• 1

Φιλοσοφία Διοίκησης & Όραμα για το Επιχειρείν

Η Φιλοσοφία μας

Η κεντρική Φιλοσοφία Διοίκησης του Δικτύου Πιστοποίησης Swiss Approval, εκκινεί από το αξίωμα ότι η Επιθεώρηση και οι Φορείς Πιστοποίησης οφείλουν να εκπροσωπούν τις αρχές της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας, στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του διεθνούς θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου Διαπίστευσης, στοχεύοντας, ουσιαστικά, στην προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση της ποιότητας στις γραμμές παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασισμένοι τόσο στην ιστορική, όσο και στη φιλοσοφική της εφαρμογής των «Προτύπων», ολοένα και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, οδηγούμαστε στο συμπερασμα ότι τα «Τεχνικά Πρότυπα» που αφορούν στη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών ασφαλειας αλλά και ποιότητας στον Παραγωγικό, Βιομηχανικό και Τεχνολογικό τομέα, έχουν σαφείς αντιστοιχίες με τους κοινούς για όλους μας «Κοινωνικούς Νόμους» οι οποίοι κρίνονται ως απαραίτητοι για ένα ισορροπημένο κοινωνικό οικοδόμημα και τη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς και οικονομίας.

Ωστόσο, σημαντικά στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τα «Τεχνικά Πρότυπα» από τους «Κοινωνικούς Νόμους» είναι η «ποσοτικοποίηση» και η «δυνατότητα μέτρησής» τους, δυο παράμετροι οι οποίες καθιστούν, τα «Τεχνικά Πρότυπα», σήμερα, ευρείας και καθολικής αποδοχής. Τα σύγχρονα Πρότυπα ειναι κατά κύριο λόγο βασισμένα σε διεθνή συστήματα και μεθοδολογίες κωδικοποίησης, σε κοινές αντιλήψεις και «κανονιστικά πλαίσια» των τεχνών και των επιστημών, τα επονομαζομενα, διεθνώς, «Normativity Frameworks».

Ο Όμιλος Swiss Approval International Group of Companies αναπτύχθηκε σταδιακα τα τελευταία 15 χρονια διαμορφώνοντας συνεργασίες και ένα διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο πελατών σε όλο τον κόσμο. Αποτέλεσμα, η ενσωμάτωση διαφορετικών γνωστικών πεδίων και η ενοποίηση της εμπειρίας διαφορετικών εταιρειών, από διαφορετικές χώρες, οδηγώντας έτσι, συνολικά τα μέλη του Group, στην απόκτηση μιας τεραστιας εξειδίκευσης και ενός ευρύτατου φάσματος υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποιησης σε διάφορους τομείς.

Η Swiss Approval International αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των Τεχνικών Επιθεωρήσεων και της Πιστοποίησης Συστημάτων, Υπηρεσιών και Προϊόντων, ενσωματώνοντας εμπειρία, επιστημονική και τεχνολογική γνώση, καινοτομία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, δραστηριοποιούμενη, κυρίως, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, Κεντρικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Management Philosophy

The main Management Philosophy of the Swiss Approval Certification Network is based on the axiom that the Inspectorate and the Certification Bodies must represent the principles of reliability and objectivity, on which the operation of the international institutional and regulatory framework of Accreditation is built, essentially aiming at the protection of consumers, the enhancement of quality in production lines and the protection of the environment.
Based on both the historical and the philosophical implementation of the "Standards", increasingly, in recent years, we have come to the conclusion that the "Technical Standards" related to the assurance of compliance with safety and quality standards in the Production, Industrial and Technological sectors, have clear correspondences with the "Social Laws" common to all of us, which are considered necessary for a balanced social structure and the formation of a healthy and competitive market and economy.

However, important elements which differentiate 'Technical Standards' from 'Social Laws' are their 'quantification' and their 'measurability', two parameters which make 'Technical Standards' widely and universally accepted nowadays. Modern Standards are mainly based on international systems and methodologies of codification, on common concepts and 'normative frameworks' in the arts and sciences, the so-called 'Normativity Frameworks'.
The Swiss Approval International Group of Companies has grown gradually over the last 15 years, forming partnerships and an ever-expanding network of clients around the world. As a result, the integration of different fields of knowledge and the consolidation of the experience of different companies from different countries, leading, as a whole, the members of the Group, to the achievement of a vast expertise and a wide range of Inspection and Certification services in various fields.

Swiss Approval International represents the global leader in the field of Technical Inspections and Certification of Systems, Services and Products, integrating experience, scientific and technological knowledge, innovation and specialized expertise, operating mainly in the South East, Central Europe and Middle East region.

Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι η δημιουργία υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, δίκτυου παροχής υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, αποτελούμενου από ειδικά εκπαιδευμένους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες Επιθεωρητές, που συντεταγμένα επιδιώκουν την διαρκή βελτίωση των επαγγελματικών τους εξειδικεύσεων, επιδεικνύοντας επαγγελματικό ενδιαφέρον και αναδεικνύοντας στην πράξη την σημασία της Επιθεώρησης για την διαμόρφωση κοινού παρονομαστή και αντίληψης αναφορικά με την σημασία της συμμόρφωσης της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και την διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών και εξιδείκευσης από τους Επιθεωρητές και τους Αξιολογητές μας, είναι σημαντική ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες που προσανατολίζονται να επενδύσουν στους τομείς της διασφάλισης ποιότητας της παραγωγικής τους διαδικασίας. Η υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας πραγματοποιείται μεσω της αλληλεπίδρασης με τους διαφορετικούς stakeholders των διαφόρων κλάδων από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Η τεχνογνωσία των Φορέων Πιστοποίησης σε συνδυασμό με τη δέσμευση του πελάτη στην εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, και η συνύπαρξή τους εγγυάται εν τέλει τη ουσιαστική συμμορφωση στα Πρότυπα και τις κάθε είδους προδιαγραφές και κανονισμούς.

H Swiss Approval φιλοδοξεί να αποτελέσει την εναλλακτική και καινοτόμο λύση στους τομείς της Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πιστοποίησης, σε συνδυασμό με το κύρος που εμπνέει η Ελβετική κουλτούρα, ταυτισμένη απόλυτα με την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα, και την αμεροληψία.

Our Vision

Our vision is the creation of a high level and value-added network of Inspection and Certification services, consisting of specially trained and certified professional Inspectors, who pursue the continuous improvement of their professional specializations, demonstrating professional interest and highlighting in action the importance of Inspection for the formation of a common factor and perception regarding the importance of quality compliance in the production process and safeguarding the interests of our customers.

The transfer of know-how and the exchange of experience and expertise by our Inspectors and Evaluators is particularly important for young professionals who are oriented to invest in the areas of quality assurance in their production process. The adoption of this culture takes place through interaction with the different stakeholders of the different sectors from the whole range of activities. The expertise of the Certification Bodies combined with the customer's commitment to the implementation of quality programs are critical success factors, and their coexistence guarantees, in the ultimate analysis, effective compliance with the Standards and all kinds of norms and regulations.
Swiss Approval aspires to be the alternative and innovative solution in the fields of Inspection, Certification and Quality Assessment, providing high quality certification services, combined with the prestige inspired by the Swiss culture, fully identified with accuracy, objectivity, and impartiality.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr