• 1

B&W Certification Scheme – Υπηρεσίες Φιλοξενίας - Ξενοδοχεία

Πρόγραμμα Πιστοποίησης για την Ασφάλεια της Υγείας των Πελατών 

Το πιστοποιητικό B&W αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης για κάθε ξενοδοχειακή μονάδα/ μονάδα φιλοξενίας σχετικά με την αντιμετώπιση αιφνίδιων καταστάσεων αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια των επισκεπτών και πελατών, καθώς και την προφύλαξη τυχόν λοιμωδών νοσημάτων. 

Τα ξενοδοχεία ως αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού τομέα και του αναπτυξιακού άξονα που πλαισιώνει τον τουρισμό, οφείλουν να επενδύουν σε καινοτόμες πρακτικές και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών τους προκειμένου για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επισκέπτη. Τα ιατρικά προβλήματα και τα περιστατικά υγείας που προκύπτουν στους χώρους φιλοξενίας ποικίλουν μεταξύ απλών, οξέων προβλημάτων και σύνθετων, απειλητικών για τη ζωή του επισκέπτη, περιστατικών. Ξενοδοχεία και χώροι διαμονής αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο όντας στην πρώτη γραμμή της παροχής λύσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία του πελάτη τους.

Η Swiss Approval παρουσιάζει το καινοτόμο πρόγραμμα πιστοποίησης B&W CERT για τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες φιλοξενίας αναφορικά με την  Ασφάλεια της Υγείας του πελάτη, βασισμένο σε ένα σύνολο κριτηρίων, η συμμόρφωση στα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τεκμηριωμένων στοιχείων που υποβάλλονται από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Για τις επιχειρήσεις άνω των 1000 επισκεπτών λαμβάνει χώρα, επιπρόσθετα, μια επιτόπια επίσκεψη, στο πλαίσιο της διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Οι Καλές Πρακτικές και οι Διεθνείς Oδηγίες που εφαρμόζονται μέσω του προτύπου B&W, στοχεύουν στην ικανοποίηση των παρακάτω σημαντικών σκοπών:

 • Διασφάλιση φυσικής ασφάλειας στους  χώρους φιλοξενίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας των τουριστών/ επισκεπτών/ πελατών
 • Η διασφάλιση της άνεσης και εμπιστοσύνης η οποία αποτελεί καθήκον της επιχείρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των φιλοξενούμενων και επισκεπτών
 • Προστασία των επισκεπτών σε σχέση με λοιμώδη νοσήματα, και διαχείριση πιθανών κρουσμάτων και περιστατικών. 

Η προστασία της Επωνυμίας και της Φήμης της επιχείρησης φιλοξενίας αναφορικά με τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας των πελατών, η οποία ικανοποιείται με τις κατάλληλες και πλέον αξιόπιστες μεθοδολογίες.

Αίτηση για Πιστοποίηση
Προκειμένου για την υποβολή αιτήματος για την πιστοποίηση της Επιχείρησης, συμπληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση στην ενότητα των Προσφορών (Offers) της ιστοσελίδας του φορέα Swiss Approval. Στη συνέχεια, δίδεται πρόσβαση στο κείμενο των προδιαγραφών και των κριτηρίων συμμόρφωσης του Προτύπου B&W.
Με την παραλαβή του προτύπου είναι δυνατή η έναρξη προσαρμογής της Επιχείρησης στις απαιτήσεις προκειμένου για την πιστοποίηση κατά B&W CERT.
Ακολουθεί η έκδοση οικονομικής προσφοράς αναφορικά με το αιτούμενο έργο πιστοποίησης.

Προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση
Η «Επιχείρηση» που αιτείται πιστοποίηση κατά «B&W», σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο απαιτήσεων συμμόρφωσης, θα πρέπει να πληρεί κατά βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Η Επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως νομίμως αδειοδοτημένη «Εταιρεία»/ «Πάροχος»/ «Οργανισμός» υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα εγκατάστασης, σύμφωνα με το υφιστάμενο ισχύον εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Στην περίπτωση ξενοδοχειακής επιχείρησης, θα πρέπει αυτή να έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον με «4» αστέρια αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό/ διεθνές εφαρμοζόμενο σύστημα ταξινόμησης ξενοδοχείων. Τα Κάμπινγκ επίσης εντάσσονται στις επειχειρήσεις φιλοξενείας που δύνανται να ενταχθούν στο πρότυπο.
   

Στάδιο Προετοιμασίας της Επιχείρησης Φιλοξενίας.

Η διαδικασία προετοιμασίας για πιστοποίησης περιλαμβάνει τα εξής: Μια λεπτομερής λίστα ελέγχου προωθείται στη Διοίκηση της Επιχείρησης και σε συνδυασμό με το Πρότυπο, το τμήμα διασφάλισης ποιότητας ή το σχετικό αρμόδιο τμήμα, θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Πρότυπο B&W, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αναφερόμενα σημεία ελέγχου. Σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και να υποβληθεί στο φορέα προκειμένου να αποδεικνύεται η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου και η συμμόρφωση με τις απαιτούμενες ενέργειες.
Το γραφείο επικοινωνίας της Swiss Approval (Swiss Approval help desk) υποστηρίζει τη διαδικασία εκπάιδευσης του πελάτη, σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση, το σύνολο της τεκμηρίωσης και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Πιστοποίησης  της Swiss Approval, σύμφωνα με τις σχετικές αναφερόμενες οδηγίες.

Για τις μονάδες με δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερη των 1000 επισκεπτών, διεξάγεται, επιπρόσθετα, μία προγραμματισμένη επιτόπια επίσκεψη – επιθεώρηση από  τους ειδικούς επιθεωρητές της Swiss Approval σε συνέχεια της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων.

 

Απόφαση Πιστοποίησης

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης (Certification Manager) θα αξιολογήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία (καθώς και την έκθεση των επιθεωρητών), και θα αποφασίσει ανεξάρτητα και αντικειμενικά, για την πιστοποίηση ή την ύπαρξη σημαντικών αποκλίσεων και την απόρριψη της πιστοποίησης.

 

Για Περισσότερες Πληροφορίες αναφορικά με την χρήση του προτύπου, στο σιτε της Swiss Approval International, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 

Guests and Visitors Safety Certification Schemes

  

B&W Certification Scheme - Hospitality Services - Hotels

Certification Scheme for Customer Health and Safety

The B&W certificate is a seal of confidence for any hotel/hospitality establishment in dealing with unexpected situations regarding the health and safety of guests and clients, as well as the prophylaxis of any infectious diseases.

Hotels, as an integral part of the tourism sector and the development axis that underpins tourism, must invest in innovative practices and the implementation of quality and safety assurance systems for their services in order to enhance guest confidence. Medical and health problems and incidents occurring in tourist accommodation vary from simple, acute problems to complex, life-threatening incidents. Hotels and accommodation establishments play an important role by being at the forefront of providing solutions and effective management of incidents related to the safety and health of their guests.

Swiss Approval presents the innovative B&W CERT certification program for hotels and hospitality services with regard to Customer Health and Safety, based on a set of criteria, compliance with which must be demonstrated through documented evidence submitted by the business concerned.

For businesses with more than 1000 guests, an additional on-site visit shall take place as part of the compliance assessment process.

The Good Practices and International Guidelines implemented through the B&W Standard aim to meet the following important objectives:

 • Ensuring physical security in the accommodation
 • Effective management of health emergencies of tourists/visitors/clients
 • Ensuring comfort and confidence which is a duty of the business in the context of serving guests and visitors
 • Protection of visitors in relation to infectious diseases, and management of potential outbreaks and incidents.

Protecting the Brand and Reputation of the hospitality business with regard to safeguarding the life and health of guests, which is met by the most appropriate and reliable methodologies.

Application for certification

In order to apply for the certification of the Business, the online application is completed in the Offers section of the Swiss Approval website. The text of the specifications and compliance criteria of the B&W Standard is then accessed.

Upon receipt of the standard, the Company can begin to adapt to the requirements in order to obtain B&W CERT certification.

Subsequently, a financial offer is issued in relation to the requested certification project.

Requirements for certification

A 'Business' applying for 'B&W' certification under the current framework of compliance requirements must meet the following basic requirements:

 1. The Business must operate as a legally licensed "Company"/"Provider"/"Organization" of hospitality services in the country of establishment, in accordance with the existing national legal and regulatory framework in force.
 2. In the case of a hotel business, it must have been rated with at least '4' stars with regard to the level of quality of the services provided, according to the current national/international applicable hotel classification system. Campsites are also included among the hospitality businesses that may be included in the standard.

Preparation stage of the hospitality business.

The process of preparation for certification includes the following: A detailed checklist is forwarded to the Management of the Business and in conjunction with the Standard, the Quality Assurance Department or relevant competent department should follow the specifications listed in the B&W Standard in order to satisfy the listed checkpoints. Relevant documentation should be available and submitted to the organisation to demonstrate that the requirements of the standard have been met and that the required actions have been complied with.

The Swiss Approval contact desk (Swiss Approval help desk) supports the customer's clarification process should clarifications be required.

Upon completion of all procedures necessary for compliance, all documentation and associated evidence should be submitted to the Swiss Approval Certification Department in accordance with the relevant stated instructions.

For establishments with a capacity of more than 1000 guests, a scheduled on-site visit - inspection by Swiss Approval's special inspectors shall be carried out in addition to the submission of the required documentation.

Certification Decision

The Certification Manager will evaluate all relevant documents and evidence (as well as the inspectors' report), and will independently and objectively decide on certification or the existence of significant discrepancies and reject the certification.

For more information regarding the use of the standard, on the Swiss Approval International website, CLICK HERE.

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr