• 1

Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 για Εξοπλισμό υπό Πίεση

Οι Aρχικοί και Περιοδικοί Έλεγχοι Εξοπλισμού υπό Πίεση εφαρμόζονται σε ατμολέβητες και σε δοχεία πίεσης, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ και την Εθνική Νομοθεσία. Από το 2004 το εξειδικευμένο προσωπικό μας έχει επιθεωρήσει χιλιάδες χιλιόμετρα μεγάλων δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Υψηλής Πίεσης, κατασκευαστικών έργων, καθώς και έργα Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης. Κύριο μέλημα και ευθύνη μας είναι η ομαλή και ασφαλής κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές και Διεθνείς Προδιαγραφές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23/ΕΚ.

Το προσωπικό του Φορέα μας είναι επίσημα εγκεκριμένο και διαπιστευμένο από τον ASME (American Society of Mechanical Engineers), στο πλαίσιο λειτουργίας της Swiss Approval ως εξουσιοδοτημένου Οργανισμού Ελέγχου (ΑΙΑ), για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην πιστοποίηση λεβήτων και δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς κώδικες και τα πρότυπα ASME. Η Swiss Approval παρέχει Υπηρεσίες Επιθεώρησης κατασκευής, έργων επισκευής και μετατροπής, Shop και/ή Field, σε όλο τον κόσμο. Τα πρότυπα ASME έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται σε περισσότερες από 113 χώρες, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο την πιστοποίηση σύμφωνα με αυτά, μια εξαιρετικά σημαντική αναγνώριση στη διεθνή αγορά.

 

European Pressure Equipment Directive 97/23

The Initial and Periodic Inspections of Pressure Equipment apply to steam boilers and pressure vessels in accordance with Directive 97/23/EC and national legislation. Since 2004, our qualified staff has inspected thousands of kilometres of large Medium and High Pressure Gas networks, construction projects and Low Pressure Gas projects. Our main concern and responsibility is the smooth and safe construction of the project, in accordance with the applicable National and International Specifications in the framework of the European Directive 97/23/EC.

Our staff is officially approved and accredited by ASME (American Society of Mechanical Engineers), within the framework of Swiss Approval's function as an Authorized Inspection Agency (AIA), to support companies in the certification of boilers and pressure vessels in accordance with the mandatory codes and ASME standards. Swiss Approval provides Construction, Repair and Retrofit, Shop and/or Field Inspection Services worldwide. ASME standards have been adopted and implemented in more than 113 countries, thus making certification to them a highly regarded recognition in the international market.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr