• 1

B&W Certification Scheme – Υπηρεσίες Φιλοξενίας - Ξενοδοχεία

Πρόγραμμα Πιστοποίησης για την Ασφάλεια της Υγείας των Πελατών 

Το πιστοποιητικό B&W αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα/ μονάδα φιλοξενίας σχετικά με την αντιμετώπιση αιφνίδιων καταστάσεων αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών και πελατών, καθώς και την προφύλαξη τυχόν λοιμωδών νοσημάτων. 

Τα ξενοδοχεία ως αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού τομέα και του αναπτυξιακού άξονα που πλαισιώνει τον τουρισμό, οφείλουν να επενδύουν σε καινοτόμες πρακτικές και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών τους προκειμένου για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επισκέπτη. Τα ιατρικά προβλήματα και τα περιστατικά υγείας που προκύπτουν στους χώρους φιλοξενίας ποικίλουν μεταξύ απλών, οξέων προβλημάτων και σύνθετων, απειλητικών για τη ζωή του επισκέπτη, περιστατικών. Ξενοδοχεία και χώροι διαμονής αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο όντας στην πρώτη γραμμή της παροχής λύσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία του πελάτη τους.

Η Swiss Approval παρουσιάζει το καινοτόμο πρόγραμμα πιστοποίησης B&W CERT για τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες φιλοξενίας αναφορικά με την  Ασφάλεια της Υγείας του πελάτη, βασισμένο σε ένα σύνολο κριτηρίων, η συμμόρφωση στα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τεκμηριωμένων στοιχείων που υποβάλλονται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Για τις επιχειρήσεις άνω των 1000 επισκεπτών λαμβάνει χώρα, επιπρόσθετα, μια επιτόπια επίσκεψη, στο πλαίσιο της διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Οι Καλές Πρακτικές και οι Διεθνείς Oδηγίες που εφαρμόζονται μέσω του προτύπου B&W, στοχεύουν στην ικανοποίηση των παρακάτω σημαντικών σκοπών:

 • Διασφάλιση φυσικής ασφάλειας στους  χώρους φιλοξενίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας των τουριστών/ επισκεπτών/ πελατών
 • Η διασφάλιση της άνεσης και εμπιστοσύνης η οποία αποτελεί καθήκον της επιχείρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των φιλοξενούμενων και επισκεπτών
 • Προστασία των επισκεπτών σε σχέση με λοιμώδη νοσήματα, και διαχείριση πιθανών κρουσμάτων και περιστατικών. 

Η προστασία της Επωνυμίας και της Φήμης της επιχείρησης φιλοξενίας αναφορικά με τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πελατών, η οποία ικανοποιείται με τις κατάλληλες και πλέον αξιόπιστες μεθοδολογίες.

Αίτηση για Πιστοποίηση
Προκειμένου για την υποβολή αιτήματος για την πιστοποίηση της Επιχείρησης, συμπληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση στην ενότητα των Προσφορών (Offers) της ιστοσελίδας του φορέα Swiss Approval. Στη συνέχεια, δίδεται πρόσβαση στο κείμενο των προδιαγραφών και των κριτηρίων συμμόρφωσης του Προτύπου B&W.
Με την παραλαβή του προτύπου είναι δυνατή η έναρξη προσαρμογής της Επιχείρησης στις απαιτήσεις προκειμένου για την πιστοποίηση κατά B&W CERT.
Ακολουθεί η έκδοση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με το αιτούμενο έργο πιστοποίησης.

Προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση
Η «Επιχείρηση» που αιτείται πιστοποίηση κατά «B&W», σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο απαιτήσεων συμμόρφωσης, θα πρέπει να πληρεί κατά βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η Επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως νομίμως αδειοδοτημένη «Εταιρεία»/ «Πάροχος»/ «Οργανισμός» υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα εγκατάστασης, σύμφωνα με το υφιστάμενο ισχύον εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Στην περίπτωση ξενοδοχειακής επιχείρησης, θα πρέπει αυτή να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με «4» αστέρια αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό/ διεθνές εφαρμοζόμενο σύστημα ταξινόμησης ξενοδοχείων. Τα Κάμπινγκ επίσης εντάσσονται στις επειχειρήσεις φιλοξενείας που δύνανται να ενταχθούν στο πρότυπο.
   

Στάδιο Προετοιμασίας της Επιχείρησης Φιλοξενίας.

Η διαδικασία προετοιμασίας για πιστοποίησης περιλαμβάνει τα εξής: Μια λεπτομερής λίστα ελέγχου προωθείται στη Διοίκηση της Επιχείρησης και σε συνδυασμό με το Πρότυπο, το τμήμα διασφάλισης ποιότητας ή το σχετικό αρμόδιο τμήμα, θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Πρότυπο B&W, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αναφερόμενα σημεία ελέγχου. Σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και να υποβληθεί στο φορέα προκειμένου να αποδεικνύεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου και η συμμόρφωση με τις απαιτούμενες ενέργειες.
Το γραφείο επικοινωνίας της Swiss Approval (Swiss Approval help desk) υποστηρίζει τη διαδικασία εκπάιδευσης του πελάτη, σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση, το σύνολο της τεκμηρίωσης και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πιστοποίησης  της Swiss Approval, σύμφωνα με τις σχετικές αναφερόμενες οδηγίες.

Για τις μονάδες με δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερη των 1000 επισκεπτών, διεξάγεται, επιπρόσθετα, μία προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη – επιθεώρηση από  τους ειδικούς επιθεωρητές της Swiss Approval σε συνέχεια της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων.

 

Απόφαση Πιστοποίησης

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης (Certification Manager) θα αξιολογήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία (καθώς και την έκθεση των επιθεωρητών), και θα αποφασίσει ανεξάρτητα και αντικειμενικά, για την πιστοποίηση ή την ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων και την απόρριψη της πιστοποίησης.

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες αναφορικά με την χρήση του προτύπου, στο σιτε της Swiss Approval International, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
 • +30 210 5562130
 • info@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch