• 1

Hotels Classification Systems

Σύστημα Κατάταξης Ξενοδοχείων HSTAR - Swiss Approval

 • Κοινοί Διεθνείς Περιορισμοί για τα Συστήματα Κατάταξης Ξενοδοχείων

Ως ιδιαίτερα σύνθετο κρίνεται το ζήτημα της ανάπτυξης ενός κοινού διεθνούς συστήματος κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα για τους εξής λόγους:

 1. Η κουλτούρα μεταξύ των χωρών ή των τουριστικών προορισμών είναι διαφορετική και η αίσθηση της πολυτέλειας και άνεσης είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένες ανά τον κόσμο.
 2. Η μεγάλη ποικιλία των τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, και η ποικιλομορφία που αυξάνεται συνεχώς, επηρεάζουν σημαντικά τα πρότυπα κατάταξης που αφορούν την άνεση και την ικανοποίηση του πελάτη διαφόρων κατηγοριών και προελεύσεων.
 3. Ένας μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων συστημάτων κατάταξης είναι ενσωματωμένα σε πολύ διαφορετικά πολιτισμικά και οικονομικά περιβάλλοντα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη σύγκλιση και εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης.
 4. Οι μέθοδοι κατασκευής των μονάδων φιλοξενίας και τα λειτουργικά μοντέλα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.
 5. Οι διαφορετικές κλιματικές συνθήκες μεταξύ των διαφορετικών προορισμών αποτελούν σημαντικό περιορισμό για τη σύγκλιση των υφιστάμενων συστημάτων κατάταξης.

Παρά τις προαναφερθείσες δυσχέρειες, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες αξιολόγησης που αντικειμενικά είναι κοινώς αποδεκτοί ως πλεονεκτήματα για τα περισσότερα συστήματα κατάταξης:

 1. Η πληροφόρηση των καταναλωτών. Αυτός ο παράγοντας έχει μεγάλη σημασία, διότι, εξ ορισμού, το ξενοδοχείο συχνά απέχει πολύ από την οικία – ή ακόμη και από τη χώρα προέλευσης- του πελάτη του. Ως εκ τούτου η κατάταξη αποτελεί ένα δείκτη, ένα μέρος της πληροφορίας εκείνης που δίνει την σιγουριά στον πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον προγραμματισμό του ταξιδιού του.
 2. Αξιολόγηση για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Από πλευράς των τουριστικών πρακτόρων και των operators υπάρχει σαφέστατη ανάγκη για την ύπαρξη ενός αντικειμενικού σημείου αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την προετοιμασία των καταλόγων τους, για τη διαπραγμάτευση με τα ξενοδοχεία της χονδρικής τιμής πώλησης των πακέτων, ή κατά την διαμόρφωση προσαρμοσμένων πακέτων με διάφορες επιπρόσθετες υπηρεσίες. Αν και οι έλεγχοι δεύτερου μέρους μπορούν να εφαρμοστούν στην προκειμένη περίπτωση από πλευράς τουριστικών πρακτόρων για την αξιολόγηση των ξενοδοχειακών μονάδων, η κατάταξη αποτελεί τον κύριο ‘οδηγό αξιολόγησης’ για την βιομηχανία της φιλοξενίας.
 3. Στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αξιοποιούν τη βαθμίδα κατάταξής τους (τον αριθμό των αστεριών) προκειμένου να προωθήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις πρόσθετες υπηρεσίες τους, με βάση την «πλατφόρμα πιστοποίησης» στην οποία βασίζονται τα αστέρια που διαθέτουν. Σε εθνικό επίπεδο της χώρας- προορισμού, από την άλλη πλευρά, κάθε ενδεχόμενη διαδικασία αναβάθμισης ή εξέλιξης των  συστημάτων κατάταξής τους, τονίζει την πρόθεσή τους να ενισχύσουν το επίπεδο ποιότητας του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο το σύστημα κατάταξης μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προώθησης του Τουρισμού.
 4. Εργαλείο μέτρησης ποιότητας. Το σύστημα αστεροποίησης του ξενοδοχείου καθιστά δυνατή την αξιολόγηση με συνεκτικό τρόπο ενός τομέα που χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρθηκε, από σημαντική ποικιλομορφία των καταλυμάτων, που η πλειοψηφία τους, διοικείται από επιχειρηματίες ή από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους.
 5. Προαγωγή των επενδύσεων και προσέλκυση έργων αναβάθμισης και ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας. Τα συστήματα κατάταξης αποτελούν δείκτες για τη διαστασιολόγηση των επενδυτικών έργων στο χώρο της Φιλοξενίας.

The International Classification Framework - Το Διεθνές Πλαίσιο Κατάταξης

Σήμερα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιμέρους περιφερειακών συστημάτων κατάταξης, όπως στην Ευρώπη, υπό την εποπτεία του HOTREC, στη Νοτιοανατολική Ασία στο πλαίσιο του ASEAN, στην Ανατολική Αφρική, και στη Δυτική Αφρική, στο πλαίσιο της ECOWAS, με διαφορετικά κριτήρια και μεθοδολογίες αξιολόγησης.

Από την άλλη πλευρά, ιδιωτικά συστήματα τίθενται σε εφαρμογή από ανεξάρτητους οργανισμούς οι οποίοι χορηγούν τα σχετικά σήματα ή «βραβεία», σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθιερώσει οι ίδιοι. Τέτοια συστήματα συναντώνται συχνότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιρλανδία και σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα συστήματα αυτά έχουν, φυσικά, τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας και εύκολης προσαρμογής σε ιδιαιτερότητες των αξιολογούμενων επιχειρήσεων.
 

Swiss Approval Classification System approach – HSTAR   Προσέγγιση Συστήματος Κατάταξης Swiss Approval- HSTAR

Τα διεθνή συστήματα κατάταξης συνίστανται, εν γένει, σε 5 επίπεδα, ορισμένα ιδιωτικά συστήματα περιλαμβάνουν λιγότερες βαθμίδες και κάποια άλλα περισσότερες, για παράδειγμα μέχρι και 7 αστέρια - επίπεδα ποιοτικής κατάταξης- τα οποία συναντούμε στη Μέση Ανατολή.
Το σύστημα κατάταξης που ανέπτυξε Swiss Approval είναι απόλυτα συμβατό με το Διεθνή υφιστάμενα  Πλαίσια Κατάταξης. Η προσέγγιση της Swiss Approval βασίζεται σε ειδικές απαιτήσεις – παραμέτρους αξιολόγησης, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς κάθε Εθνικό ή Ιδιωτικό Σύστημα κατάταξης.

Η εισαγωγή του πρόσθετου PLUS αστεριού «+STAR» για τις τρεις υψηλότερες τάξεις / επίπεδα κάθε υπάρχοντος συστήματος κατάταξης, βασίζεται στην ειδική αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από το ξενοδοχείο, με τη χρήση ειδικών Mystery Guest ερωτηματολογίων της Swiss Approval, με μια πλειάδα αξιολογούμενων σημείων που βαθμολογούνται από τους εμπερογνώμονες επιθεωρητές του Οργανισμού. Το μοντέλο κατάταξης ονομάζεται HSTAR και αναπτύχθηκε από το φορέα Swiss Approval international.
 

HSTAR λειτουργικές προδιαγραφές και κριτήρια ποιοτικής κατάταξης Ξενοδοχείων

Το σχήμα κατάταξης της Swiss Approval προβλέπει την επέκταση του πλαισίου κατάταξης από πέντε (5) ή επτά (7) τάξεις/αστέρια που μέχρι σήμερα παρέχει το διεθνές πλαίσιο κατάταξης, σε 8 ή 10 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντιστοιχία μεταξύ των προσδοκώμενων υπηρεσιών και του τελικά παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Τα οκτώ (8) ή δέκα (10) νέα επίπεδα κατάταξης HSTAR προκύπτουν από τις υφιστάμενες πέντε (5) ή επτά (7) βασικές κατηγορίες κατάταξης, με επιπλέον διαφοροποίηση των αστέρων PLUS για τις κατηγορίες 3, 4 και 5 ή των 5,6,7 αστέρων.

Το σύστημα κατάταξης των υπηρεσιών φιλοξενίας κατά HSTAR σε αστέρια, αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας Κατάταξης 5 Αστέρων/ Επιπέδων
Σύστημα Πιστοποίησης Swiss Approval προσαρμοσμένο σε κάθε εφαρμοζόμενο σύστημα
         
 

Πίνακας Κατάταξης 7 αστέρων/επιπέδων
Σύστημα Πιστοποίησης Swiss Approval προσαρμοσμένο σε κάθε εφαρμοζόμενο σύστημα ––


 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης των καταλυμάτων παραμένουν αμετάβλητα, δεδομένου ότι σχετίζονται με την κείμενη νομοθεσία.

Τα Επιχειρησιακά (Λειτουργικά) χαρακτηριστικά είναι μάλλον κοινά σε όλα τα επίπεδα των υφιστάμενων συστημάτων κατάταξης, καθώς αφορούν βασικές υποδομές και τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια ασφαλείας που καθορίζονται, επίσης, από τη νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς κατασκευών.

Η αξιολόγηση πρόσθετων ποιοτικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με ό,τι ισχύει και σήμερα, κατηγοριοποιεί, επί της ουσίας, τα τουριστικά καταλύματα στη συνείδηση του πελάτη με ένα διαφοροποιούμενο τρόπο ο οποίος προσδίδει προστιθέμενη αξία στις σύγχρονες αυτές προοπτικές των συστημάτων κατάταξης.

Τα πρόσθετα, αυτά, αξιολογούμενα ποιοτικά κριτήρια είναι εκείνα που σχετίζονται με το "θετικό πρόσημο" “PLUS”  3 +, 4 + & 5 + ή 5 +, 6 + & 7 + στα επίπεδα Πιστοποίησης του συστήματος HSTAR.

Είναι ακριβώς εκείνα που αποτελούν το "ΣΥΝ" στην ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας όπως επισφραγίζεται με το σήμα αξιοπιστίας της Swiss Approval International!!

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
 • +30 210 5562130
 • info@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch