως εμπειρογνώμονας και βασικός φορέας αξιολόγησης στις διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης και υποστήριξης των εθνικών κυβερνήσεων, αναφορικά με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι οποίες σχετίζονται με την απαιτούμενη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ποιότητα του αέρα, στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ετήσια βάση.  Τον Ιούνιο του 2008, τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για την ποιότητα του αέρα (2008/50/ΕΚ). Αυτή η οδηγία υιοθετήθηκε από πολλές Κυβερνήσεις χωρών, ακόμα και εκτός Ευρώπης, και επιβλήθηκε προς εφαρμογή από διάφορους εποπτικούς Κρατικούς Οργανισμούς αναφορικά με τη μέριμνα για το Περιβάλλον. Κατά συνέπεια, κάθε χώρα οφείλει να καταρτίζει σχέδιο διασφάλισης της ποιότητας του αέρα έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα εκείνα που σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10 και PM25), καθώς επίσης του οξειδίου του αζώτου (ΝΟx), με την παρακολούθηση και την υποβολή σχετικών εκθέσεων εκπομπών.

2. Ενέργεια, ο μείζον παράγοντας για την διαβίωση. Ενέργεια και “πράσινη συνείδηση”.

Η Swiss Approval International προσεγγίζει τα ενεργειακά θέματα με εντεινόμενο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί πεποίθησή μας πως η ενέργεια κατατάσσεται, αφενός, ανάμεσα στα πλέον σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά αναπτυξιακά συστατικά, και από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση ενέργειας και οι σχετικές επιπτώσεις αυτής, συνιστούν κύρια ζητήματα που πρέπει να διευθετούνται, στο πλαίσιο του οικολογικού τρόπου σκέψης, όπως π.χ. τα εκπεμπόμενα αέρια ενός “οικολογικού” σπιτιού (Green House Gas) (GHG emissions), που κοινώς αποκαλούνται “αποτύπωμα άνθρακα” (Carbon Footprint).

Με τον όρο GHG ορίζονται τα αέρια στην ατμόσφαιρα, που απορροφούν και εκπέμπουν ακτινοβολία μέσα στο θερμικό υπέρυθρο φάσμα. Αυτή η διαδικασία είναι η βασική αιτία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τα βασικά αέρια που προκαλούν συνδυαστικά το φαινόμενου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα της γης, είναι τα εξής: υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το νιτρώδες οξείδιο και το όζον. Τα αέρια του θερμοκηπίου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη θερμοκρασία της Γης.  Δίχως αυτά, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης θα ήταν κατά μέσο όρο περίπου 33 °C χαμηλότερη, που σημαίνει περίπου 59 °F κάτω από το σημερινό μέσο όρο των 14 °C (57 °F).

Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση σε ολόκληρη την κοινωνία, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση της ενέργειας έχει ολοένα και περισσότερο σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι εμπειρογνώμονες και οι υπηρεσίες της Swiss Approval International, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που σχετίζονται με την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μπορούν να ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μέσα από τις διεργασίες παρακολούθησης των εκπομπών αερίων.

 

ISO 50001:2011 Energy Management Systems (EnMS) – Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης. Αποτελεί το πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), για τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
            
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, καθώς και τη διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας, σκοπός του οποίου είναι η ενίσχυση της δυνατότητας ενός οργανισμού να ακολουθήσει μια συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών και ενεργειακών του επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής ασφάλειας, της χρήσης και κατανάλωσης ενεργειακών πόρων. Το πρότυπο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να μειώνουν συνεχώς την ενεργειακή τους κατανάλωση, και ως εκ τούτου το ενεργειακό τους κόστος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 
Emissions Trading System (EU ETS) for Industry.  Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ), οφείλουν να έχουν εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης, σύμφωνα με το οποίο παρακολουθούν και καταγράφουν τις εκπομπές τους κατά τη διάρκεια του έτους. Τα δεδομένα της έκθεσης των ετήσιων εκπομπών, πρέπει να επαληθεύονται από διαπιστευμένο επαληθευτή- πιστοποιητή πριν από την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Emissions Trading System (EU ETS) for Aviation - Directive 2008/101/EC. Το Νοέμβριο του 2008, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδοσε την οδηγία 2008/101/EC με την οποία περιέλαβε και τις αερομεταφορές στο σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία και την ακόλουθη απόφαση 2009/339/EC όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διακινούνται από και προς ένα προορισμό - κράτος μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν την έκθεση και να επαληθεύουν τις εκπομπές τους σε CO2.

CO2 Footprint – ISO 14064. Οι οργανισμοί εκτός του υποχρεωτικού και κανονιστικού πλαισίου, θα πρέπει να παρακολουθούν και να αναφέρουν  τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που συνήθως αναφέρονται ως αποτύπωμα άνθρακα (CO2 Footprint).

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ανέπτυξε μία σειρά προτύπων ISO 14064-1,2,3 στοχεύοντας στην υιοθέτησή τους από κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, περιφέρειες και άλλους φορείς, με ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων και εθελοντικών προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στη μέτρηση, ποσοτικοποίηση και έχουν ως απώτερο στόχο, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα πρότυπα αυτά επιτρέπουν στους οργανισμούς να συμμορφώνονται με τις προηγούμενες απαιτήσεις της ΕΚΕ και να συμμετέχουν σε συστήματα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ) με τη χρήση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου.

Η Swiss Approval GHG Label αποτελεί την πλέον έγκυρη σφραγίδα, η οποία δηλώνει ότι μια υπηρεσία ή ένα προϊόν παράγεται σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας, ενώ μέσα από αυτήν οικοδομείται ένα εταιρικό προφίλ με έντονη περιβαλλοντική/ οικολογική συνείδηση, στοιχείο το οποίο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εμπορική κίνηση και τις πωλήσεις της επιχείρησης, η οποία απευθύνεται σε πληροφορημένους και ευαισθητοποιημένους καταναλωτές.

Airport Carbon Accreditation: Είναι ένα ανεξάρτητο, εθελοντικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό ACI (Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων), με σκοπό να επιβάλει τα κριτήρια διαπίστευσης για τους αερολιμένες σε ετήσια βάση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Αερολιμένων οφείλει να είναι η πρωτοποριακή τους λειτουργία συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση των εκπομπών άνθρακα. Η διαδικασία  Airport Carbon Accreditation, έχει λάβει  την επίσημη αιγίδα της European Civil Aviation Conference (ECAC) και του EUROCONTROL.    
        

ΜΕΙΩΣΤΕ... ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 • Απενεργοποιείτε άσκοπο ή περιττό φωτισμό
 • Χρησιμοποιείται φυσικό φωτισμό, αντί για ηλεκτρικό όποτε είναι εφικτό
 • Εάν έχετε λάμπα γραφείου, σιγουρευτείτε πως λειτουργεί με λαμπτήρες φθορισμού (αντί για λαμπτήρες πυρακτώσεως)
 • Ντυθείτε κατάλληλα για την εποχή
 • Επιλέξτε κρύο νερό για το πλύσιμο των ρούχων σας
 • Κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες σας κλειστές σε θερμαινόμενες ή κλιματιζόμενες περιοχές
 • Απενεργοποιείτε τους υπολογιστές όταν δεν χρησιμοποιούνται
 • Απενεργοποιείτε τους εκτυπωτές, και ιδιαίτερα τους εκτυπωτές laser, όσο δεν εκτυπώνετε
 • Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, για να ενεργοποιείτε όλους τους υπολογιστές και τον εξοπλισμό του γραφείου ταυτόχρονα.
 • Κατά την αγορά υπολογιστών η περιφερειακών συσκευών, επιλέγετε εξοπλισμό χαμηλής ισχύος.
 • Ελαχιστοποιήστε τη χρήση της λειτουργίας προφύλαξης οθόνης και αντί για αυτήν ενεργοποιήστε τις λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας
 • Αγοράζετε μόνο προϊόντα ενεργειακής απόδοσης
 • Μετακινήστε το ψυγείο σας. Αφήνοντας χώρο μεταξύ ψυγείου και τοίχου, αυξάνεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα πηνία του πυκνωτή, επιτρέποντας στο ψυγείο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

 

ΜΕΙΩΣΗ... ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

Οδηγείτε οικονομικά και εξορθολογίστε τη χρήση του αυτοκινήτου. Εφόσον οδηγείτε, αποφύγετε αυτοκίνητα με αυξημένη κατανάλωση σε καύσιμα και προτιμήστε οχήματα με υψηλή απόδοση καυσίμου, (με απόδοση περισσότερα μίλια ανά γαλόνι), και φυσικά μην οδηγείτε περισσότερο από όσο πραγματικά απαιτείται μες στην ημέρα σας...
Παρκάρετε το αυτοκίνητο σας στη σκιά. Όταν παρκάρετε στον ήλιο γίνεται πιο γρήγορα διαρροή υγραερίου από τη δεξαμενή καυσίμων σας. Όταν σταθμεύετε στη σκιά, μειώνεται η θερμοκρασία στην δεξαμενή αερίου σας μέχρι 7 βαθμούς, μειώνοντας, έτσι, σημαντικά την εξάτμιση των καυσίμων.

 

3. «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείρισή τους φανερώνει το επίπεδο του πολιτισμού των καταναλωτών

Ο όρος απόβλητα μπορεί να οριστεί απλούστερα, ως τα ανεπιθύμητα ή άχρηστα υλικά. Σήμερα, η αποτελεσματική διαχείριση και η διάθεσή τους με ορθολογικό και οικολογικό τρόπο αποτελεί κρίσιμο οικολογικό και κοινωνικοοικονομικό ζήτημα.

Η έκθεση σε επικίνδυνα απόβλητα-απορρίμματα, ειδικότερα μετά την αποτέφρωσή τους, μπορεί να προκαλέσει διάφορες σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος. Τα απόβλητα μπορούν να επιμολύνουν την επιφάνεια του νερού, τα υπόγεια ύδατα, το έδαφος και τον αέρα επιβαρύνοντας τον άνθρωπο, καθώς και άλλα είδη και εν γένει τα οικοσυστήματα.

Η πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα επικεντρώνεται στη σταδιακή μετατόπιση των συστημάτων διαχείρισής τους, από την υγειονομική ταφή στην ανακύκλωση. Σε τοπικό επίπεδο η ελαχιστοποίηση-συρρίκνωση των απορριμμάτων, υπήρξε η προτιμώμενη μέθοδος για την επεξεργασία τους.

Διεθνώς, κύριο στόχο, αποτελούν, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, η ανακύκλωση και η βιώσιμη εν τέλει διάθεσή τους. Η ανακύκλωση δύο συγκεκριμένων κατηγοριών απορριμμάτων, του γυαλιού και συσκευασιών αλουμινίου, έχει ξεκινήσει από το 2008. Από το τέλος του 2012, έχει τεθεί σε ισχύ η εισαγωγή δύο επιπλέον κατηγοριών απορριμμάτων στα συστήματα ανακύκλωσης, του χαρτιού και πλαστικού, συμπεριλαμβανομένων και των tetra boxes.

Η Swiss Approval International έχει σημαντική εμπειρία στην εφαρμογή προδιαγραφών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης ποσότητας και συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, αφού οι επιθεωρητές μας προσφέρουν, εδώ και χρόνια, υπηρεσίες στη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, για λογαριασμό κρατικών αρχών.

ΜΕΙΩΣΤΕ... ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 • Σκεφτείτε πριν εκτυπώσετε ή φωτοτυπήσετε! Εκτυπώστε και φωτοτυπήστε όσο το δυνατόν λιγότερο.
 • Επεξεργαστείτε το περιεχόμενο του εγγράφου στην οθόνη, όχι στο χαρτί
 • Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντί των εντύπων επιστολών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσετε την χρήση χαρτιού
 • Κάντε αποστολή και αποθήκευση εγγράφων, όπως πχ. σε απαραίτητα έγγραφα και επιχειρησιακές προτάσεις, με ηλεκτρονικά μέσα αντί για χαρτί
 • Όταν απαιτείται να εκτυπώσετε ή να αντιγράψετε, χρησιμοποιήστε και τις δύο όψεις του χαρτιού
 • Εφαρμόστε κοινή χρήση των εγγράφων αντί να έχει ο καθένας το δικό του αντίτυπο
 • Αλλάξτε τα περιθώρια στα έγγραφα Word από τα προεπιλεγμένα περιθώρια για τα έγγραφα που εκτυπώνετε  (Η τρέχουσα ρύθμιση είναι 1,25 ίντσες σε όλες τις πλευρές. Αλλάζοντας τα περιθώρια σε 0,75 ίντσες, η ποσότητα του χαρτιού μειώνεται κατά περίπου 5%).

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Επαναχρησιμοποιήστε φακέλους, τοποθετώντας μια νέα ετικέτα πάνω από την προηγούμενη
 • Χρησιμοποιήστε ένα κουτί για πρόχειρα- υπολλειπόμενα χαρτιά (scrap paper) και χρησιμοποιήστε το για την εκτύπωση όλων των πρόχειρων ή ανεπίσημων εντύπων
 • Επαναχρησιμοποιήστε πλαστικές σακούλες, ή αγοράστε μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα από καμβά

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 • Χρησιμοποιήστε για τα δέματα, τσάντες- σακούλες δώρων. Το χαρτί περιτυλίγματος θα σκιστεί και θα πεταχτεί, η τσάντα μπορεί, όμως, να επαναχρησιμοποιηθεί
 • Η παραγωγή ανακυκλωμένου χαρτιού, χρησιμοποιεί μόνο το ήμισυ του νερού και τα 3/4 της ενέργειας από ότι καταναλώνεται για τη δημιουργία νέου χαρτιού
 • Κάθε τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού εξοικονομεί περίπου 400 λίτρα πετρελαίου, και δεκαεπτά δένδρα.
 • Ανακυκλώνοντας τις συσκευασίες αλουμινίου, η ενεργεία που καταναλώνεται και η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται, είναι κατά 95 % μικρότερη από ό,τι στην περίπτωση που τα δοχεία έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες.
 • Με την ανακύκλωση ενός μόλις δοχείου αλουμινίου θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τηλεόραση περίπου για 3 ώρες, κατ’ εκτίμηση.

4. «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ», ένας τρόπος για την μέτρηση της κατάστασης της υγείας των οικοσυστημάτων

Η βιολογική ποικιλότητα – ή βιοποικιλότητα – είναι ο όρος που αποδίδεται στην ποικιλία των μορφών ζωής πάνω στην Γη και των συνδυασμών τους. Η βιοποικιλότητα που απολαμβάνουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα των εκατομμυρίων χρόνων ανάπτυξης, διαμορφώνεται μέσα από φυσικές διεργασίες και  τελευταία, ολοένα και περισσότερο, από την επιρροή των ανθρώπων. Αποτελεί τον ιστό της ζωής της οποίας αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος και από την οποία τόσο πολύ εξαρτώμαστε.

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των φυτών, των ζώων και μικροοργανισμών που βρίσκονται στον πλανήτη μας. Η βιοποικιλότητα, επίσης, περιλαμβάνει γενετικές διαφορές που παρατηρούνται ακόμη και στο ίδιο είδος, όπως είναι η μεγάλη ποικιλία των μήλων, ακόμα και σε ποικιλομορφίες στην ανθρώπινη φυλή. Τα χρωμοσώματα, τα γονίδια, και το DNA – τα δομικά υλικά της ζωής – καθορίζουν την μοναδικότητα του κάθε ατόμου και του κάθε είδους. Μία άλλη πτυχή της βιοποικιλότητας είναι και η ποικιλία των φυσικών οικοσυστημάτων, όπως αυτά που παρατηρούνται στις ερήμους, τις ορεινές περιοχές του βορρά κτλ.

Κάθε οικοσύστημα παρουσιάζει τη δική του μοναδικότητα μέσα από συγκεκριμένα σύνολα των φυσικών μοντέλων. Είναι ένας συνδιασμός των μορφών ζωής και της αλληλεπίδρασης τους με το διαφορετικό, και το άμεσο περιβάλλον τους, που έχει κάνει τη Γη ένα μοναδικό κατοικήσιμο μέρος για τους ανθρώπους. Η βιοποικιλότητα παρέχει ένα μεγάλο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών που διατηρούν τη ζωή μας, καθώς και όλων των οργανισμών που εμβιούν στη γη. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Φαγητό, καύσιμα, φυσικά καταφύγια και δομικά υλικά που φτιάχνουν οι ίδιοι οι οργανισμοί
 • Ο φυσικός καθαρισμός του αέρα και των υδάτινων πόρων
 • Οξείδωση και αποσύνθεση των αποβλήτων
 • Ένα μετριοπαθές και σταθερό παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Αυτό διαμορφώνει, π.χ. τον περιορισμό των πλημμύρων, την ξηρασιών και των ακραίων θερμοκρασιών.
 • Την παραγωγή και την ανανέωση της γονιμότητας του εδάφους, συμπεριλαμβάνοντας τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών
 • Επικονίαση των φυτών πολλών καλλιεργειών
 • Έλεγχος των παρασίτων και των ασθενειών μέσω της φυσικής ισορροπίας κάθε οικοσυστήματος
 • Ικανότητα να προσαρμόζεται στις αλλαγές

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι κομμάτι της επιβίωσής μας. Οι πολιτισμοί ήταν πάντα άμεσα εξαρτώμενοι από τον αριθμό και την ποικιλία των διαθέσιμων σε αυτούς πόρων. Οι φυσικοί πόροι της γης παρέχουν τη βάση για όλους τους τομείς ανάπτυξης, όπως, η γεωργία, οι κατασκευές και η διαχείριση αποβλήτων. Η απώλεια της βιοποικιλότητας μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ικανότητα μας να εξασφαλίζουμε τρόφιμα, να μειώσει τις ευκαιρίες για αναψυχή και τουρισμό και να οδηγήσει στην εξάντληση των φυσικών μας πόρων όπως το ξύλο και οι πηγές ενέργειας.

Η Swiss Approval International υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με την προστασία και τον έλεγχο της βιοποικιλότητας. Η πολιτική κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της Swiss Approval International, περιλαμβάνει πλήθος πρωτοβουλιών που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας σε όλους τους τομείς (από την βιομηχανία έως την γεωργία) εμφυσώντας στους επιθεωρητές και τους ειδικούς μας την κουλτούρα του να σκέφτονται οικολογικά και να πράττουν με αμέριστη κοινωνική ευθύνη.

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
 • +30 210 5562130
 • +357 22 68 0004
 • info@swissapproval.gr
 • cyprus@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch