• 1

Ασφάλεια Προϊόντων

 

Έγκριση & Πιστοποίηση Προϊόντων

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της τεχνικής νομοθεσίας των Ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό πλαίσιο, προβλέπεται η εφαρμογή διαδικασιών για την εγγύηση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων, είτε η παραγωγή λαμβάνει χώρα εντός της Ευρώπης είτε εκτός Ε.Ε., καθιστώντας, έτσι, την πιστοποίηση προϊόντων, αναγκαία για κάθε παραγωγό/ εμπορικό μεσολαβητή- αντιπρόσωπο/ εισαγωγέα προϊόντων, προκειμένου για τη διακίνησή τους εντός Ευρωπαϊκών σύνορων.

Το έμβλημα της Swiss Approval International, αποτελεί ένα εγκεκριμένο Brand Name, ευρέως διαδεδομένο, καθώς και ένα αδιαμφισβήτητο μέσο, ικανό να στηρίξει τους παραγωγούς/ εμπορικούς αντιπροσώπους/ εισαγωγείς, στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλεια των προϊόντων, υποδεικνύοντας πως τα εν λόγω προϊόντα έχουν έγκυρα ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένους φορείς, όσον αφορά τη συμμόρφωση τους με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες ή κανονισμούς, προτού διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

CE και GS

Το σήμα συμμόρφωσης CE είναι ένας σημαντικός δείκτης, ο οποίος καταδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και επέχει το ρόλο του «διαβατηρίου» για την ελεύθερη διακίνηση και διανομή του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή αγορά. Τα προϊόντα που καλύπτονται από τις απαιτήσεις σήμανσης CE, είναι αυτά που εντάσσονται και αναφέρονται ρητά στις «Οδηγίες Νέας Προσέγγισης» και στις «Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης».

Το σήμα GS Mark σε ένα προϊόν σημαίνει «Geprüg fte Sicherheit» / «Testing for Safety» και πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της Γερμανίας αναφορικά με την ασφάλεια και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, τις απαιτήσεις εμπορικών ενώσεων, πρότυπα DIN και EN, καθώς και σύμφωνα με ευρέως αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Όμιλος Swiss Approval Group of Companies έχει την τεχνογνωσία και το απαραίτητο εργαστηριακό δίκτυο για να αναλάβει την έκδοση ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης CE, στην πλειονότητα των προϊόντων που διατίθενται ήδη ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Δίκτυο εργαστηρίων

Το Διεθνές Δίκτυο Συνδεδεμένων Διαπιστευμένων Εργαστηρίων της Swiss Approval, ικανοποιεί όλες τις νομικές προϋποθέσεις ελέγχου και πιστοποίησης για την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ, και εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων και την συμμόρφωση τους, μέσα από ανεξάρτητες δοκιμασίες, τεχνικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις σε κάθε φάση, από τον αρχικό σχεδισμό μέχρι την τελική παραγωγή και χρήση.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch