• 1

ISO 50001 - Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

 

Το πρότυπο ISO 50001:2011 "Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (EnMS) – Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής" αποτελεί το ειδικό πλαίσιο προδιαγραφών που αναπτύχθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Το πρότυπο ISO 50001:2011 καθορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και παρακολούθηση ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, του οποίου σκοπός είναι το να παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση – στον οργανισμό, να ακολουθεί μια συστηματική προσέγγιση για την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, η οποία συνίσταται επιμέρους, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, τη βελτιούμενη χρήση ενέργειας και τη βελτίωση στην κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Το πρότυπο, λοιπόν, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να επιτύχουν σταθερά, μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση, και ως εκ τούτου στο ενεργειακό τους κόστος και τις εκπομπές αερίων που ενοχοποιούνται για το "φαινόμενο του θερμοκηπίου".

Το διεθνές πρότυπο ISO 50001 δημοσιεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO, τον Ιούνιο του 2011, και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα δραστηριοποίησης και της γεωγραφικής του εγκατάστασης.

Το σύστημα αναπτύχθηκε βασιζόμενο στα πρότυπα ISO 9001 Quality Management System (QMS) και ISO 14001 Environmental Management System (EMS), με την προσθήκη σημαντικών παραμέτρων όπως η βελτίωση της «Ενεργειακής Διαχείρισης Συστήματος» καθώς και η «Ενεργειακή Απόδοση». Χαρακτηριστικό είναι πως η βελτίωση της ποιότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης δεν απορρέουν ως απαίτηση από το πρότυπο ISO 50001.

Οργανισμοί όλων των τύπων και μεγεθών, επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών τους. Αυτή οδηγείται, συχνότερα, από την ανάγκη ή το στόχο:

 • Μείωσης του κόστους
 • Μείωσης των επιπτώσεων από την αύξηση του  λειτουργικού κόστους
 • Επίτευξης των προβλεπόμενων από το νόμο ή των αυτοπροσδιοριζόμενων από την επιχείρηση, στόχων, σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου/ μονοξειδίου άνθρακα κ.λπ.
 • Μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και
 • Ενίσχυσης της φήμης της επιχείρησης ως ενός κοινωνικά υπεύθυνου και ευαισθητοποιημένου φορέα.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν ολοένα και περισσότερο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τόσο των ρύπων από τις δραστηριότητες των πολιτών όσο και των βιομηχανιών και των παραγωγικών μονάδων, καθώς και την επιβολή νομοθετικών ρυθμίσεων για την υποχρεωτική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το ISO 50001, ενέτεινε ακόμη περισσότερο την εφαρμογή υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών κανονισμών και προτύπων διαχείρισης της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναπτύχθηκαν στην Κίνα, τη Δανία, Ιρλανδία, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας, της Ταϊλάνδης, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επτά βασικά συστατικά συνθέτουν το πρότυπο ISO 50001:

 • Γενικές Απαιτήσεις
 • Ευθύνη της Διοίκησης
 • Ενεργειακή Πολιτική
 • Σχέδιο Δράσεων για τη Διαχείριση Ενέργειας
 • Εφαρμογή και Λειτουργία
 • Διενέργεια Επιθεωρήσεων
 • Ανασκόπηση Διοίκησης

Η Swiss Approval εγγυάται την παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τις οποίες επιδίδεται στην επιχείρηση το πιστοποιητικό - "διαβατήριο" για τη διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία την τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν το διεθνές πρότυπο ISO 50001.

 

ISO 50001 - Energy Management Systems

ISO 50001:2011 "Energy Management Systems (EnMS) - Requirements and guidelines for implementation" is the specific framework of specifications developed by the International Organization for Standardization (ISO) for the design and certification of energy management systems.

The ISO 50001:2011 standard specifies the requirements for the design, implementation and monitoring of an energy management system, the purpose of which is to enable the company/organisation to follow a systematic approach in order to achieve continuous improvement in energy performance, which consists of energy efficiency, energy security, improved energy use and improvement in the consumption of energy resources. The standard therefore aims to help organisations to achieve a steady reduction in energy consumption, and hence in their energy costs and emissions of greenhouse gases.

The international standard ISO 50001 was published by the International Organization for Standardization (ISO) in June 2011, and is adapted to the needs and characteristics of each organization, regardless of its size, sector of activity and geographical location.

The system was developed based on the ISO 9001 Quality Management System (QMS) and ISO 14001 Environmental Management System (EMS) standards, with the addition of important parameters such as "Energy Management System" improvement as well as "Energy Efficiency". Typically, the improvement of quality and environmental performance of the company does not derive as a requirement from ISO 50001.

Organisations of all types and sizes are increasingly seeking to reduce their energy needs. This is driven, more often than not, by need or goal:

 • Cost reduction
 • Reducing the impact of increased operating costs
 • Achieving statutory or self-imposed targets set by the company in relation to carbon dioxide/carbon monoxide emission levels, etc.
 • reducing the use of fossil fuels, and
 • Enhancing the company's reputation as a socially responsible and aware operator.

At the same time, governments are increasingly striving to reduce greenhouse gas emissions from both pollutants from the activities of citizens and from industries and production facilities, as well as enforcing legislation for mandatory reductions in carbon dioxide emissions.

ISO 50001, further enhanced the implementation of existing national and regional energy management regulations and standards, including those developed in China, Denmark, Ireland, Ireland, Japan, Republic of Korea, the Netherlands, Sweden, Thailand, the United States, the Netherlands, Sweden, Thailand, the United States and the European Union.

Seven key components constitute the ISO 50001 standard:

 • General Requirements
 • Management Responsibility
 • Energy Policy
 • Energy Management Action Plan
 • Implementation and Operation
 • Carrying out inspections
 • Management Review

Swiss Approval guarantees the provision of accredited certification services, through which the company is awarded the certificate - "passport" for the international market, ensuring with accuracy and independence the compliance with the principles and rules governing the international standard ISO 50001. ISO 50001 - Energy Management Systems

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr