• 1

Υπηρεσίες Κοινοποιημένου Φορέα (ΝοΒο) – No 2221

Πλαίσιο Επιτήρησης Κοινοποιημένου Φορέα

«Κοινοποίηση» ονομάζεται η πράξη με την οποία ένα Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα Κράτη - Μέλη ότι ένας οργανισμός- φορέας, ο οποίος έχει ελεγχθεί και εν τέλει πληροί τις σχετικές απαιτήσεις, έχει ορισθεί, επίσημα, να διεξάγει αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Κοινοτικές διατάξεις. Η Κοινοποίηση των φορέων καθώς και η ακύρωση και διαγραφή τους, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κράτους - Μέλους το οποίο διεξάγει τη διαδικασία της Κοινοποίησης .

Τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε., οι χώρες EFTA (μέλη ΕEA) και άλλες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRAs) και Πρωτόκολλα για τις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες σχετικά με την Αξιολόγηση Συμμόρφωσης και Αποδοχή Βιομηχανικών Προϊόντων (PECAs), έχουν προσδιορίσει λίστες Κοινοποιημένων Οργανισμών, με βάση τη σχετική Οδηγία.
Στοιχεία και λίστες των Κοινοποιημένων Οργανισμών μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του NANDO. Οι κατάλογοι επικαιροποιούνται συστηματικά και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον αριθμό αναγνώρισης κάθε κοινοποιημένου φορέα, καθώς και τους σχετικούς ελέγχους για τους οποίους αυτός έχει εγκριθεί και κοινοποιηθεί.

Η Swiss Approval αποτελεί Κοινοποιημένο φορέα, με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης 2221.

 

Services of a Notified Body (NoBo) - No 2221

Notified Body Surveillance Framework

"Notification" is the act whereby an EU Member State informs the Commission and the other Member States that a body, which has been inspected and ultimately meets the relevant requirements, has been formally designated to carry out conformity assessments in accordance with Community provisions. Notification of bodies and their cancellation and deletion are the responsibility of the Member State carrying out the notification procedure.

The Member States of the EU, the EFTA countries (members of the EEA) and other countries with which the European Commission has concluded Mutual Recognition Agreements (MRAs) and Protocols to the European Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (PECAs) have identified lists of Notified Bodies, based on the relevant Directive.

Details and lists of Notified Bodies can be found on the NANDO website. The lists are systematically updated and include the mandatory identification number of each Notified Body, as well as the relevant controls for which it has been approved and notified.

Swiss Approval is a Notified Body, with a unique identification number of 2221.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr