• 1

Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κατασκευών

 

Στην Υπηρεσία των Μηχανικών της Χώρας

Ο έλεγχος στατικής επάρκειας ενός κτηρίου είναι μια πολυπαραμετρική εκτίμηση, που έχει σαν στόχο τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητάς του, με βάση την πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης σε ένα υφιστάμενο κτίσμα και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Επίσης πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

Η Swiss Approval Technische Bewertung είναι ένας Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Τρίτου Μέρους, στην υπηρεσία των Μηχανικών της Χώρας, που διαθέτει τα τεχνικά μέσα, το εξοπλισμό, το Know-How και την ανεξαρτησία, να αναλάβει την σύνταξη Αναφορών Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κατασκευών, για λογαριασμό τους και λογαριασμό των πελατών τους.

Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας

Ωστόσο ο έλεγχος στατικής επάρκειας έχει πρόσφατα αναδειχθεί σε αναγκαιότητα για πολλά κτήρια της χώρας μας, από την ισχύ του Ν. 4495/2017 (“Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”) και μετά. Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Το ίδιο ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία “Υ”, δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου. Από την υποχρέωση της διεκπεραίωσης εκτίμησης στατικής επάρκειας, απαλλάσσονται υπό όρους κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αυθαίρετων αλλαγών και κατασκευών, που αναφέρονται στο Νόμο.

Για τις περισσότερες όμως περιπτώσεις αυθαιρέτων που εντάσσονται στο νόμο στο πλαίσιο τακτοποίησης –  νομιμοποίησης, απαιτείται έλεγχος στατικής επάρκειας της υφιστάμενης δομής. Η εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις όποιες αυθαίρετες αλλαγές έχουν λάβει χώρα, είτε πρόκειται για επεκτάσεις, είτε για κάποιου είδους τροποποιήσεις της φέρουσας δομής, είτε και για αλλαγές χρήσης των χώρων.

Οι Κανονισμοί που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις στατικής επάρκειας, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση του 2016 με αριθμό ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275 “Τροποποίηση Κανονισμών που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια” του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έτσι, το κανονιστικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της εκτίμισης στατικής επάρκειας, η οποία θα συνοδεύεται πάντα από σχετική τεχνική έκθεση, είναι:

 • Είτε ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή οι Ευρωκώδικες για τις λοιπές κατασκευές.
 • Είτε οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του.

Να σημειωθεί ότι με τη χρήση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε στατική επάρκεια. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. όμως εφαρμόζεται στο σύνολό του μόνο σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚ/19409/1507/11.05.2018, η εκτίμηση στατικής επάρκειας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.
 2. Έκθεση αποτύπωσης – τεκμηρίωσης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.
 3. Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και παρουσίασης ενδεχόμενων βλαβών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.
 4. Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας είτε με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειάς του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του, από την οποία προκύπτει είτε στατική επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια. Το συμπέρασμα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή και συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων.
 5. Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.

Σε περίπτωση στατικής ανεπάρκειας, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα 3 ετών να προβεί:

 • Στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και
 • Στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη.

Να σημειωθεί ότι ΑΝ από τη υλοποιηθείσα εκτίμηση στατικής επάρκειας, προκύπτει ανεπάρκεια και απαίτηση στατικής ενίσχυσης, τότε, σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών αυτών και μέχρι και 60%, ανάλογα με την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις υλοποιούνται: 

 1. Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή τους Ευρωκώδικες και
 2. Σεισμική φόρτιση τουλάχιστον αυτή που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης του υπάρχοντος.

Η παρεμβαση της Swiss Approval Technische Bewertung στην Εκτίμηση Στατικής Επάρκειας

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς, εξειδικευμένο λογισμικό, αλλά και υπερσύγχρονο εξοπλισμό ώστε να αναλάβει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται ώστε να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος στατικής επάρκειας, συγκεκριμένα:

 • Αποτύπωση φέροντα οργανισμού – στατική αποτύπωση με χρήση εξοπλισμού Υπερήχων και Μαγνητικών Πεδίων.
 • Σύνταξη ιστορικού του δομήματος
 • Καταγραφή βλαβών
 • Εντοπισμό οπλισμού με κατάλληλα μέσα
 • Λήψη δειγμάτων – δοκιμίων με κατάλληλα μέσα και πλήθος που προβλέπεται από τον Κανονισμό Επεμβάσεων, εφ’ όσον πρόκειται για κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Στατική υπολογιστική ανάλυση – υπολογισμός και τεκμηρίωση στατικής επάρκειας, βάσει του κανονισμού που θα ληφθεί υπόψη,

Ιδιαίτερα για την αποτύπωση του φέροντα οργανισμού, η εταιρεία μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό μη καταστροφικού ελέγχου, με συστήματα σάρωσης που πραγματοποιούν ανίχνευση του οπλισμού και των δομικών στοιχείων, χωρίς να πραγματοποιείται παρέμβαση ή τοπική καταστροφή στο σκυρόδεμα. Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται με ακρίβεια η στατική αποτύπωση και η δημιουργία του στατικού μοντέλου του κτηρίου, το οποίο επιλύεται στη συνέχεια με κατάλληλο λογισμικό, προς εύρεση της στατικής επάρκειας ή μη του κτηρίου.

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α. Μη Καταστροφικοί έλεγχοι στο σκυρόδεμα

 • Μέθοδος ταχύτητας υπερηχητικού παλμού / Ultrasonic Pulse Velocity test (UPV): Βασίζεται στη διάδοση τασικών κυμάτων στο σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση του πάχους, καθώς και την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης μπορεί να φτάσει τα 15 m, ανάλογα με την ποιότητα του υλικού.
 • Υπέρυθρη Θερμογραφία: Η κάμερα υπέρυθρης θερμογραφίας είναι ικανή να «δει» και να μετρήσει την υπέρυθρη θερμογραφία που ακτινοβολούν οι επιφάνειες διαφορετικής θερμοκρασίας και είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποείται για τον εντοπισμό διαρροών, υγρασίας, θερμικών γεφυρών αποκολλήσεων και κενών στην επιφάνεια και το εσωτερικό του δομικού.
 • Κρουσίμετρο: Το κρουσίμετρο βασίζεται αναπήδηση μιας μεταλλικής μάζας, έπειτα από κρούση πάνω στην επιφάνεια του εξεταζομένου υλικού, ώστε να εκτιμηθεί η αντοχή και η ομοιογένειά του.
 • Εξόλκευση ήλου: Εκτιμάται η αντοχή του υλικού από την δύναμη από την δύναμη που απαιτείται για την εξόλκευση ήλου, ο οποίος προηγουμένως είχε διεισδύσει μέσω εκτόξευσής του στο υλικό.
 • Διαλύματα φαινολοφθαλεΐνης: Το φαίνομενο της ενανθράκωσης αποτελεί μια αντίδραση η οποία διαλύει το στρώμα οξειδίου του άνθρακα, το οποίο προστατεύει τον χάλυβα οπλισμού από διάβρωση. Η ενανθράκωση εντοπίζεται με χρήση του σπρέυ διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης.

 Β. Μη καταστροφικοί έλεγχοι Υψηλής Τεχνολογίας στον χάλυβα οπλισμού:

 • Μαγνητικοί σαρωτές: Η λειτουργία των μαγνητικών σαρωτών βασίζεται στην αλληλεπίδραση του χάλυβα οπλισμού με ένα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης είναι τα 40 cm.
 • Σαρωτές Υπερήχων: Η λειτουργία των σαρωτών υπερήχων βασίζεται στην τεχνολογία των πομπών και δεκτών υπερηχητικών κυμάτων. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης είναι τα 10 cm.
 • Δοκιμή ρευμάτων Eddy: Εντοπίζονται οι ασυνέχειες και επιφανειακές ρωγμές του χάλυβα και εκτιμάται η σκληρότητά του, μέσω των μεταβολών που υφίσταται το διοχετευούμενο σε αυτό ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ανάλυση Παλμικής Απόκρισης: Ο χάλυβας εκτίθεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα και με τη μέθοδο της Ανάλυσης Ηλεκτρικής Παλμικής Απόκρισης αντλούνται πληροφορίες για την διάβρωση του χάλυβα οπλισμού και την ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος. Μετρήσεις μπορούν να διεξαχθούν για βάθη από 1 έως 9 cm.
 • Δοκιμή σκληρότητας αναπήδησης Leeb: Μία πρότυπη μάζα προσκρούει με δεδομένη ενέργεια στο χάλυβα. Η σκληρότητα του χάλυβα υπολογίζεται από την απώλεια ενέργειας μετά την κρούση.
 • Μέθοδος UCI (Ultrasonic Contact Impedance): Η μέθοδος αυτή εκτελείται με την επαφή μιας ταλαντούμενης μάζας με τον χάλυβα οπλισμού, ώστε να εκτιμηθεί η επιφανειακή σκληρότητά του.
 • Μέθοδος Wenner: Στην μέθοδο αυτή εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα σε δύο θέσεις στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Η απόκριση μιας διαβρωμένης ράβδου είναι διαφορετική συγκριτικά με μια μη-διαβρωμένη, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ο βαθμός και ρυθμός διάβρωσης των ράβδων οπλισμού.

Σημαντικό συμπληρωματικό αντικείμενο, αποτελεί και η υποστήριξη των Μηχανικών, με διευκόλυνση πρόσβασής τους σε ειδικά λογισμικά πακέτα, για την διαμόρφωση εκ μέρους τους, της λεγόμενης μελέτης επεμβάσεων.

Δομική Τρωτότητα των Κατασκευών. Αποκλειστικό προνόμιο της Swiss Approval Technische Bewertung.

Ενώ η έννοια της στατικής επάρκειας διαχωρίζει τα κτήρια σε επαρκή και μη επαρκή, από άποψη ικανότητας να φέρουν τα φορτία για τη χρήση τους,  σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα, όπως η χώρα μας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η έννοια της δομικής τρωτότητας, της συμπεριφοράς δηλαδή ενός κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Η δομική τρωτότητα ενός κτηρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και παίζει ρόλο τόσο στην ασφάλεια των χρηστών του, όσο και – άμεσα – στο κόστος συντήρησής του ή επισκευής του σε περίπτωση σεισμού. Με άλλα λόγια, η δομική τρωτότητα ενός κτηρίου είναι κάτι που αφορά άμεσα τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και τους χρήστες του, αναφορικά με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομική αξία του ίδιου του κτηρίου.

Η εταιρεία μας, είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που πραγματοποιεί μη καταστροφικό έλεγχο δομικής τρωτότητας κτηρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 8. O έλεγχος πραγματοποιείται ενόργανα, με χρήση του διεθνώς πατενταρισμένου συστήματος EQ-Fast, που βασίζεται τόσο στην ανάλυση των στοιχείων/χαρακτηριστικών του κτηρίου όσο και μέτρηση και ανάλυση της ιδιοσυχνότητας αυτού, αλλά και του εδάφους στο οποίο εδράζεται.

Σύμφωνα με το Επίπεδο ΙΙ ανάλυσης του Ευρωκώδικα 8, πραγματοποιείται μέτρηση της ιδιοσυχνότητας του κτιρίου και του εδάφους στο οποίο στηρίζεται προκειμένου να ανακαλυφθεί εάν υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους, με χρήση ειδικής συσκευής μέτρησης ιδιοσυχνοτήτων.

Οι μετρήσεις αυτές συνδυαστικά με όλα τα δεδομένα του κτηρίου (χαρακτηριστικά, δομικό σύστημα, βλάβες κλπ) εισάγονται σε εξειδικευμένο λογισμικό που πραγματοποιεί ανάλυση αυτών και ταξινομεί το κτήριο σε μία από τις 4 κατηγορίες σεισμικής διακινδύνευσης:

 1. Χαμηλού κινδύνου
 2. Αποδεκτού κινδύνου
 3. Υψηλού κινδύνου
 4. Πολύ υψηλού κινδύνου

Οι κατηγορίες αυτές εκφράζουν το βαθμό βλάβης που στατιστικά αναμένεται να υποστεί το κτήριο σε περίπτωση σεισμού (για διάφορες βαθμίδες σεισμικής έντασης), με οικονομικούς όρους.

Εκτός από την κατηγοριοποίηση του κτηρίου η τελική έκθεση ανάλυσης περιλαμβάνει:

 • Προτάσεις για επιδιορθώσεις ή και προσθήκες στο κτίριο, για την ενίσχυση της αντοχής του έναντι σεισμού
 • Πληροφορίες για τα αδύναμα δομικά στοιχεία του κτιρίου (φθορές, ελλείψεις)
 • Το δείκτη που ποσοτικοποιεί την πιθανότητα αστοχίας του κτιρίου Sc (Structural Score)
 • Τιμές για τη μέση αναμενόμενη ζημιά του κτιρίου (mean damage ratio MDR) για διάφορες εντάσεις σεισμού

Το επίπεδο ΙΙ της μεθόδου EQ-Fast πέραν των στατιστικών και συγκριτικών δεδομένων που αναλύει για την έκδοση της κατηγορίας ενός κτηρίου, πλέον μπορεί να δώσει με ακρίβεια αποτελέσματα για την κατάσταση του στατικού συστήματος σε συνδυασμό με τις μετρήσεις οπλισμών καθώς και της αντοχής του σκυροδέματος σε όλα τα δομικά μέλη που το συνθέτουν.

Η στατική αποτύπωση του κτηρίου με μη καταστροφικό τρόπο με τα μηχανήματα σάρωσης, μαζί με τη χρήση της ενόργανης, επίσης μη καταστροφικής μεθόδου EQ-Fast δημιουργεί με ακρίβεια τη στατική ταυτότητα του κτηρίου, η οποία αποτελεί το εργαλείο για οποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση.

 

Static Adequacy Check of Structures

In the Service of the Country's Engineers

The structural adequacy check of a building is a multiparameter assessment, which aims to calculate its load-bearing capacity, based on its actual existing condition, taking into account any damage from a recent or past earthquake. This check is necessary to determine the type and degree of intervention in an existing building and to determine the most appropriate methodology for repairing the damage in order to restore the building to its pre-existing condition or to upgrade it in terms of seismic performance. It is also carried out pre-seismically in the case of additions or change of use or at the request of the developer for seismic armouring in accordance with modern concepts.

Swiss Approval Technische Bewertung is a Third Party Inspection and Control Organization, at the service of the Country's Engineers, that has the technical means, equipment, know-how and independence to undertake the preparation of Structural Adequacy Test Reports for Structures, on their behalf and on behalf of their clients.

The requirements of the Greek Legislation

However, structural adequacy testing has recently emerged as a necessity for many buildings in our country, since the entry into force of Law 4495/2017 ("Control and protection of the built environment and other provisions"). According to subsection 8h of article 99 of Law 4495/17, every declaration of arbitrary buildings is required to be accompanied by a structural adequacy study. The same applies even to properties that have been subject to Law 4178/13 but based on the DEDOTA are classified in category "Y", i.e. High Priority for further control. Some specific categories of unauthorized alterations and constructions, listed in the Law, are conditionally exempted from the obligation to carry out a structural adequacy assessment.

However, for most cases of unauthorized structures included in the Law in the context of regularization - legalization, a structural adequacy check of the existing structure is required. The assessment should also take into account any unauthorized changes that have taken place, whether these are extensions, some kind of modifications to the load-bearing structure, or even changes in the use of the premises.

The Regulations used in structural adequacy assessments are set out in the 2016 Ministerial Decision No. DNSγ/34033P.E./FN 275 "Amendment of Regulations concerning special cases of interventions in existing buildings" issued by the Ministry of Infrastructure and Transport.

Thus, the regulatory framework that can be used for the preparation of the structural adequacy assessment, which will always be accompanied by a relevant technical report, is:

 • Either the Intervention Regulation (CEE) for reinforced concrete structures or the Eurocodes for other structures.
 • Either the regulations in force at the time the building permit for the building or the construction of the load-bearing structure was issued.

It should be noted that by using the EPC we are more likely to have structural adequacy. However, the CEN.EPE. as a whole is only applicable to reinforced concrete structures.

According to the Ministerial Decision of the Ministry of Environment and Natural Resources/19409/1507/11.05.2018, the structural adequacy assessment must include the following:

 1. Data and information collection report according to CEE for O/S, according to Eurocodes for other entities.
 2. The following information and data collection and documentation report shall be included in the report.
 3. General drawings of the survey of the load-bearing structure and presentation of possible damage according to CEN.EPE. for building structures, according to Eurocodes for other structures.
 4. A report on the assessment of the load-bearing capacity either according to the CEE or according to the regulations in force at the time of issue of the building permit for the building or the construction of its load-bearing structure, showing either the structural adequacy of the building or its inadequacy. The conclusion is obligatorily communicated to the applicant for inclusion and accompanies the engineer's certificate in every legal transaction and is completed in the information system for inclusion of arbitrary buildings.
 5. Calculation, analysis and verification sheets according to CEE for O/S, according to Eurocodes for other entities.

In case of structural deficiency, the owner is obliged within 3 years to carry out:

 • The preparation of a study of interventions and
 • To carry out the necessary works resulting from the study.

It should be noted that IF the implemented structural adequacy assessment reveals an inadequacy and a requirement for structural reinforcement, then, if the reinforcement works are completed in accordance with the study, the fine is reduced by the cost of these works and up to 60%, depending on the seismic risk category of the area.

The proposed interventions shall be implemented:

 1. In accordance with the CEE or Eurocodes; and
 2. Seismic loading at least that which was in force at the time of the existing one's licensing.

The intervention of Swiss Approval Technische Bewertung in the Structural Capacity Assessment

Our company has suitably qualified engineers, specialised software and state-of-the-art equipment to undertake all the services required to carry out the structural adequacy assessment, in particular:

 • Structural survey - static survey using Ultrasonic and Magnetic Field equipment.
 • Compilation of the history of the structure using magnetic field and magnetic resonance imaging techniques (MRI)
 • Recording of damage
 • Identification of reinforcement by appropriate means
 • Taking samples - specimens by appropriate means and in the number of specimens provided for by the Intervention Regulation, as far as the structure is made of reinforced concrete.
 • Structural analysis - calculation and documentation of structural adequacy, based on the regulation to be considered,

Particularly for the fixing of the load-bearing structure, our company has state-of-the-art non-destructive testing equipment, with scanning systems that carry out detection of the reinforcement and structural elements, without intervention or local damage to the concrete. In this way, the static mapping is accurately implemented and the static model of the building is created, which is then solved with appropriate software to find the structural adequacy or not of the building.

HIGH TECHNOLOGY NON-DESTROYING CONTROLS OF HIGH TECHNOLOGY IN SCREED AND FURNITURE CHAMBERS

Α. Non-destructive testing of concrete

 • Ultrasonic Pulse Velocity test (UPV): based on the propagation of tasso waves in concrete. It is used to measure the thickness as well as to estimate the mechanical properties of the material. The maximum measurement depth can be up to 15 m, depending on the quality of the material.
 • Infrared thermography: The infrared thermography camera is capable of "seeing" and measuring the infrared thermography radiated by surfaces of different temperatures that are invisible to the human eye. Among other things, it is used to detect leaks, moisture, thermal bridges, detachments and gaps on the surface and inside the structure.
 • Cruciometer: The percussometer is based on bouncing a metal mass, then impacting it against the surface of the material being tested to assess its strength and homogeneity.
 • Tanning: The strength of the material is estimated by the force from the force required to eviscerate sludge that had previously penetrated the material by ejection.
 • Phenolphthalein solutions: The appearance of carbonation is a reaction which dissolves the carbon oxide layer, which protects the reinforcing steel from corrosion. The carbonation is detected using a spray of phenolphthalein solution.

 Β. Non-destructive High Technology controls on reinforcing steel:

 • Magnetic Scanners: The operation of magnetic scanners is based on the interaction of the reinforcing steel with a low frequency electromagnetic field. They are used to locate reinforcing bars. The maximum measurement depth is 40 cm.
 • Ultrasonic scanners: The operation of ultrasonic scanners is based on the technology of ultrasonic wave transmitters and receivers. They are used to locate rebars. The maximum measurement depth is 10 cm.
 • Eddy current test: to detect discontinuities and surface cracks in the steel and to assess its hardness by means of the variations in the electric current flowing through it.
 • Pulse response analysis: The steel is exposed to an alternating current and information on the corrosion of the reinforcing steel and the electrical resistance of the concrete is obtained by the method of Electrical Pulse Response Analysis. Measurements can be made for depths of 1 to 9 cm.
 • Leeb rebound hardness test: a standard mass is impacted with a given energy on the steel. The hardness of the steel is calculated from the energy loss after impact.
 • UCI (Ultrasonic Contact Impedance) method: this method is performed by contacting an oscillating mass with the reinforcing steel to assess its surface hardness.
 • Wenner method: In this method, an electric current is applied at two locations on the surface of the concrete. The response of a corroded bar is different from that of a non-corroded bar, so that the degree and rate of corrosion of the reinforcing bars can be estimated.

An important complementary subject is the support of the engineers, by facilitating their access to special software packages, for the formulation of the so-called intervention study.

Structural Vulnerability of Structures. Exclusive prerogative of Swiss Approval Technische Bewertung.

While the concept of structural adequacy separates buildings into adequate and inadequate, in terms of their ability to carry the loads for their use, in areas with seismic activity, such as our country, the concept of structural vulnerability, i.e. the behaviour of a building in the event of an earthquake, also plays a very important role. The structural vulnerability of a building depends on many factors and plays a role both in the safety of its users and - directly - in its maintenance or repair costs in the event of an earthquake. In other words, the structural vulnerability of a building is something that directly affects both the owners and the users of the building, in terms of both safety and the economic value of the building itself.

Our company is the only institution in Greece that carries out a non-destructive structural vulnerability test of buildings, according to the requirements of Eurocode 8.The test is carried out instrumentally, using the internationally patented EQ-Fast system, based on the analysis of the building's data/characteristics and the measurement and analysis of the building's natural frequency, as well as the soil on which it is based.

In accordance with the Level II analysis of Eurocode 8, the natural frequency of the building and the ground on which it rests shall be measured in order to find out whether there is any resonance between them, using a specific natural frequency measuring device.

These measurements, together with all the building data (characteristics, structural system, damage, etc.) are entered into specialised software which analyses them and classifies the building into one of the four seismic risk categories:

 1. Low risk
 2. Acceptable risk
 3. High risk
 4. Very high risk

These categories express the degree of damage statistically expected to be suffered by the building in the event of an earthquake (for different levels of seismic intensity), in economic terms.

In addition to the categorisation of the building, the final analysis report shall include:

 • Proposals for repairs and/or additions to the building to improve its resistance to earthquakes
 • information on the weak structural elements of the building (damage, deficiencies)
 • The index quantifying the probability of failure of the building Sc (Structural Score)
 • Values for the mean damage ratio (MDR) of the building for different earthquake intensities

Level II of the EQ-Fast method, in addition to the statistical and comparative data it analyses for issuing the category of a building, can now accurately provide results for the condition of the structural system in combination with the reinforcement measurements as well as the strength of the concrete in all its constituent structural members.

The static mapping of the building in a non-destructive way with scanning machines, together with the use of the instrumental, also non-destructive EQ-Fast method, accurately creates the static identity of the building, which is the tool for any future intervention.

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr