• 1

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Ο Ανυψωτικός Εξοπλισμός απαιτεί συμμόρφωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας του, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, καθώς και οι απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας, όπως αυτές προδιαγράφονται κάθε φορά και από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η επιθεώρηση των Ανυψωτικού Εξοπλισμού περιλαμβάνει έλεγχο τεκμηρίωσης (έλεγχος Τεχνικού Φάκελου), και επιπρόσθετα, επιτόπιο εποπτικό, τεχνικό και λειτουργικό έλεγχο.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης και ελλείψη μη συμμορφώσεων, εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ1186Β/2003).

 

Lifting Equipment Certification

Lifting equipment requires compliance with the technical specifications provided at all stages of its construction, use and operation, in order to ensure the suitability of the installations and machinery, as well as the required safety conditions, as specified each time and by the insurance companies.

The inspection of lifting equipment includes a documentation check (Technical File check), and in addition, on-site supervisory, technical and operational checks.

Following the assessment and in the absence of non-compliances, a Certificate of Suitability is issued in accordance with the requirements of the current National Legislation (Government Gazette 1186B/2003).

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr