• 1

Υπηρεσίες Κοινοποιημένου Φορέα (ΝοΒο) – No 2221

Πλαίσιο Επιτήρησης Κοινοποιημένου Φορέα

«Κοινοποίηση» ονομάζεται η πράξη με την οποία ένα Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα Κράτη - Μέλη ότι ένας οργανισμός- φορέας, ο οποίος έχει ελεγχθεί και εν τέλει πληροί τις σχετικές απαιτήσεις, έχει ορισθεί, επίσημα, να διεξάγει αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Κοινοτικές διατάξεις. Η Κοινοποίηση των φορέων καθώς και η ακύρωση και διαγραφή τους, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κράτους - Μέλους το οποίο διεξάγει τη διαδικασία της Κοινοποίησης .

Τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε., οι χώρες EFTA (μέλη ΕEA) και άλλες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRAs) και Πρωτόκολλα για τις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες σχετικά με την Αξιολόγηση Συμμόρφωσης και Αποδοχή Βιομηχανικών Προϊόντων (PECAs), έχουν προσδιορίσει λίστες Κοινοποιημένων Οργανισμών, με βάση τη σχετική Οδηγία.
Στοιχεία και λίστες των Κοινοποιημένων Οργανισμών μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του NANDO. Οι κατάλογοι επικαιροποιούνται συστηματικά και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον αριθμό αναγνώρισης κάθε κοινοποιημένου φορέα, καθώς και τους σχετικούς ελέγχους για τους οποίους αυτός έχει εγκριθεί και κοινοποιηθεί.

Η Swiss Approval αποτελεί Κοινοποιημένο φορέα, με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης 2221.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch