• 1

Επιθεωρήσεις Δεύτερου Μέρους & Αξιολόγηση Συμμόρφωσης

 

Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι για λογαριασμό Πελατών.

H Swiss Approval Technishe Bewertung διαθέτει διαπιστεύσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17020 για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ως Ανεξάρτητος Φορέας Επιθεώρησης Δεύτερου Μέρους.

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας διεθνώς, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων προδιαγραφών και προτύπων. 

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης Δεύτερου μέρους βασίζονται στην ανάγκη των Ιδιοκτητών ενός έργου ή μιας υπηρεσίας, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των διαδικασιών εκτέλεσης και υλοποίησης σύμφωνα με προδιαγραφές που είναι συμφωνημένες και σκοπό έχουν να διασφαλίσουν τον Κύριο του Έργου έναντι απαιτήσεων απο Τρίτους. 

Υπηρεσίες Ελέγχου Συμμόρφωσης

Ο Φορέας μας μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαθέτει σε πολυάριθμους τομείς, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης για την κάλυψη απαιτήσεων συμμόρφωσης και πιστοποίησης σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές (νομικό πλαίσιο, λειτουργικά πλαίσια αδειοδότησης κ.λ.π), ιδιωτικά πρότυπα και διεθνή κανονιστικά πλαίσια.

Μετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων/ επιθεωρήσεων αξιολόγησης μέσω επισταμένου ειδικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του πελάτη, και την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων, ο Φορέας προβαίνει στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού/βεβαίωσης συμμόρφωσης.

 Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
  • Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Εθνικές Προδιαγραφές για τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης (ΦΕΚ υπ’ αριθμ’ 20/Α/19-2-2016, 2639/B/08-12-2015)
  • Βεβαίωση εναρμόνισης με τις αρχές του Global Compact

Η Swiss Approval International παρέχει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις παραπάνω υπηρεσίες, δίνοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο διαβατήριο για τη διεθνή και εθνική αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία τη συμμόρφωση στις αρχές και τους προκαθορισμένους κανόνες.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch