• 1

Επιθεωρήσεις στην Θάλασσα

Η Swiss Approval προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες στη βιομηχανία μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, που σχετίζονται με το αργό πετρέλαιο, τα τελικά προϊόντα και το φυσικό αέριο. ΟΙ υπηρεσίες αυτές προσφέρονται είτε αυτοτελώς είτε μέσω της Θυγατρικής Εταιρείας SWISS Lloyds Register of Shipping, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των επιθεωρήσεων στην Θάλασσα. 


Οι υπηρεσίες της Swiss Approval στην Θάλασσα, εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των ακόλουθων αρχών:

 Αμεροληψία

Μή Σύγκρουση Συμφερόντων

Ανεξαρτησία

Το έμπειρο προσωπικό της Swiss Approval Technische Bewertung, έχει ως πρωταρχικό καθήκον να προστατεύει το συμφέρον των Ιδιοκτητών / Πελατών, με κάθε κόστος.

Το προσωπικό μας δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συμφέροντα των προμηθευτών ή των προμηθευτών, και διατηρούμε κανόνες αξιοπρέπειας και ακεραιότητας σε όλες τις φάσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαίου / αερίου. Η δειγματοληψία και η δοκιμή του πετρελαίου εκτελούνται σε ανεξάρτητα τοπικά εργαστήρια και τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα από την Swiss Approval, είτε μέσω Διαπίστευσης είτε μέσω διασταυρούμενου Ελέγχου. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 BUNKERING
 BUNKER SURVEYS
 REMAINING ON BOARD SURVEYS
 On/Off HIRE SURVEYS
 FULL LABORATORY SUPPORT (bunkers, lubricants, water etc.)
 FUEL TREATMENT
 ADDITIVES - CHEMICALS
 TOTAL FUEL MANAGEMENT
 BUNKER KITS
 SAMPLERS
 
 OIL & GAS 
 CRUDE OIL
 PETROLEUM PRODUCTS
 CHEMICALS
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 LIQUEFIED NATURAL GAS
 BITUMEN
 LUBRIFICANTS
 SHIP TO SHIP OPERATIONS
 BLENDING
 CARGO TREATMENT
 
DRY GARGO
 GRAINS
 FERTILIZERS
 MINERALS
 STEEL PRODUCTS
 HEAVY LIFT CARGO
 DRAFT SURVEYS
 CARGO TALLYING
 WEIGHNING
 SAMPLING
 HOLD INSPECTIONS
 HATCH COVER INSPECTIONS
 ON/OF HIRE SURVEYS
 
CONTAINER INSPECTION
 CONDITION SURVEYS
 CLEANLINESS CERTIFICATION
 CSC CERTIFICATION
 DAMAGE SURVEYS
 RE-CERTIFICATION AFTER REPAIR
 FLEET MANAGEMENT
 SEALING 
 VISUAL INSPECTIONS
 
Η έμπειρη ομάδα μας θα προσφέρει την επιθυμητή λύση σε οποιαδήποτε λειτουργία όπως φόρτωση, εκφόρτιση, λειτουργία STS, επεξεργασία φορτίου κλπ.
Πάντα ενεργώντας με οδηγίες ασφαλείας και με αυστηρές οδηγίες, επιδιώκουμε να ελαχιστοποιήσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο και καθυστέρηση. Χρησιμοποιούμε γνωστά πρόσθετα για την επεξεργασία φορτίου όταν απαιτείται, και όλες οι εργασίες υποστηρίζονται από Διαπιστευμένο Εργαστήριο για οποιαδήποτε επιθυμητή ανάλυση. Ιδιαίτερη προσοχή ασκείται για την καθαριότητα των δεξαμενών. Είμαστε επίσης σε θέση να αναλάβουμε την εποπτεία της πλύσης δεξαμενών σύμφωνα με τις μεγάλες απαιτήσεις πετρελαϊκών εταιρειών. Ιδιαίτερη προσοχή παρέχεται επίσης στις δοκιμές στεγανότητας.
Η εταιρεία μας εκτελεί επιθεώρηση στεγανότητας με υπερήχους με πιστοποιημένο εξοπλισμό αναγνωρισμένο από τις. Οι δοκιμές εκτελούνται από πιστοποιημένους / εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές.
 

 

COMMODITIES INSPECTION SERVICES

Η Swiss Approval International, μέσω του δικτύου ανεξάρτητων επιθεωρήσεων και υπηρεσιών δοκιμών, συμβάλλει στους πελάτες της να μειώσουν τους κινδύνους συναλλαγών εμπορευμάτων / φορτίων και να προστατεύσουν φορτία χύδην εμπορευμάτων υψηλής αξίας, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο απώλειας έκθεσης στα εμπλεκόμενα εμπορικά μέρη. Η επιθεώρηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταφοράς, φύλαξης και αποθήκευσης. Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Αγαθών και Φορτίου παρέχεται στις ακόλουθες Δραστηριότητες:

Cotton Inspection
Food Inspection 
Oil Loading Inspection
Gas Loading Inspection
 
 
 

Inspections at sea

 
Swiss Approval offers specific services to the oil and gas transportation industry, related to crude oil, finished products and natural gas. These services are offered either independently or through the SWISS Lloyds Register of Shipping Subsidiary, which specialises in the field of marine inspections.  Swiss Approval's services at sea are applied in full respect of the following principles:

 

Impartiality

No Conflict of Interest

Independence

The experienced staff of Swiss Approval Technische Bewertung, has as its primary task to protect the interests of Owners/Clients at all costs.

Our staff is not involved in any way with the interests of suppliers or vendors, and we maintain rules of dignity and integrity in all phases of loading or unloading oil/gas. Oil sampling and testing is carried out in independent local laboratories and the results are guaranteed by Swiss Approval, either through Accreditation or cross-checking. The services we provide are:

 BUNKERING

 • BUNKER SURVEYS
 • REMAINING ON BOARD SURVEYS
 • On/Off HIRE SURVEYS
 • FULL LABORATORY SUPPORT (bunkers, lubricants, water etc.)
 • FUEL TREATMENT
 • ADDITIVES - CHEMICALS
 • TOTAL FUEL MANAGEMENT
 • BUNKER KITS
 • SAMPLERS  

 

OIL & GAS

 • CRUDE OIL
 • PETROLEUM PRODUCTS
 • CHEMICALS
 • LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 • LIQUEFIED NATURAL GAS
 • BITUMEN
 • LUBRIFICANTS
 • SHIP TO SHIP OPERATIONS
 • BLENDING
 • CARGO TREATMENT 

 

DRY GARGO

 • GRAINS
 • FERTILIZERS
 • MINERALS
 • STEEL PRODUCTS
 • HEAVY LIFT CARGO
 • DRAFT SURVEYS
 • CARGO TALLYING
 • WEIGHNING
 • SAMPLING
 • HOLD INSPECTIONS
 • HATCH COVER INSPECTIONS
 • ON/OF HIRE SURVEYS 

 

CONTAINER INSPECTION

 • CONDITION SURVEYS
 • CLEANLINESS CERTIFICATION
 • CSC CERTIFICATION
 • DAMAGE SURVEYS
 • RE-CERTIFICATION AFTER REPAIR
 • FLEET MANAGEMENT
 • SEALING
 • VISUAL INSPECTIONS 

 

Our experienced team will provide the desired solution to any operation such as loading, unloading, STS operation, cargo processing etc.

Always acting within safety guidelines and with strict instructions, we seek to minimize any potential risk and delay. We use known additives for load processing when required, and all operations are supported by an Accredited Laboratory for any desired analysis. Particular care is taken to ensure tank cleanliness. We are also able to undertake tank washing supervision in accordance with major oil company requirements. Special attention is also given to leakage testing.

Our company performs ultrasonic leakage inspection with certified equipment recognized by the. The tests are performed by certified/authorized inspectors.  

 

COMMODITIES INSPECTION SERVICES

Swiss Approval International, through its network of independent inspection and testing services, helps its clients to reduce commodity/cargo transaction risks and protect high-value bulk cargo shipments, significantly reducing the risk of exposure loss to the commercial parties involved. Inspection is carried out during transportation, warehousing and storage operations. The Goods and Cargo Inspection Service is provided in the following Activities:

 • Cotton Inspection
 • Food Inspection
 • Oil Loading Inspection
 • Gas Loading Inspection