• 1

Βιομηχανική Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους

Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις, Έλεγχοι και Εγκρίσεις Τρίτου Μέρους
Υπηρεσίες Επιτήρησης και Ελέγχου για Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους

H Swiss Approval Technishe Bewertung διαθέτει διαπιστεύσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ως ανεξάρτητος φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους. Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας διεθνώς, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων εθνικών και διεθνών προτύπων. Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης έχουν ως αποτέλεσμα, τη χορήγηση του τελικού πιστοποιητικού κατασκευής/ ή τη βεβαίωση συμμόρφωσης.

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης τρίτου μέρους βασίζονται στην αναγκαιότητα διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς λειτουργίας εγκαταστάσεων, και κατά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, έγκριση τεχνικών μελετών/ αναφορών καθώς επίσης έλεγχο και πιστοποίηση των κατασκευαστών και των υπεργολάβων τους. Επιπλέον, την έγκριση των προγραμμάτων ποιότητας έργου, τον έλεγχο υλικών και κατασκευής, και τέλος, την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου.

 

Third Party Industrial Review

Third Party Industrial Inspections, Audits and Approvals
Surveillance and Inspection Services for Third Party Inspection

Swiss Approval Technishe Bewertung is accredited in accordance with ISO 17020 to carry out Industrial Plant and Equipment Inspections as an independent third party inspection body. Our internationally experienced staff has the necessary experience and expertise to provide effective services in accordance with the requirements of the applicable national and international standards. The Inspection Services result in the issuance of the final certificate of manufacture/ or certificate of conformity.

Third Party Inspection Services are based on the need to ensure compliance with construction specifications and facility operating regulations, and where applicable include review of project specifications, approval of technical studies/reports as well as inspection and certification of manufacturers and their subcontractors. In addition, the approval of project quality programmes, the inspection of materials and construction, and finally, the issuance of the required technical inspection certificates.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr