• 1

Massive Events Organiser B&W Certification

Πιστοποίηση B&W CERT, Διοργάνωσης Μαζικών Εκδηλώσεων

 
Μαζικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις οι οποίες διεξάγονται με έναν μεγάλο αριθμό παρευρισκόμενων, αποδεικνύεται ότι συνδέονται με αυξημένες πιθανότητες για την αναγκαιότητα παροχής έξω -νοσοκομειακής περίθαλψης,  φροντίδας έκτακτης ανάγκης ή για την αντιμετώπιση κρίσεων, γεγονότα τα οποία αποτελούν σημαντική πρόκληση και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά προκειμένου για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των επισκεπτών. Οι εκδηλώσεις ευρείας συμμετοχής προϋποθέτουν την άριστη οργάνωση παροχής εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών, ιατρικών, και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την παροχή επείγουσας φροντίδας της υγείας, σε ένα υψηλότερο ποσοστό από ό, τι μπορεί να απαιτηθεί σε ένα μικρό πληθυσμό στην κοινότητα.

Παρά ταύτα, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των συμβάντων υγείας που παρατηρούνται σε μαζικές συγκεντρώσεις.

Ο αριθμός των περιστατικών προβλημάτων υγείας μεταξύ των συμμετεχόντων σε μαζικές συγκεντρώσεις έχει αποδειχθεί ότι είναι υψηλότερη από εκείνη που αναμενέται στο γενικό πληθυσμό ανάλογου μεγέθους. Επιπλέον, είναι αποδεδειγμένο ότι το 0,5% έως το 1,5% των θεατών μιας συναυλίας θα χρειαστεί κάποιας μορφής ιατρική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του μεγέθους της εκδήλωσης, τοπικών- χωροταξικών παραγόντων, και περιβαλλοντικών συνθηκών, ενώ, άνω του 10% των ασθενών διαγιγνώσκονται με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών  ουσιών. Άλλα συχνά συμβάντα αφορούν πτώσεις και ατυχήματα, μυοσκελετικά περιστατικά- κατάγματα και διαστρέμματα-, εγκαύματα, θερμοπληξία, επιληπτικές κρίσεις, άσθμα, και έκθεση σε αλλεργιογόνες ουσίες.

Η Ιατρική φροντίδα σε μια μαζική συγκέντρωση μπορεί να απαιτηθεί να καλύψει μεγάλο αριθμό εν δυνάμει περιστατικών ασθενών ποικίλης οξύτητας και συνήθως με περιορισμένη διαθεσιμότητα ή/ και παντελή έλλειψη ιατρικού ιστορικού για κάθε ένα από αυτούς. Η περίθαλψη παρέχεται σε προσωρινές εγκαταστάσεις με περιορισμένα υλικοτεχνικά μέσα. Οι πάροχοι  υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν την πρόκληση να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε αυτό το περιβάλλον χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους νοσοκομειακό εξοπλισμό, προσπαθώντας να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο φροντίδας και να συντονίσουν την περίθαλψη διαφορετικών περιστατικών, συχνά για ένα μεγάλο αριθμό ασθενών.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο B&W CERT αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης για τους Διοργανωτές Μαζικών Εκδηλώσεων, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ετοιμότητας σε περίπτωση κινδύνου για την υγεία του κοινού.

Οι βασικές Καλές Πρακτικές και οι Διεθνείς οδηγίες που εφαρμόζονται στοχεύουν στα ακόλουθα:

  • Διασφάλιση ασφάλειας στους χώρους και τις εγκαταστάσεις των εκδηλώσεων/μαζικών συγκεντρώσεων
  • Αποτελεσματική διαχείριση επικίνδυνων περιστατικών για την υγεία των επισκεπτών
  • Την υπεύθυνη κάλυψη του αισθήματος ασφάλειας του κοινού και των επισκεπτών από πλευράς διοργανωτών
  • Προστασία της αξιοπιστίας του διοργανωτή και της αστικής του ευθύνης αναφορικά με τη διασφάλιση της ζωής των επισκεπτών, με τον πλέον ενδεδειγμένο και επαγγελματικό τρόπο.

Αίτηση για Πιστοποίηση

Προκειμένου για την υποβολή αιτήματος για την πιστοποίηση της Επιχείρησης, συμπληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση στην ενότητα των Προσφορών (Offers) της ιστοσελίδας του φορέα Swiss Approval. Στη συνέχεια, δίδεται πρόσβαση στο κείμενο των προδιαγραφών και των κριτηρίων συμμόρφωσης του Προτύπου.
Μετά την παράδοση του Προτύπου και την υποβολή στοιχείων εκ μέρους της ενδιαφερόμενης για πιστοποίηση εταιρείας, θα ακολουθήσει η οικονομική προσφορά.

Προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση

Η «Επιχείρηση» η οποία υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο «B&W CERT», για τη συμμόρφωση με το τρέχον Πλαίσιο Απαιτήσεων, θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Λειτουργεί ως νόμιμη «Επιχείρηση»/ «Πάροχος»/ «Οργανισμος» παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων στη χώρα εγκατάστασης, σύμφωνα με το υφιστάμενο ισχύον εθνικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στάδιο Προετοιμασίας

Η διαδικασία προετοιμασίας για πιστοποίησης περιλαμβάνει τα εξής: Μια λεπτομερής λίστα ελέγχου προωθείται στη Διοίκηση του φορέα Διοργάνωσης Μαζικών Εκδηλώσεων και σε συνδυασμό με το Πρότυπο, οπότε το τμήμα διασφάλισης ποιότητας ή άλλο αρμόδιο τμήμα, θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Πρότυπο HSTARΙ προκειμένου η επιχείρηση να ικανοποιήσει τα βασικά σημεία ελέγχου.

Το γραφείο υποστήριξης της Swiss Approval βοηθά στην διαδικασία εκπαίδευσης των στελεχών της Μονάδας μαγάλων εκδηλώσεων, και απαντά σε ερωτήσεις σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες, τα σχετικά έγγραφα και οι απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά την τεκμηρίωση και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πιστοποίησης  της Swiss Approval, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Απόφαση Πιστοποίησης

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης (Certification Manager) θα αξιολογήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία (καθώς και την έκθεση των επιθεωρητών), και θα αποφασίσει ανεξάρτητα και αντικειμενικά, για την πιστοποίηση ή την ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων και την απόρριψη της πιστοποίησης.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch