Σύνδεση Χρηστών

 

Επικοινωνία - Contact Us

Διεύθυνση:

Τραπεζούντος & Δ. Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα - Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina, Greece

Επικοινωνήστε μαζί μας:

info@swissapproval.gr

 • 1

Υπηρεσίες Ακαδημίας Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL

 

Η Ακαδημία Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL INTERNATIONAL διαθέτει σημαντικά προγράμματα εκπαίδευσης, που οδηγούν στην Διεθνή αναγνώριση επαγγελματιών αλλά και προσωπικού που ασχολείται με την διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας.

Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης της Ακαδημίας SWISS APPROVAL απαιτούν εξετάσεις, μετά την επιτυχή έκβαση των οποίων οι συμμετέχοντες αποκτούν την σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς παρακολούθησης είτε σχετικό Διπλωμα.

Η Ακαδημία SWISS APPROVAL διαθέτει ένα Διεθνές δίκτυο εγκεκριμένων και εξουσιοδοτημένων κέντρων εκπαίδευσης και πιστοποίησης, διασφαλίζοντας την ομοιομορφία τόσο της εκπαίδευσης όσο και των σχετικών εξετάσεων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης δύνανται να είναι είτε σε μορφή E-Learning είτε κλασικά προγράμματα σε Τάξη.

Οι Εξετάσεις επίσης δύνανται να είναι είτε σε μορφή E-Examination είτε κλασικές γραπτές είτε προφορικές εξετάσεις σε εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα.

 

 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ SWISS APPROVAL ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

IRCA or Equivalent, Management Systems Auditors / Lead Auditors Training - Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης

Η Swiss Approval International είναι ένας κορυφαίος οργανισμός με καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες κατάρτισης σε διάφορους κλάδους μέσω προγραμμάτων: εξ αποστάσεως εκμάθησης (e-learning programs) καθώς και φυσικής- από έδρας- εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση είναι τα βασικά εργαλεία μέσα από τα οποία ένας επιστήμονας, τεχνικός, ή εργαζόμενος μαθαίνει πώς να ανακτά, να αξιολογεί και να αξιοποιεί κρίσιμες πληροφορίες, διασφαλίζοντας την ίδια στιγμή, την επάρκεια και την ποιότητα των εργασιών του και τη συμμόρφωση με τις σχετιζόμενες προδιαγραφές (παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων).

Τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και τεχνογνωσία τους καθώς και τις εργασιακές τους δεξιότητες μέσα από την παρακολούθηση εμπεριστατωμένων, υψηλού επιπέδου και επισήμως αναγνωρισμένων σεμιναρίων στα συστήματα διαχείρισης σε ποικίλες θεματικές ενότητες (για επιμέρους πρότυπα όπως το ISO 22000, 9001, 14001 κ.λπ- αναγνωρισμένα από τον IRCA) διευκολύνοντας έτσι τις προσπάθειες τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα, λειτουργικά και αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης στο περιβάλλον εργασίας τους.

Ο Οργανισμός μας παρέχει αξιόπιστες, στοχευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης σε διάφορους τομείς, όπως:

 • Διαχείριση Ποιότητας/ Ολικής Ποιότητας- Quality Management
 • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων - Food Safety Management
 • Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια - Occupational Health and Safety Management
 • Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Environmental Management
 • Διαχείριση Ενέργειας - Energy Management
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - Information Systems’ Security
 • Αρχές Τεχνικής Ασφάλειας - Technical Security
 • Διαχείρισης Λειτουργιών/ Συστημάτων Ξενοδοχείου - Tourism Operations Management
 • Διαχείριση Λειτουργιών / Ασφάλειας/ Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας - Health care Operations Management
Εξειδικευμένα Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού:
 • Προσωπικό για τη Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα - Environmental and Sustainability Related Personnel
 • Προσωπικό σχετιζόμενο με την Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια - Occupational Health and Safety Personnel
 • Προσωπικό εξειδικευμένο στην Ενεργειακή Απόδοση - Energy Efficiency Personnel
 • Προσωπικό Ασφάλειας Πληροφοριών - Information Security Personnel
 Προσωπικό με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας, εμπλεκόμενο με την Παραγωγή και τις Υπηρεσίες Μεταποίησης

Προσωπικό, ειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών και την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της Παραγωγής και της Κατασκευής, ή τεχνικοί που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την επαλήθευση, το συντονισμό, την εκτέλεση τεχνικών έργων, την τεχνική υποστήριξη, ή/ και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής:

 • Συγκολλητές
 • Τεχνίτες Οικοδομικών Εργασιών
 • Ειδικότητες Υπαλλήλων Γραφείου κ.ά.
 Επιστήμονες και Ελεύθεροι Επαγγελματίες Τεχνικοί

Επαγγελματίες του κλάδου της Παραγωγής και της Βιομηχανίας ή του Τομέα των Υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε ως προμηθευτές είτε ως υπεργολάβοι,αντίστοιχα, θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων. Ο Οργανισμός SwissΑpproval έχει αναπτύξει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για:

 • Επαγγελματίες σχετιζόμενους με τη διαχείριση δομικών έργων - Civil Engineering Projects’ Related Professionals
 • Επαγγελματίες κατασκευαστικών έργων και οικοδομικών εργασιών - Building Works’ Technicians and Craftsmen
 • Τεχνίτες υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συντηρητές κ.λπ. - Domestic Applications’ Technicians

 

 

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
 • +30 210 5562130
 • +357 22 68 0004
 • info@swissapproval.gr
 • cyprus@swissapproval.gr
 • Find on Map
 • International Web Site: www.swissapproval.ch

Συνδεθείτε μαζί μας...