• 1

ISO 9001 - Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας

 

Η οικογένεια προτύπων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9000 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους οργανισμούς στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των αναγκών των πελατών τους και άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμμορφούμενοι, ταυτόχρονα, με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Το ISO 9000 αναφέρεται στις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των οκτώ αρχών διαχείρισης στα οποία στηρίζεται συνολικά η σειρά αυτή των προτύπων.

Το ISO 9000, καθώς και όλα τα σχετικά ΣΔΠ, εστιάζουν στις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τις συνολικές επιδόσεις του οργανισμού όπως την παροχή υπηρεσιών, τις γραμμές παραγωγής, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διοίκηση, κ.λπ.

 Η διαδικασία οργάνωσης μιας επιχείρησης βάσει του ISO 90001 καθώς και όλες οι σχετικές αρχές και απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου ΣΔΠ, ακολουθούν τη βασική προσέγγιση – Σχεδιασμός – Ενέργεια- Έλεγχος - Δράση (Plan-Do-Check-Act, PDCA):
 
 

Οι 4 φάσεις του κύκλου PDCA

  • Plan - Σχεδιασμός: Η συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αντιστοιχεί στην ανώτατη διοίκηση. Την ειδική ευθύνη της εποπτείας και εφαρμογής του αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Ποιότητας και η Ομάδα Ποιότητας. Επιπλέον, ο οργανισμός στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΣΔΠ, οφείλει να διατυπώσει την πολιτική Ποιότητας με τη μορφή γραπτής δήλωσης η οποία περιγράφει τις προθέσεις και τη Δέσμευση της Διοίκηση για την εφαρμογή του Συστήματος. Η Πολιτικής Ποιότητας πρέπει να γνωστοποιείται εντός του οργανισμού. Η ομάδα Ποιότητας αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων αναφορικά με τη συμμόρφωση στις αρχές του Συστήματος Ποιότητας. Στη φάση αυτή θα πρέπει να προσδιορισθούν οι σημαντικές διεργασίες λειτουργίας του οργανισμού, οι απαιτήσεις που τη διέπουν (νομικές, τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις πελατών) καθώς επίσης να αποτυπωθούν οι στόχοι ποιότητας και οι δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των λειτουργιών.
  • Do - Ενέργεια: Σ’ αυτή τη φάση τίθενται σε εφαρμογή οι ορισμένες διαδικασίες και οι σχεδιασθείσες πολιτικές. Προσδιορίζονται οι διαθέσιμοι πόροι και οι αρμοδιότητες του προσωπικού. Βεβαιώνεται ότι οι εργαζόμενοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν και είναι ικανοί να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον οργανισμό. Έτσι ξεκινά η υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος.
  • Check - Έλεγχος: Κάθε σύστημα διαχείρισης ποιότητας απαιτεί την ύπαρξη διαδικασιών ελέγχου συμμόρφωσης αναφορικά με τις τιθέμενες αρχές του και τις καταγεγραμμένες διαδικασίες. Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και της παραγωγής των επιθυμητών ή προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Οι διεργασίες όσον αφορά την τήρηση των νομικών και άλλες απαιτήσεις (πελατών, νομικές- κανονιστικές κ.α.), καθώς και την επίτευξη των στόχων ποιότητας του οργανισμού οφείλουν να παρακολουθούνται. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται και γνωστοποιούνται με σχετική αναφορά στη Διοίκηση.
  • Act - Δράση: Η ανώτατη Διοίκηση ετοιμάζει μια γραπτή αποτίμηση με βάση τα συμπεράσματα- πορίσματα του εσωτερικού ελέγχου. Το έγγραφο αυτό ονομάζεται Ανασκόπηση της Διοίκησης. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν αναφορικά με το επίπεδο των επιδόσεων των ελεγχόμενων λειτουργιών. Στην περίπτωση που απαιτηθεί γίνεται σχεδιασμός διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών. Με γνώμονα τα παραπάνω συμπεράσματα, προκύπτουν νέοι στρατηγικοί ή ποιοτικοί στόχοι και, ταυτόχρονα, με την εφαρμογή των απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων, βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες καθώς και το ποιοτικό αποτέλεσμα των λειτουργιών του Οργανισμού.

Η Swiss Approval International εγγυάται τη διαπιστευμένη πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, δίνοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο διαβατήριο για τη διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία τη συμμόρφωση στις αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται από το πρότυπο ISO 9001: 2008/2015.

 

ISO 9001 - Quality Management Systems

 

 The ISO 9000 family of quality management system standards is designed to support organizations in their efforts to ensure that they meet the needs of their customers and other stakeholders while complying with relevant legal and regulatory requirements.

ISO 9000 refers to the basic principles of quality management systems, including the eight management principles on which this series of standards as a whole is based.

ISO 9000, and all related QMSs, focus on continuous improvement processes in achieving objectives related to the overall performance of the organization such as service delivery, production lines, customer service, administration, etc.

 The process of organizing a business under ISO 90001 and all the related principles and requirements of the implemented QMS follow the basic approach - Plan-Do-Check-Act (PDCA):

 

The 4 phases of the PDCA cycle

Plan : the overall responsibility for the design and implementation of the quality management system is assigned to the upper management. The specific responsibility for its supervision and implementation is assumed by the Quality Manager and the Quality Team. In addition, as part of the design of the QMS, the organisation must articulate the Quality Policy in the form of a written statement outlining management's intentions and commitment to the implementation of the System. The Quality Policy shall be communicated within the organisation. The Quality Team is the link between management and employees regarding compliance to the principles of the Quality System. This phase should identify the important operating processes of the organisation, the requirements that govern them (legal, technical specifications, customer requirements) as well as the quality objectives and the possibilities for improving the quality of the operations.

Do : In this phase, the defined procedures and the designed policies are put in place. The resources available and the responsibilities of the staff are defined. It is ensured that employees and other stakeholders are aware of and able to assume their responsibilities for the implementation of the quality management system in the organisation. This is how the implementation and application of the system begins.

Check : Every quality management system requires the existence of compliance control procedures with regard to its stated principles and documented procedures. Internal audit can help to confirm that the quality management system is operating correctly and effectively and producing the desired or intended results. Processes regarding compliance with legal and other requirements (customer, legal-regulatory, etc.) and the achievement of the organisation's quality objectives must be observed. The results shall be documented and reported to management.

Act : The upper management prepares a written assessment based on the conclusions - findings of the internal audit. This document is called the Management Review. The results will be evaluated regarding the level of performance of the audited functions. If required, corrective or preventive actions are planned. Based on the above conclusions, new strategic or quality objectives are established and, at the same time, by implementing the required corrective measures, the processes as well as the quality outcome of the organisation's functions are optimised.

Swiss Approval International guarantees the accredited certification of Quality Management Systems, giving companies the appropriate passport to the international market, ensuring with accuracy and independence the compliance with the principles and rules defined by the ISO 9001: 2008/2015 standard.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr