• 1

The Medical Tourism Market

Η Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού

Επιδημιολογικά Δεδομένα και Σύγχρονες Τάσεις

 • Η μέση ηλικία των ταξιδιωτών αυξάνεται διαρκώς, όπως σημειώνει το World Travel Monitor. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 55 ετών μεταξύ αυτών που πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια, έχει αυξηθεί από 23% σε 35%.
 • Το διαδίκτυο αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο μέσο για την πραγματοποίηση ταξιδιωτικών κρατήσεων και την αγορά ταξιδιωτικών πακέτων, με τη χρήση του να φθάνει έως και το 54% στις συνολικές τουριστικές κρατήσεις.
 • Η πληροφορημένη απόφαση του κοινού αναφορικά με την επιλογή του ταξιδιού  - τουριστικού προορισμού είναι ολοένα και πιο απαιτητική.
 • Η Lilian Muler, Πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό (European Network for Accessible Tourism, ΕΝΑΤ) αναφέρει ότι με τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η ταξιδιωτική και τουριστική αγορά των ατόμων με αναπηρία ή με φυσικούς περιορισμούς θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό.
 • Ο καθηγητής Helmut Wachowiak, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Bad Honnef (IUBH) (Βόννη της Γερμανίας) αναφέρει ότι κατά τα τελευταία 5 χρόνια τα ταξίδια υγείας κι ευεξίας των Ευρωπαίων έχουν αυξηθεί κατά 38%, ενώ ο ιατρικός τουρισμός γνωρίζει ρυθμούς αύξησης περί του 24%,
 • Από έρευνα του IPK διαπιστώνεται ότι από μελλοντικούς επιτυχημένους προορισμούς  τουρισμού υγείας θα πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, άμεσης διαθεσιμότητα της θεραπείας, ανταγωνιστικές τιμές, καθώς επίσης ελκυστικές προτάσεις για τους συνοδούς. (The World Travel Trends Report 2012/2013 από IPK International, ITB BERLIN)

Η αγορά του Ιατρικού Τουρισμού

Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού. Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» ορίζεται ευρέως για την παροχή ιδιωτικής ιατρικής περίθαλψης ανταγωνιστικού κόστους, σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία για ασθενείς που χρειάζονται χειρουργική ή άλλη μορφή εξειδικευμένης θεραπείας, εκτός των συνόρων της χώρας τους. Στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού, οι ιατρικοί τουρίστες και οι τουρίστες που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, έχουν την ευκαιρία να λάβουν ιατρική φροντίδα από καλά οργανωμένες δομές υγειονομικής περίθαλψης και φιλοξενία σε υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές μονάδες, απολαμβάνοντας συνολικά μια ιδιαιτέρως ποιοτική εμπειρία σε επιλεγμένους προορισμούς.

Ο Επιλεκτικός ιατρικός τουρισμός αφορά τους ασθενείς που επισκέπτονται προορισμούς της επιλογής τους για  χειρουργικές επεμβάσεις  και/ή για άλλες θεραπείες υγειονομικής περίθαλψης – θεραπευτικές / διαγνωστικές παρεμβάσεις.

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν και τελικά οδηγούν τους ασθενείς στον τελικό προορισμό της επιλογής τους για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης είναι:

- Το συγκριτικό κόστος των υπηρεσιών
- Η ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής υπηρεσίας
- Ο απαιτούμενος χρόνος αναμονής για την παροχή της υπηρεσίας
- Η επιθυμία να συνδιασθεί η ιατρική υπηρεσία με την εμπειρία ψυχαγωγίας και ταξιδιού

Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων επιτρέπει στους ιατρικούς τουρίστες / διεθνείς ασθενείς να λαμβάνουν ιατρική φροντίδα χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο λόγω λιστών αναμονής, σε προσιτό κόστος και στο καλύτερο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Τουρισμός Υγείας συνδυάζει διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών με διαρκώς ενισχυόμενη προστιθέμενη αξία, σε ένα ευρύ φάσμα το οποίο περιλαμβάνει από αμιγώς ιατρικές θεραπευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες έως medical spa, θεραπείες αναζωογόνησης σε ειδικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες αποκατάστασης και βελτίωσης της υγείας.

 

The Medical Tourism Market

The Medical Tourism Market

Epidemiological Data and Modern Trends

 • The average age of travellers is constantly increasing, as noted by the World Travel Monitor. The percentage of people over 55 years of age among those taking international trips has increased from 23% to 35%.
 • The internet is emerging as the most important medium for making travel bookings and purchasing travel packages, with its use reaching up to 54% of total travel bookings.
 • The informed decision of the public regarding the choice of travel - tourist destination is increasingly demanding.
 • Lilian Muler, President at the European Network for Accessible Tourism (ENAT) says that by improving accessibility, the travel and tourism market for people with disabilities or physical limitations could grow significantly.
 • Professor Helmut Wachowiak, from the International University of Applied Sciences Bad Honnef (IUBH) (Bonn, Germany) says that over the last 5 years, health and wellness travel by Europeans has increased by 38%, while medical tourism has experienced growth rates of around 24%,
 • IPK research shows that future successful health tourism destinations should offer high quality services, immediate availability of treatment, competitive prices and attractive offers for accompanying persons. (The World Travel Trends Report 2012/2013 by IPK International, ITB BERLIN)

The Medical Tourism Market

Medical tourism is a type of alternative tourism. The term "medical tourism" is broadly defined to mean the provision of private, cost-competitive medical care, in cooperation with the tourism industry, for patients who need surgical or other forms of specialized treatment outside the borders of their home country. In the context of medical tourism, medical tourists and tourists suffering from chronic diseases have the opportunity to receive medical care from well-organised healthcare facilities and hospitality in high quality hotels, enjoying an overall particularly high quality experience in selected destinations.

Selective medical tourism refers to patients visiting destinations of their choice for surgical procedures and/or other healthcare treatments - therapeutic/diagnostic interventions.

The most important factors that influence and ultimately drive patients to their final destination of choice for healthcare services are:

- The comparative cost of services

- The quality of the medical service provided

- The waiting time required to receive the service

- The desire to combine the medical service with the leisure and travel experience

The combination of all these factors allows medical tourists/international patients to receive medical care without wasting valuable time due to waiting lists, at an affordable cost and at the best level of quality of service.

Health Tourism combines different categories of services with continuously enhanced added value, in a wide range which includes from purely medical therapeutic and diagnostic services to medical spa, rejuvenation treatments in special facilities, rehabilitation and health improvement services.

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr