• 1
  • 1

Υπηρεσίες Μυστικού Επισκέπτη

Η Swiss Approval είναι ένας εξαιρετικά πολύτιμος συνεργάτης, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη χρήση της μεθόδου του Μυστικού Επισκέπτη (Mystery Guest) η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αντικειμενικού ποιοτικού ελέγχου στον τομέα παροχής υπηρεσιών, σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως, οι υπηρεσίες φιλοξενίας (ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα), οι αεροπορικές μεταφορές, οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες ασφάλειας, οι πωλήσεις, κ.λπ.

Οι εξειδικευμένοι Επιθεωρητές/ Ελεγκτές μας, χρησιμοποιούν ειδικά ερωτηματολόγια για να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση και να καταγράψουν τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας για τα οποία η εταιρεία έχει δεσμευτεί, παρέχοντας, ταυτόχρονα, σημαντικές δυνατότητες ελέγχου των λειτουργικών διαδικασιών, και προτάσεις βελτίωσης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της ποιοτικής διαχείρισης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Secret Visitor Services

Swiss Approval is an extremely valuable partner, with extensive experience in the evaluation of services provided, using the Mystery Guest method, which is the most important tool for objective quality control in the service sector, in an extremely wide range of activities such as hospitality services (hotels and tourist accommodation), air transport, car rental, security services, sales, etc.

Our specialized Inspectors/Auditors use special questionnaires to capture the current situation and record any deviations from the specifications and quality standards to which the company is committed, providing, at the same time, significant opportunities to control the operational processes, and suggestions for improvement, enhancing the effectiveness of quality management and operation of the business.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr