• 1

Βιομηχανική Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους

Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις, Έλεγχοι και Εγκρίσεις Τρίτου Μέρους
Υπηρεσίες Επιτήρησης και Ελέγχου για Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους

H Swiss Approval Technishe Bewertung διαθέτει διαπιστεύσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ως ανεξάρτητος φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας διεθνώς, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων εθνικών και διεθνών προτύπων. Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης έχουν ως αποτέλεσμα, τη χορήγηση του τελικού πιστοποιητικού κατασκευής/ ή τη βεβαίωση συμμόρφωσης.

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης τρίτου μέρους βασίζονται στην αναγκαιότητα διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς λειτουργίας εγκαταστάσεων, και κατά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, έγκριση τεχνικών μελετών/ αναφορών καθώς επίσης έλεγχο και πιστοποίηση των κατασκευαστών και των υπεργολάβων τους. Επιπλέον, την έγκριση των προγραμμάτων ποιότητας έργου, τον έλεγχο υλικών και κατασκευής, και τέλος, την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch