• 1

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας - ISO 45001

 

Το πλαίσιο προδιαγραφών ISO 45001 αποτελεί ένα διεθνώς εφαρμοσμένο Βρετανικό Πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας. Αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου να θέσουν σε άμεση ισχύ, μέτρα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο και δημοφιλές ως σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

Όλοι οι οργανισμοί παγκοσμίως αναγνωρίζουν την ανάγκη να ελέγχουν και να επιβλέπουν τις επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, μέσω των συστημάτων εργασιακής υγείας και ασφάλειας (ΣΔΥΑΕ).

Η Swiss Approval εγγυάται την παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τις οποίες επιδίδεται στις επιχειρήσεις το πιστοποιητικό - "διαβατήριο" για την διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία την τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν το διεθνές πρότυπο ISO 45001.

 

Occupational Health and Safety - ISO 45001

 

The ISO 45001 specification framework is an internationally applied British Standard for occupational health and safety management systems. It was developed and implemented to support businesses in any industry to put in place immediate measures and interventions to enhance the health and safety of their employees. It is widely recognised and popular as an occupational health and safety management system.

All organisations worldwide recognise the need to control and supervise health and safety performance within their operations through occupational health and safety systems (OHS systems).

Swiss Approval guarantees the provision of accredited certification services, through which companies are awarded the certificate - "passport" for the international market, ensuring with accuracy and independence the compliance with the principles and rules governing the international standard ISO 45001.

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr