• 1

Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Ο Ανυψωτικός Εξοπλισμός απαιτεί συμμόρφωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια κατασκευής, χρήσης και λειτουργίας του, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, καθώς και οι απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας, όπως αυτές προδιαγράφονται κάθε φορά και από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η επιθεώρηση των Ανυψωτικού Εξοπλισμού περιλαμβάνει έλεγχο τεκμηρίωσης (έλεγχος Τεχνικού Φάκελου), και επιπρόσθετα, επιτόπιο εποπτικό, τεχνικό και λειτουργικό έλεγχο.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης και ελλείψη μη συμμορφώσεων, εκδίδεται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ1186Β/2003).

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch