• 1

Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Κατασκευών

 

Στην Υπηρεσία των Μηχανικών της Χώρας

Ο έλεγχος στατικής επάρκειας ενός κτηρίου είναι μια πολυπαραμετρική εκτίμηση, που έχει σαν στόχο τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητάς του, με βάση την πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης σε ένα υφιστάμενο κτίσμα και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Επίσης πραγματοποιείται και προσεισμικά στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

Η Swiss Approval Technische Bewertung είναι ένας Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχου Τρίτου Μέρους, στην υπηρεσία των Μηχανικών της Χώρας, που διαθέτει τα τεχνικά μέσα, το εξοπλισμό, το Know-How και την ανεξαρτησία, να αναλάβει την σύνταξη Αναφορών Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κατασκευών, για λογαριασμό τους και λογαριασμό των πελατών τους.

Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας

Ωστόσο ο έλεγχος στατικής επάρκειας έχει πρόσφατα αναδειχθεί σε αναγκαιότητα για πολλά κτήρια της χώρας μας, από την ισχύ του Ν. 4495/2017 (“Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”) και μετά. Σύμφωνα με το εδάφιο η΄ του άρθρου 99 του Ν.4495/17, κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Το ίδιο ισχύει ακόμα και για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον Ν.4178/13 αλλά με βάση το ΔΕΔΟΤΑ κατατάσσονται σε κατηγορία “Υ”, δηλαδή Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου. Από την υποχρέωση της διεκπεραίωσης εκτίμησης στατικής επάρκειας, απαλλάσσονται υπό όρους κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες αυθαίρετων αλλαγών και κατασκευών, που αναφέρονται στο Νόμο.

Για τις περισσότερες όμως περιπτώσεις αυθαιρέτων που εντάσσονται στο νόμο στο πλαίσιο τακτοποίησης –  νομιμοποίησης, απαιτείται έλεγχος στατικής επάρκειας της υφιστάμενης δομής. Η εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις όποιες αυθαίρετες αλλαγές έχουν λάβει χώρα, είτε πρόκειται για επεκτάσεις, είτε για κάποιου είδους τροποποιήσεις της φέρουσας δομής, είτε και για αλλαγές χρήσης των χώρων.

Οι Κανονισμοί που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις στατικής επάρκειας, καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση του 2016 με αριθμό ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275 “Τροποποίηση Κανονισμών που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια” του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έτσι, το κανονιστικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της εκτίμισης στατικής επάρκειας, η οποία θα συνοδεύεται πάντα από σχετική τεχνική έκθεση, είναι:

 • Είτε ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ή οι Ευρωκώδικες για τις λοιπές κατασκευές.
 • Είτε οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του.

Να σημειωθεί ότι με τη χρήση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. έχουμε περισσότερες πιθανότητες να έχουμε στατική επάρκεια. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. όμως εφαρμόζεται στο σύνολό του μόνο σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚ/19409/1507/11.05.2018, η εκτίμηση στατικής επάρκειας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.
 2. Έκθεση αποτύπωσης – τεκμηρίωσης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.
 3. Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και παρουσίασης ενδεχόμενων βλαβών κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.
 4. Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας είτε με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειάς του κτηρίου ή της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του, από την οποία προκύπτει είτε στατική επάρκεια του κτιρίου είτε ανεπάρκεια. Το συμπέρασμα κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα την υπαγωγή και συνοδεύει τη βεβαίωση του μηχανικού σε κάθε δικαιοπραξία και συμπληρώνεται στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αυθαιρέτων.
 5. Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για Ο/Σ, κατά Ευρωκώδικες για λοιπούς φορείς.

Σε περίπτωση στατικής ανεπάρκειας, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα 3 ετών να προβεί:

 • Στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και
 • Στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη.

Να σημειωθεί ότι ΑΝ από τη υλοποιηθείσα εκτίμηση στατικής επάρκειας, προκύπτει ανεπάρκεια και απαίτηση στατικής ενίσχυσης, τότε, σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη μελέτη, το πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών αυτών και μέχρι και 60%, ανάλογα με την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις υλοποιούνται: 

 1. Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή τους Ευρωκώδικες και
 2. Σεισμική φόρτιση τουλάχιστον αυτή που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης του υπάρχοντος.

Η παρεμβαση της Swiss Approval Technische Bewertung στην Εκτίμηση Στατικής Επάρκειας

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένους μηχανικούς, εξειδικευμένο λογισμικό, αλλά και υπερσύγχρονο εξοπλισμό ώστε να αναλάβει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται ώστε να διεκπεραιωθεί ο έλεγχος στατικής επάρκειας, συγκεκριμένα:

 • Αποτύπωση φέροντα οργανισμού – στατική αποτύπωση με χρήση εξοπλισμού Υπερήχων και Μαγνητικών Πεδίων.
 • Σύνταξη ιστορικού του δομήματος
 • Καταγραφή βλαβών
 • Εντοπισμό οπλισμού με κατάλληλα μέσα
 • Λήψη δειγμάτων – δοκιμίων με κατάλληλα μέσα και πλήθος που προβλέπεται από τον Κανονισμό Επεμβάσεων, εφ’ όσον πρόκειται για κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Στατική υπολογιστική ανάλυση – υπολογισμός και τεκμηρίωση στατικής επάρκειας, βάσει του κανονισμού που θα ληφθεί υπόψη,

Ιδιαίτερα για την αποτύπωση του φέροντα οργανισμού, η εταιρεία μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό μη καταστροφικού ελέγχου, με συστήματα σάρωσης που πραγματοποιούν ανίχνευση του οπλισμού και των δομικών στοιχείων, χωρίς να πραγματοποιείται παρέμβαση ή τοπική καταστροφή στο σκυρόδεμα. Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται με ακρίβεια η στατική αποτύπωση και η δημιουργία του στατικού μοντέλου του κτηρίου, το οποίο επιλύεται στη συνέχεια με κατάλληλο λογισμικό, προς εύρεση της στατικής επάρκειας ή μη του κτηρίου.

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σε ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α. Μη Καταστροφικοί έλεγχοι στο σκυρόδεμα

 • Μέθοδος ταχύτητας υπερηχητικού παλμού / Ultrasonic Pulse Velocity test (UPV): Βασίζεται στη διάδοση τασικών κυμάτων στο σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείται για την μέτρηση του πάχους, καθώς και την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης μπορεί να φτάσει τα 15 m, ανάλογα με την ποιότητα του υλικού.
 • Υπέρυθρη Θερμογραφία: Η κάμερα υπέρυθρης θερμογραφίας είναι ικανή να «δει» και να μετρήσει την υπέρυθρη θερμογραφία που ακτινοβολούν οι επιφάνειες διαφορετικής θερμοκρασίας και είναι αόρατες στο ανθρώπινο μάτι. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποείται για τον εντοπισμό διαρροών, υγρασίας, θερμικών γεφυρών αποκολλήσεων και κενών στην επιφάνεια και το εσωτερικό του δομικού.
 • Κρουσίμετρο: Το κρουσίμετρο βασίζεται αναπήδηση μιας μεταλλικής μάζας, έπειτα από κρούση πάνω στην επιφάνεια του εξεταζομένου υλικού, ώστε να εκτιμηθεί η αντοχή και η ομοιογένειά του.
 • Εξόλκευση ήλου: Εκτιμάται η αντοχή του υλικού από την δύναμη από την δύναμη που απαιτείται για την εξόλκευση ήλου, ο οποίος προηγουμένως είχε διεισδύσει μέσω εκτόξευσής του στο υλικό.
 • Διαλύματα φαινολοφθαλεΐνης: Το φαίνομενο της ενανθράκωσης αποτελεί μια αντίδραση η οποία διαλύει το στρώμα οξειδίου του άνθρακα, το οποίο προστατεύει τον χάλυβα οπλισμού από διάβρωση. Η ενανθράκωση εντοπίζεται με χρήση του σπρέυ διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης.

 Β. Μη καταστροφικοί έλεγχοι Υψηλής Τεχνολογίας στον χάλυβα οπλισμού:

 • Μαγνητικοί σαρωτές: Η λειτουργία των μαγνητικών σαρωτών βασίζεται στην αλληλεπίδραση του χάλυβα οπλισμού με ένα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης είναι τα 40 cm.
 • Σαρωτές Υπερήχων: Η λειτουργία των σαρωτών υπερήχων βασίζεται στην τεχνολογία των πομπών και δεκτών υπερηχητικών κυμάτων. Χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ράβδων οπλισμού. Το μέγιστο βάθος μέτρησης είναι τα 10 cm.
 • Δοκιμή ρευμάτων Eddy: Εντοπίζονται οι ασυνέχειες και επιφανειακές ρωγμές του χάλυβα και εκτιμάται η σκληρότητά του, μέσω των μεταβολών που υφίσταται το διοχετευούμενο σε αυτό ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ανάλυση Παλμικής Απόκρισης: Ο χάλυβας εκτίθεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα και με τη μέθοδο της Ανάλυσης Ηλεκτρικής Παλμικής Απόκρισης αντλούνται πληροφορίες για την διάβρωση του χάλυβα οπλισμού και την ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος. Μετρήσεις μπορούν να διεξαχθούν για βάθη από 1 έως 9 cm.
 • Δοκιμή σκληρότητας αναπήδησης Leeb: Μία πρότυπη μάζα προσκρούει με δεδομένη ενέργεια στο χάλυβα. Η σκληρότητα του χάλυβα υπολογίζεται από την απώλεια ενέργειας μετά την κρούση.
 • Μέθοδος UCI (Ultrasonic Contact Impedance): Η μέθοδος αυτή εκτελείται με την επαφή μιας ταλαντούμενης μάζας με τον χάλυβα οπλισμού, ώστε να εκτιμηθεί η επιφανειακή σκληρότητά του.
 • Μέθοδος Wenner: Στην μέθοδο αυτή εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα σε δύο θέσεις στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Η απόκριση μιας διαβρωμένης ράβδου είναι διαφορετική συγκριτικά με μια μη-διαβρωμένη, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ο βαθμός και ρυθμός διάβρωσης των ράβδων οπλισμού.

Σημαντικό συμπληρωματικό αντικείμενο, αποτελεί και η υποστήριξη των Μηχανικών, με διευκόλυνση πρόσβασής τους σε ειδικά λογισμικά πακέτα, για την διαμόρφωση εκ μέρους τους, της λεγόμενης μελέτης επεμβάσεων.

Δομική Τρωτότητα των Κατασκευών. Αποκλειστικό προνόμιο της Swiss Approval Technische Bewertung.

Ενώ η έννοια της στατικής επάρκειας διαχωρίζει τα κτήρια σε επαρκή και μη επαρκή, από άποψη ικανότητας να φέρουν τα φορτία για τη χρήση τους,  σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα, όπως η χώρα μας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η έννοια της δομικής τρωτότητας, της συμπεριφοράς δηλαδή ενός κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Η δομική τρωτότητα ενός κτηρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και παίζει ρόλο τόσο στην ασφάλεια των χρηστών του, όσο και – άμεσα – στο κόστος συντήρησής του ή επισκευής του σε περίπτωση σεισμού. Με άλλα λόγια, η δομική τρωτότητα ενός κτηρίου είναι κάτι που αφορά άμεσα τόσο τους ιδιοκτήτες, όσο και τους χρήστες του, αναφορικά με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομική αξία του ίδιου του κτηρίου.

Η εταιρεία μας, είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που πραγματοποιεί μη καταστροφικό έλεγχο δομικής τρωτότητας κτηρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευροκώδικα 8. O έλεγχος πραγματοποιείται ενόργανα, με χρήση του διεθνώς πατενταρισμένου συστήματος EQ-Fast, που βασίζεται τόσο στην ανάλυση των στοιχείων/χαρακτηριστικών του κτηρίου όσο και μέτρηση και ανάλυση της ιδιοσυχνότητας αυτού, αλλά και του εδάφους στο οποίο εδράζεται.

Σύμφωνα με το Επίπεδο ΙΙ ανάλυσης του Ευρωκώδικα 8, πραγματοποιείται μέτρηση της ιδιοσυχνότητας του κτιρίου και του εδάφους στο οποίο στηρίζεται προκειμένου να ανακαλυφθεί εάν υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους, με χρήση ειδικής συσκευής μέτρησης ιδιοσυχνοτήτων.

Οι μετρήσεις αυτές συνδυαστικά με όλα τα δεδομένα του κτηρίου (χαρακτηριστικά, δομικό σύστημα, βλάβες κλπ) εισάγονται σε εξειδικευμένο λογισμικό που πραγματοποιεί ανάλυση αυτών και ταξινομεί το κτήριο σε μία από τις 4 κατηγορίες σεισμικής διακινδύνευσης:

 1. Χαμηλού κινδύνου
 2. Αποδεκτού κινδύνου
 3. Υψηλού κινδύνου
 4. Πολύ υψηλού κινδύνου

Οι κατηγορίες αυτές εκφράζουν το βαθμό βλάβης που στατιστικά αναμένεται να υποστεί το κτήριο σε περίπτωση σεισμού (για διάφορες βαθμίδες σεισμικής έντασης), με οικονομικούς όρους.

Εκτός από την κατηγοριοποίηση του κτηρίου η τελική έκθεση ανάλυσης περιλαμβάνει:

 • Προτάσεις για επιδιορθώσεις ή και προσθήκες στο κτίριο, για την ενίσχυση της αντοχής του έναντι σεισμού
 • Πληροφορίες για τα αδύναμα δομικά στοιχεία του κτιρίου (φθορές, ελλείψεις)
 • Το δείκτη που ποσοτικοποιεί την πιθανότητα αστοχίας του κτιρίου Sc (Structural Score)
 • Τιμές για τη μέση αναμενόμενη ζημιά του κτιρίου (mean damage ratio MDR) για διάφορες εντάσεις σεισμού

Το επίπεδο ΙΙ της μεθόδου EQ-Fast πέραν των στατιστικών και συγκριτικών δεδομένων που αναλύει για την έκδοση της κατηγορίας ενός κτηρίου, πλέον μπορεί να δώσει με ακρίβεια αποτελέσματα για την κατάσταση του στατικού συστήματος σε συνδυασμό με τις μετρήσεις οπλισμών καθώς και της αντοχής του σκυροδέματος σε όλα τα δομικά μέλη που το συνθέτουν.

Η στατική αποτύπωση του κτηρίου με μη καταστροφικό τρόπο με τα μηχανήματα σάρωσης, μαζί με τη χρήση της ενόργανης, επίσης μη καταστροφικής μεθόδου EQ-Fast δημιουργεί με ακρίβεια τη στατική ταυτότητα του κτηρίου, η οποία αποτελεί το εργαλείο για οποιαδήποτε μελλοντική επέμβαση.

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
 • +30 210 5562130
 • info@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch