• 1

Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους & Υπηρεσίες Ελέγχου Συμμόρφωσης

 

Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι για λογαριασμό Πελατών.

H Swiss Approval Technishe Bewertung διαθέτει διαπιστεύσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους.

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας διεθνώς, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων προδιαγραφών και προτύπων. 

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης Τρίτου μέρους βασίζονται στην ανάγκη των Ιδιοκτητών ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαδικασιών εκτέλεσης και υλοποίησης σύμφωνα με προδιαγραφές που είναι συμφωνημένες και σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τον Κύριο του Έργου έναντι απαιτήσεων απο Τρίτους. 

Υπηρεσίες Ελέγχου Συμμόρφωσης

Ο Φορέας μας μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαθέτει σε πολυάριθμους τομείς, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης για την κάλυψη απαιτήσεων συμμόρφωσης και πιστοποίησης σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές (νομικό πλαίσιο, λειτουργικά πλαίσια αδειοδότησης κ.λ.π), ιδιωτικά πρότυπα και διεθνή κανονιστικά πλαίσια.

Μετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων/ επιθεωρήσεων αξιολόγησης μέσω επισταμένου ειδικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του πελάτη, και την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων, ο Φορέας προβαίνει στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού/βεβαίωσης συμμόρφωσης.

 Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
  • Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Εθνικές Προδιαγραφές για τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης (ΦΕΚ υπ’ αριθμ’ 20/Α/19-2-2016, 2639/B/08-12-2015)
  • Βεβαίωση εναρμόνισης με τις αρχές του Global Compact

Η Swiss Approval International παρέχει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις παραπάνω υπηρεσίες, δίνοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο διαβατήριο για τη διεθνή και εθνική αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία τη συμμόρφωση στις αρχές και τους προκαθορισμένους κανόνες.

 

Third Part Inspections & Compliance Audit Services

 

Inspections and Audits as an Independent Third Party Ispection Body

Swiss Approval Technishe Bewertung is accredited according to ISO 17020 to carry out inspections as an Independent Third Party Inspection Body.

Our internationally experienced staff has the appropriate experience and expertise to provide effective services in accordance with the requirements of the applicable specifications and standards. 

Third Party Inspection services are based on independent ispection services to ensure that the execution and implementation procedures comply with code specifications and/or standard. 

Compliance Audit Services

Our Institution, through its specialized team of experts in numerous fields, provides compliance audit services to meet compliance and certification requirements in accordance with international and national standards (legal framework, operational licensing frameworks, etc.), private standards and international regulatory frameworks.

After conducting the relevant audits/assessment inspections through a thorough special audit at the customer's premises, and remedying any deficiencies, the Entity issues the relevant certificate/confirmation of compliance.

 Indicative services are the following:

  • Certificate of Compliance according to the New European Data Protection Regulation (GDPR).
  • Certificate of Compliance in accordance with the National Specifications for Medically Assisted Reproduction Units (MARUs) and Cryopreservation Banks (Government Gazette No. 20/A/19-2-2016, 2639/B/08-12-2015).
  • Certificate of compliance with the principles of the Global Compact

Swiss Approval International consistently and professionally provides the above services, giving companies the appropriate passport for the international and national market, ensuring compliance with the principles and predefined rules with accuracy and independence.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr