• 1

HSTAR 2 – Hotels Certification Process

 

Πιστοποίηση Ξενοδοχείων για την ποιότητα και ασφάλεια Τουριστών Υγείας και ευαίσθητων πελατών- H STAR II- BLUE SERVICE FOR EXCELLENCE

Ο Τουρισμός Υγείας εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμια τάση. Άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες αναφορικά με την υγεία τους ή με χρόνια νοσήματα,  επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να λάβουν θεραπεία συνδυάζοντάς τη με την ταξιδιωτική εμπειρία.
Εξαιτίας των ιδιαίτερων αναγκών και προσδοκιών τους, οι συγκέκριμένες κατηγορίες ταξιδιωτών (ιατρικοί τουρίστες, πελάτες υπηρεσιών ευεξίας και ευαίσθητοι πελάτες) απαιτούν να διασφαλίσουν πως το ξενοδοχείο και γενικά οι επιχειρήσεις φιλοξενίας παρέχουν κατάλληλες, ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες διαμονής.

Ο τομέας της φιλοξενίας αναμένεται να επωφεληθεί σημαντικά από τις νέες αυτές ευκαιρίες και την οικονομική ανάπτυξη της αγοράς του Τουρισμού Υγείας και του Ιατρικού Τουρισμού.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης H STAR II- BLUE SERVICE FOR EXCELLENCE αναπτύχθηκε ειδικά για τους τουρίστες με χρόνια προβλήματα υγείας, τους ευαίσθητους πελάτες και τους ιατρικούς τουρίστες/τουρίστες υγείας με στόχο την ποιοτική κι ασφαλή εξυπηρέτησή τους από τις επιχειρήσεις φιλοξενίας.

Το πρότυπο HSTAR II συνιστά ένα πλαίσιο προδιαγραφών και βέλτιστων διεθνών πρακτικών υψηλού επιπέδου αναφορικά με θέματα ποιοτικής διαχείρισης αλλά και θέματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαμονή και εξυπηρέτηση ευαίσθητων ατόμων, καθώς και για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών  τουριστών/ τουριστών υγείας.

 

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Με τη διασφάλιση μιας ομαλής, ποιοτικής και ασφαλούς εμπειρίας διαμονής για ευαίσθητους πελάτες και για τουρίστες υπηρεσιών υγείας και ευεξίας (health and wellness tourists) και την απόκτηση της σφραγίδας πιστοποίησης HSTAR II:

 • Ενισχύεται στις ομάδες- στόχους για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, ο αριθμός των ηλικιωμένων τουριστών, των ασθενών με χρόνια νόσο που μπορεί να ταξιδεύουν τακτικά, των τουριστών υγείας που ταξιδεύουν για επιλεκτικές θεραπείες αυτών, αλλά και των συνοδών τους -
 • Η επιχείρηση φιλοξενίας, αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, αλλά και για τους μεγάλους operators που ενδιαφέρονται για ‘πακέτα’ ασφαλούς αλλά και ποιοτικής διαμονής και υπηρεσιών ευεξίας, με εγγυημένη την ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της υγείας τους σε όλο το εύρος των παρεχόμενων από το ξενοδοχείο, υπηρεσιών.
 • Ενισχύεται το αίσθημα εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες ευεξίας spa της επιχείρησης

 

Ζήτημα Αξιοπιστίας και Εμπιστοσύνης στον Ξενοδοχειακό Πάροχο

 • Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών με χρόνιες παθήσεις, ήπια προβλήματα ή τακτικές ανάγκες υγείας ή αυξημένες ανησυχίες για την υγεία τους κατά τη διάρκεια των διακοπών
 • Ασφαλής Υποστήριξη της διαμονής και των άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών στους Ιατρικούς Τουρίστες/ Τουρίστες Υγείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού ή Τουρισμού Υγείας
 • Ενίσχυση των συνολικών μέτρων που αφορούν τη διασφάλιση της υγείας των πελατών
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού προφίλ του ξενοδοχείου στην αγορά του τουρισμού υγείας και του τουρισμού ευεξίας
 • Επίτευξη ευρείας αναγνώρισης από τους ενδιαφερόμενους stakeholders του κλάδου
 • Διεθνής δικτύωση

 

Αίτηση για Πιστοποίηση
Προκειμένου για την υποβολή αιτήματος για την πιστοποίηση της Επιχείρησης, συμπληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση στην ενότητα των Προσφορών (Offers) της ιστοσελίδας του φορέα Swiss Approval. Στη συνέχεια, δίδεται πρόσβαση στο κείμενο των προδιαγραφών και των κριτηρίων συμμόρφωσης του Προτύπου HSTAR II- BLUE SERVICE for EXCELLENCE.
Με την παραλαβή του προτύπου είναι δυνατή η έναρξη προσαρμογής της Επιχείρησης στις απαιτήσεις προκειμένου για την πιστοποίηση κατά HSTAR II.
Ακολουθεί η έκδοση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με το αιτούμενο έργο πιστοποίησης.

 

Προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση

Η «Επιχείρηση» που αιτείται πιστοποίηση κατά «H STAR II», σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο απαιτήσεων συμμόρφωσης, θα πρέπει να πληρεί κατά βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Λειτουργεί ως νομίμως αδειοδοτημένη «Εταιρεία»/ «Πάροχος»/ «Οργανισμός» υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα εγκατάστασης, σύμφωνα με το υφιστάμενο ισχύον εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με «4» αστέρια αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμφωνα με το ισχύον εθνικό/ διεθνές εφαρμοζόμενο σύστημα ταξινόμησης ξενοδοχείων.
 3. Πληροί τα κριτήρια του “H STAR I” (η διαδικασία συμμόρφωσης μπορεί να εκκινήσει ταυτόχρονα και για τα δυο πρότυπα) και επιπλέον,
 4. Εφαρμόζει
  -  Ένα λειτουργικό και επαρκώς τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του πλαισίου προδιαγραφών «H STAR II».
  - Ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο HACCP/ISO 22000, ή κάποιο αντίστοιχό τους.

Τα ανωτέρω συστήματα διαχείρισης θα πρέπει να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν από την Επιχείρηση, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του «Η STAR II» ενσωματώνοντας τις επιπρόσθετες προδιαγραφές ασφάλειας και διασφάλισης ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και τη φιλοσοφία διαρκούς βελτίωσης.
Η ξενοδοχειακή Επιχείρηση που πιστοποιείται με το σύστημα «H STAR II» και φιλοξενεί Ιατρικούς Τουρίστες ή Διεθνείς ασθενείς, θα πρέπει να συνεργάζεται επίσημα με μια μονάδα υγείας, η οποία θα είναι επίσημα αδειοδοτημένη και θα παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε υψηλό επίπεδο (καλύπτοντας τις απαιτήσεις του «Blue service for Excellence»).

 

Στάδιο Προ-επιθεώρησης και Εκπαίδευση Προσωπικού

Εν συνεχεία, το ξενοδοχείο θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία προ-αξιολόγησης κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία διεξάγεται από ειδικούς κι εμπειρογνώμονες του κλάδου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια συμμόρφωσης του Προτύπου.

Ένα σημαντικό βήμα της διαδικασίας προετοιμασίας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού του ξενοδοχείου στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Πολιτισμική Ενσυναίσθηση
 2. Ασφάλεια της Υγείας στη Φιλοξενία –  Ιδιαίτερες ανάγκες Ευαίσθητων Πελατών και των Τουριστών Υγείας

Το γραφείο υποστήριξης της Swiss Approval (help desk)  βοηθά στην διαδικασία προετοιμασίας του πελάτη, σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινήσεις
Σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και να υποβληθεί στο φορέα προκειμένου να αποδεικνύεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου και η συμμόρφωση με τις απαιτούμενες ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση, το σύνολο της τεκμηρίωσης και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πιστοποίησης  της Swiss Approval, σύμφωνα με τις σχετικές αναφερόμενες οδηγίες.

Μια προγραμματισμένη επίσκεψη ελέγχου στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης θα πρέπει να διεξαχθεί μετά την υποβολή των εγγράφων, από εμπειρογνώμονες ποιότητας  της Swiss Approval, προκειμένου να διεξαχθεί μια επιτόπια επιθεώρηση αξιολόγησης και να ελεγχθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των υπηρεσιών με τα κριτήρια του H STAR II.

 

Απόφαση Πιστοποίησης

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης (Certification Manager) θα αξιολογήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία (καθώς και την έκθεση των επιθεωρητών), και θα αποφασίσει ανεξάρτητα και αντικειμενικά, για την πιστοποίηση ή την ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων και την απόρριψη της πιστοποίησης.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
 • +30 210 5562130
 • info@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch