• 1

ISO 14001 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

 

Τα πρότυπα της σειράς ISO 14000 αποτελούν την ‘οικογένεια προτύπων’ που σχετίζονται με την «Περιβαλλοντική Διαχείριση» κι έχουν ως στόχο την υποστήριξη των οργανισμών / επιχειρήσεων, προκειμένου:

 • Να ελαχιστοποιούν  τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργίες τους (π.χ. παραγωγικές διαδικασίες κ.λπ.) επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον (προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος)
 • Να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, και άλλες  εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις προσανατολισμένες σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και
 • Να βελτιώνονται διαρκώς σε ό,τι αφορά τους παραπάνω δυο στόχους.

Τα πρότυπα ISO 14000 προσομοιάζουν της σειράς ISO 9000 quality management systems (των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας), καθώς αναφέρονται και αυτά στη διαδικασία για το πώς μία υπηρεσία ή ένα προϊόν παρέχεται / παράγεται, χωρίς να εξειδικεύονται ανάλογα προς την συγκεκριμένη υπηρεσία ή το συγκεκριμένο προϊόν.

Με βάση την κοινή πρακτική ως προς τη διαδικασία επιθεώρησης συστημάτων κατά ISO 9000, η Swiss Approval επιθεωρεί και πιστοποιεί επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά ISO 14001, με παρόμοιο τρόπο και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011. Μέσα από μια παράλληλη διαδικασία επιθεώρησης, μπορεί να ελέγχεται επιτυχώς η συμμόρφωση και για τα δύο συστήματα διαχείρισης, 9001 και 14001.

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τα κριτήρια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Χωρίς να αναφέρεται διακριτά σε συγκεκριμένες εθνικές- νομικές απαιτήσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, χαράσσει το πλαίσιο που μια εταιρεία ή ένας οργανισμός μπορεί να ακολουθήσει για την εφαρμογή των απαραίτητων εκείνων μέτρων και διαδικασιών που χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσματικό ΣΠΔ. Μπορεί να εφαρμοσθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση επιζητά να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της και τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και που, ταυτόχρονα, επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της. Με τη χρήση του προτύπου ISO 14001  μπορεί να παρέχεται αυτομάτως ασφαλής εποπτεία σε διαχειριστικές διεργασίες της εταιρείας και λειτουργίας των εργαζομένων καθώς και των εξωτερικών διασυνδεδεμένων μερών, ώστε οι περιβαλλοντολογικές επιδόσεις να μπορούν να υπολογιστούν, να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν.

Το ISO 14001 περιλαμβάνεται μεταξύ των ευρέως διαδεδομένων προτύπων των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης, και για το λόγο αυτό αφορά κάθε οργανισμό που επιδιώκει τόσο τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητάς του όσο και τη διασφάλιση των αρχών βιωσιμότητας που οφείλουν να διέπουν κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Συνεπώς, η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, απευθύνεται σε:

 • Εταιρείες μιας εγκατάστασης (single site) έως και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
 • Εταιρείες υψηλού κινδύνου αναφορικά με περιβαλλοντικές συνέπεις, μέχρι και φορείς παροχής υπηρεσιών, χαμηλού επιχειρησιακού κινδύνου και χαμηλής περιβαλλοντικής επίπτωσης
 • Την κατασκευή, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία
 • Φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κυβερνητικούς οργανισμούς)
 • Τους κατασκευαστές προϊόντων/ εξοπλισμού και τους προμηθευτές τους.
   

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS, EU Eco- Management and Audit Scheme). Οι  επιμέρους προβλέψεις και τα στοιχεία του EMAS, παρά ταύτα, είναι πιο απαιτητικά, κυρίως όσον αφορά τη βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη νομική συμμόρφωση και την υποχρέωση υποβολής αναφορών και εκθέσεων.

Το 2010, τέθηκε σε ισχύ ο τελευταίος κανονισμός του EMAS (EMAS III). Το σύστημα είναι, πλέον, εφαρμοστέο σε παγκόσμια κλίμακα, και περιλαμβάνει τους βασικούς δείκτες απόδοσης και μια σειρά από περαιτέρω βελτιωτικές δράσεις.

Οι απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης, ISO 14001, προσεγγίζουν εκείνες του EMAS. Πρόσθετες απαιτήσεις για το EMAS περιλαμβάνουν:

 • Αυστηρότερες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τη μέτρηση και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους
 • Κρατική εποπτεία από περιβαλλοντικούς ελεγκτές
 • Ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων ως κεντρική απαίτηση.  Ο EMAS αναγνωρίζει ότι η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί κινητήριο δύναμη και προϋπόθεση για συνεχείς και επιτυχείς περιβαλλοντικές επιδόσεις και βελτιώσεις
 • Παρακολούθηση και σύγκριση της επίδοσης των περιβαλλοντικών δεικτών μεταξύ διαφόρων οργανισμών σε πολυετή ορίζοντα
 • Υποχρεωτική παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό
 • Αίτηση έγγραφής από δημόσια αρχή

Η Swiss Approval εγγυάται την παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τις οποίες επιδίδεται στις επιχειρήσεις το πιστοποιητικό - ‘’διαβατήριο’’ για την διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία την τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν το πρότυπο ISO 14001.

Η πιστοποίηση EMAS είναι, επίσης, δυνατή μέσω συνεργαζόμενων εξουσιοδοτημένων φορέων πιστοποίησης.

 

ISO 14001 - Environmental Management System

 

The ISO 14000 series standards constitute the 'family of standards' related to "Environmental Management" and aim to support organisations / businesses in order to:

 • Minimise the way in which their operations (e.g. production processes, etc.) adversely affect the environment (cause negative impacts on the atmosphere, water or soil)
 • Comply with applicable laws, regulations, and other national or international requirements oriented towards environmental issues; and
 • To continuously improve with respect to the above two objectives.

ISO 14000 standards are similar to the ISO 9000 series of quality management systems, as they also refer to the process regarding how a service or product is provided/produced, without being specific to the particular service or product.

Based on common practice as regards the ISO 9000 system inspection process, Swiss Approval inspects and certifies companies and organisations to ISO 14001 in a similar way and in accordance with ISO 19011. Through a simultaneous inspection process, compliance can be successfully verified for both 9001 and 14001 management systems.

The international standard ISO 14001 sets out the criteria for the design and implementation of Environmental Management Systems (EMS). Without explicitly referring to specific national legal requirements regarding environmental performance, it sets out the framework that a company or organisation can follow to implement those measures and procedures necessary for an effective EMS. It can be applied by any company seeking to improve the efficiency of its resources and reduce its environmental impacts. Using ISO 14001 can automatically provide a secure overview of the company's management processes and the operation of employees and external stakeholders, so that environmental performance can be measured, evaluated and improved.

ISO 14001 is one of the most widely used standards for management systems in use, and is therefore relevant to any organisation seeking both to continuously improve its efficiency and to ensure the sustainability principles that should underlie any modern business. Consequently, certification according to ISO 14001 is addressed to:

 • Single site companies up to large multinational companies
 • High risk companies with regard to environmental consequences, up to service providers, low operational risk and low environmental impact
 • The construction, manufacturing, industry
 • Service providers, including private and public sector administrative bodies (regions, local government, government agencies)
 • Product/equipment manufacturers and their suppliers.

The requirements of ISO 14001 are an integral part of the European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). The individual provisions and elements of EMAS are nevertheless more demanding, particularly in terms of improving environmental performance, legal compliance and reporting obligations.

In 2010, the latest EMAS Regulation (EMAS III) entered into force. The scheme is now applicable globally, and includes the key performance indicators and a number of further improvement actions.

The requirements of the management system, ISO 14001, are close to those of EMAS. Additional requirements for EMAS include:

 • Stricter requirements in terms of measuring and evaluating environmental performance against targets
 • State supervision by environmental inspectors
 • Active involvement of employees as a key requirement.  EMAS recognises that the active involvement of employees is a driving force and a prerequisite for continuous and successful environmental performance and improvements
 • Monitoring and comparing the performance of environmental indicators between different organisations over a multi-year timescale
 • Mandatory provision of information to the general public
 • Request for documentation from a public authority

Swiss Approval guarantees the provision of accredited certification services, through which companies are awarded a certificate - a "passport" for the international market, ensuring with accuracy and independence the compliance with the principles and rules governing the ISO 14001 standard.

EMAS certification is also possible through associated authorised certification bodies.

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr