• 1

HSTAR 1: THE BLUE SERVICE STANDARD

 

Υγιείς επισκέπτες και τουρίστες, άνθρωποι που ταξιδεύουν είτε για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους, σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούμενοι έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλείς και να τυγχάνουν αποτελεσματικής και κατάλληλης αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή προβλήματος  υγείας  που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό ή κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης. Όλοι οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να εμπιστεύονται και να στηρίζονται στις εγκαταστάσεις και τη δομή της επιχείρησης στην οποία φιλοξενούνται, όσον αφορά την ακεραιότητα της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Επιπρόσθετα, οι μαζικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα με μεγάλη προσέλευση κοινού, θεωρούνται, επίσης, περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογη της υπηρεσίας «Blue Service» έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο συνδυασμός της έξω -νοσοκομειακής ιατρικής περίθαλψης, της κάλυψης έκτακτων αναγκών υγειονομικής φροντίδας, καθώς και της αντιμετώπισης κρίσεων και πιθανών αναγκών δημόσιας υγείας, αποτελεί πρόκληση η οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά διαχειρίσιμη για τη διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλειας.

Στόχος της εφαρμογής του πλαισίου κριτηρίων συμμόρφωσης «HSTARΙ» είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας η οποία ορίζεται ως «Blue Service» για τη διαχείριση και άμεση απόκριση σε οξεία προβλήματα υγείας των πελατών κάθε «Επιχείρησης Φιλοξενίας».

H Swiss Approval International κατέχει κατά αποκλειστικότητα τα πνευματικά δικαιώματα του προτύπου HSTARΙ Blue Service από το Δεκέμβριο 2014.


 
Η «Επιχείρηση» υπό το πρίσμα συμμόρφωσης και πιστοποίησης κατά τα αντίστοιχα κριτήρια «HSTARΙ»,  δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που σχετίζονται με τις ιατρικές υπηρεσίες και δεν αναπληρώνει το ρόλο του παρόχου ιατρικών υπηρεσιών περίθαλψης, αλλά έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων φροντίδας υγείας και ασφάλειας, για όλους τους φιλοξενούμενος και επισκέπτες.

Οι πιστοποιημένες «Επιχειρήσεις» σύμφωνα με το πρότυπο «HSTARΙ», είναι εγγεγραμμένες στη σχετική βάση δεδομένων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SWISS APPROVAL INTERNATIONAL, κατέχοντας ένα μοναδικό κωδικό για την ταυτοποίηση και επαλήθευση της εγκυρότητας του πιστοποιητικού τους.

 
Περιγραφή του Προτύπου - HSTAR Ι - Blue Service

Το πρότυπο έχει αναπτυχθεί με τη συμβολή διακεκριμένων και έμπειρων διεθνών επαγγελματιών των τομέων της φιλοξενίας, της διασφάλισης συστημάτων ποιότητας και του τομέα διαχείρισης οξέων περιστατικών ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες διαμόρφωσης κριτηρίων συμμόρφωσης και επαλήθευσης τυποποίησης.

Το πρότυπο H STAR Ι περιλαμβάνει 5 επιμέρους κεφάλαια:

«HSTAR-I» Service Organization and Structure (CHAPTER 1)

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου είναι κατά κύριο λόγο η επαλήθευση της νομιμότητας και της κατάλληλης λειτουργίας της υπό πιστοποίηση επιχείρησης, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται διάφορα οργανωτικά και διοικητικά κριτήρια που αφορούν σε βασικές εταιρικές συνεργασίες για την υποστήριξη της εφαρμογής του Blue Service στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα επιχειρησιακά καθήκοντα και τα στοιχεία που συνοδεύουν την εφαρμογή του Blue Service αναλύονται επίσης, καθώς και τα απαιτούμενα σχετικά τεκμήρια απόδειξης συμμόρφωσης.
 
«HSTAR-I» Human Resources Requirements and Management (CHAPTER 2)

Η οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση και τη συμμόρφωση της Επιείρησης στις απαιτήσεις του προτύπου. Κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η διατήρηση και συλλογή στοιχείων για την επάρκεια των εμπλεκόμενου προσωπικού και η διασφάλιση της ετοιμότητάς του να ακολουθήσει τις αρχές του προτύπου και συνεπώς την ικανοποίηση των στόχων της υπηρεσίας Blue Service.

«HSTAR-I» Safety Measures for Guests and Visitors (CHAPTER 3)

 Η ασφάλεια της υγείας είναι ο κύριος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή του προτύπου και για το λόγο αυτό, η υποψήφια για πιστοποίηση επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη διασφάλιση τήρησης των μέτρων ασφάλειας για όλους τους επισκέπτες ή/ και τους διαμένοντες  πελάτες. Βασικά στοιχεία φυσικής ασφάλειας περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο, καθώς και πιο σύνθετες διαδικασίες ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης.

«HSTAR-I» Technical and Operational Quality Processes (CHAPTER 4)

Μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες για την εκπλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας Blue Service, είναι η διεργασία Hospitality Blue Code η οποία καλείται να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε όλες τις δομές της επιχείρησης. Είναι επίσης σημαντικό, σχετικό ενημερωτικό υλικό να διατίθεται στο ευρύτερο κοινό προκειμένου για την ευαισθητοποίηση του επισκέπτη και την καθοδήγησή του σε περίπτωση συμβάντων που αφορούν στην υγεία και την ασφάλειά του.

«HSTAR-I» Records and Confidentiality Policy (CHAPTER 5)

Η συμμόρφωση της επιχείρισης με τα απαιτούμενα κριτήρια στο πλαίσιο του προτύπου θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω των σχετικών εγγράφων και ιχνηλάσιμων διαδικασιών που ακολουθούνται και πραγματοποιούνται στην καθημερινή ζωή της επιχείρησης. Η διαχείριση αυτών διέπεται από τις αρχές του 5ου κεφαλαίου του προτύπου.

Τα περιστατικά που διαχειρίζεται η υπηρεσία Blue Service θα πρέπει να είναι ελεγχόμενα και ως εκ τούτου, να τεκμηριώνονται μέσα από ένα ειδικό σύστημα αρχείων.Τα αιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου θα πρέπει να καταγράφονται, επίσης, με τυποποιημένο τρόπο.

Η αποτελεσματικότητα της παροχής Blue Service και ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών αποτελούν διαστάσεις που θα πρέπει, πέραν των άλλων, να παρακολουθούνται συστηματικά και να αξιολογούνται.

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
  • +30 210 5562130
  • +357 22 68 0004
  • info@swissapproval.gr
  • cyprus@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch