• 1

Εταιρικό Προφίλ

Η SWISS APPROVAL διατηρεί οργανωμένα γραφεία παροχής υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στον Ελλαδικό χώρο, με έδρες στην Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα.

H SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΕ (AΡ. ΓΕΜΗ 122183407000) λειτουργεί στην Ελλάδα, στη Βιομηχανική Ζώνη της Ελευσίνας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις ήδη από τον Αύγουστο του 1999, και απο το 2005 έχει αναπτυχθεί τοπικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, με σημαντική παρουσία στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, καθώς και στο Ηράκλειο της Κρήτης με δραστηριότητα σε εξειδικευμένους τομείς.

Η SWISS APPROVAL SOUTH EAST MEDITERRANEAN SEA (SEMS) LTD, έχει έδρα στην Λευκωσία της Κύπρου, και ήδη απο το 2010 προσφέρει υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης με δραστηριότητα τόσο στην τοπική αγορά της Μεγαλονήσου όσο και την ευρύτερη αγορά της εγγύς Μέσης Ανατολής. 

Απο το 2003 έως και τον Μάρτιο του 2015 αμφότερες οι ανωτέρω εταιρείες λειτουργησαν ως πλήρη μέλη του Διεθνούς δικτύου TUV Rheinland Group, με την επωνυμία TUV RTheinland Hellas AE και TUV Rheinland Hellas LTD αντίστοιχα, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στον Βιομηχανικό τομέα όσο και τις Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διοίκησης, εντός του Ελλαδικού χώρου (Ελλάδα και Κύπρος).

Σήμερα οι εταιρείες συνεχίζουν αποκλειστικά να εκπροσωπούν στην Ελλάδα και την Κύπρο την TUV Rheinland Cert, εξυπηρετώντας το σύνολο της εγχώριας αγοράς που επιθυμεί πιστοποιητικά TUV Rheinland.

Από το Μάιο του 2015 ενσωματώθηκαν στο διεθνές δίκτυο του Ομίλου SWISS APPROVAL INTERNATIONAL, και μετονομάστηκαν σε Swiss Approval Technische Bewertung (στην Ελλάδα) και Swiss Approval SEMS (στην Κύπρο), απευθυνόμενες πλέον σε μία διευρυμένη αγορά 200 εκατομμυρίων καταναλωτών, αφού στον τομέα ευθύνης μας πλέον ανήκουν και οι αγορές των Βαλκανίων, της Τουρκίας, της Αιγύπτου καθώς και της Εγγύς Μέσης Ανατολής.

Ο στόχος σήμερα είναι η περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών στον τομέα Επιθεωρήσεων, Τεχνικών ελέγχων και Πιστοποιήσεων τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και την ευρύτερη οικονομική ζώνη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. 

Με περισσότερους από 150 επαγγελματίες μηχανικούς ως εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, στρατηγικός στόχος των εταιρειών μας και κεντρικό σημείο εστίασης είναι η θέσπιση σταθερών εταιρικών συνεργασιών και σχέσεων εμπιστοσύνης, το πλαίσιο των οποίων προσδίδει μια συνεχή αλληλεπίδραση προστιθέμενης αξίας με πολλαπλά οφέλη για τον Πελάτη.

Η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της Swiss Approval βασίζεται αφενός στην έκδοση Διεθνώς αναγνωρισμένων και εξαιρετικά αξιόπιστων πιστοποιητικών, ειδικά σχεδιασμένων ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωση των ελεγχόμενων συστημάτων των πελατών μας, αφετέρου στις επενδύσεις μας σε διαρκή επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας μας, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία, και πάντα ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των Πελατών μας.

Το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους πελάτες μας, επεκτείνεται σταδιακά σε νέους τομείς και πεδία, δεδομένου ότι η ποιότητα και η ασφάλεια γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές έννοιες. Αποτέλεσμα της επί 15 συναπτά έτη, συνέπειας και αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μας, είναι η υποστήριξη στην Ελλάδα, άνω των 2.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και περισσότερων των 3.000 ατομικών επιχειρήσεων που αναζητούν τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ικανοποιηθούν αξιόπιστα οι ανάγκες τους.

Να σημειωθεί ότι με στοιχεία Νοεμβρίου 2020, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει περισσότερες απο 32.000 αναφορές επιθεώρησης την τελευταία πενταετία.

 

Company Profile

 

SWISS APPROVAL maintains well organized offices for the provision of Inspection and Certification services in Greece, with headquarters in Greece and Cyprus respectively.
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG SA (GEMI No. 122183407000) has been operating in Greece, in the Industrial Zone of Elefsina in privately owned premises since August 1999, and since 2005 a local office has been developed in Thessaloniki, with a significant presence in the market of Northern Greece, as well as in Heraklion, Crete, with activity in specialized sectors.

SWISS APPROVAL SOUTH EAST MEDITERRANEAN SEA (SEMS) LTD, is based in Nicosia, Cyprus, and since 2010 has been offering Inspection and Certification services with activities both in the local market of the Megalonesian Sea and the wider market of the Near Middle East. 

From 2003 until March 2015 both of the above mentioned companies operated as full members of the TUV Rheinland Group International Network, under the name of TUV RTheinland Hellas S.A. and TUV Rheinland Hellas LTD respectively, providing services both in the Industrial sector and Management Systems Certification, within the Greek territory (Greece and Cyprus).
Today the companies continue to exclusively represent TUV Rheinland Cert in Greece and Cyprus, serving the entire domestic market that requires TUV Rheinland certificates.
Since May 2015, they have been integrated into the international network of the SWISS APPROVAL INTERNATIONAL Group, and renamed Swiss Approval Technische Bewertung (in Greece) and Swiss Approval SEMS (in Cyprus), addressing an expanded market of 200 million consumers, since our area of responsibility now includes the markets of the Balkans, Turkey, Egypt and the Near Middle East.

The goal today is to further develop dynamically the provision of services in the field of Inspections, Technical Inspections and Certifications both in Greece and in the wider economic area of the Balkans and the Middle East. 
With more than 150 professional engineers as full-time employees, our companies' strategic objective and central focus is to establish stable partnerships and trusting relationships, a framework which provides a continuous interaction of added value with multiple benefits for the Client.

The added value of Swiss Approval's services is based on the one hand on the issuance of internationally recognized and highly reliable certificates, specifically designed to ensure the continuous improvement of our clients' monitored systems, and on the other hand on our investments in the continuous updating of our expertise, taking advantage of modern technology, and always responding to our clients' requirements.
The framework of cooperation and interaction with our customers is gradually expanding into new areas and fields, considering that quality and safety are becoming increasingly important concepts. As a result of 15 consecutive years of consistency and efficiency of our activities, we have supported in Greece more than 2,000 small and medium-sized enterprises and more than 3,000 individual enterprises that seek our services in order to reliably meet their needs.
It should be noted that according to November 2020 data, the company has implemented more than 32,000 inspection reports over the last five years.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr