• 1

The Classification Certificate

Πιστοποίηση Κατάταξης Μονάδων Φιλοξενίας

Διαδικασία Πιστοποίησης Κατάταξης  Swiss Approval και Πιστοποιητικό “HSTAR”
 

Διάρκεια Κατάταξης Πιστοποιητικού

Τα συστήματα διαχείρισης κατάταξης μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης  έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της (θετική ή αρνητική) και θα πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών του αντίστοιχου επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών.

Το πιστοποιητικό HSTAR έχει ισχύ για τρία (3) έτη, και προβλέπει τη διενέργεια ετήσιων ελέγχων αξιολόγησης.

Βασικό αδύνατο σημείο ενός μεγάλου αριθμού συστημάτων ταξινόμησης είναι η μη πρόβλεψη συστηματικής παρακολούθησης της τήρησης των κριτηρίων ή η απουσία επαναληπτικής αξιολόγησης. Δεδομένων των εν λόγω αδυναμιών, οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου συμμόρφωσης είναι ασταθείς, αντιεπαγγελματικές, υποκειμενικές, ή ακόμα και ανύπαρκτες και για το λόγο αυτό κρίνεται  ως αναγκαία η προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων και η δημιουργία ενός περισσότερο προηγμένου συνόλου κριτηρίων τα οποία θα ελέγχονται στενά και συστηματικά.

Το Διεθνές σύστημα κατάταξης της Swiss Approval, μέσω των ετήσιων διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης που εφαρμόζει, παρέχει αντικειμενική απόδειξη της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των αξιολογούμενων υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων.

Πεδίο Εφαρμογής της διαδικασίας Ελέγχου

Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών

Το βασικό πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο πεδίο της τουριστικής βιομηχανίας είναι η αναντιστοιχία μεταξύ της προσδοκώμενης –αναφορικά με την ποιότητά της- και της πραγματικά παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον πελάτη.

Ο τρόπος με τον οποίο εκλαμβάνεται η ποιότητα των υπηρεσιών σχετίζεται βασικά με διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη αντίληψη. Ένα βασικό, επομένως, πρόσθετο στοιχείο αξιολόγησης της υπηρεσίας που απαιτείται πέραν των υφιστάμενων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, είναι η αποτύπωση της "εκλαμβανόμενης" ποιότητας, με μετρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζεται ρεαλιστικά το συνολικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αυτές παρέχονται από την Ξενοδοχειακή Επιχείρηση.

 
Εκπαίδευση /στάση του προσωπικού

Από την μέχρι σήμερα διεθνή εμπειρία διαφαίνεται ότι τα εντοπιζόμενα ως ελλείμματα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αφορούν στην  ‘πραγματική’  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις υποδομές. Η ποιότητα των υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας καθώς και με το επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο. Οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει, στις περισσότερες περιπτώσεις, το κίνητρο για βελτιωμένες υπηρεσίες και καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δεδομένο πλαίσιο χωρίς προκλήσεις, αποδεικνύεται πως δεν μπορούν να αποδώσουν σε ένα επίπεδο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη. Σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίζεται άγνοια αναφορικά με τα καθήκοντά τους και απροθυμία αποτελεσματικής εξυπηρέτησης απέναντι στους πελάτες της Επιχείρησης. Η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η άρνησή του να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών και τυποποίησης παροχής υπηρεσιών, είναι η κύρια αιτία ποιοτικής ανισορροπίας, όπως περιγράφεται παραπάνω.

 
Ασφάλεια Πελατών -Πιστοποιητικό HSTAR Ι

Οι πολιτικές εφαρμογής μέτρων ασφάλειας για τον πελάτη τίθενται πολλές φορές σε δεύτερη μοίρα, εξαιτίας των ζητημάτων καθημερινής διαχείρισης στα οποία επενδύεται το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού χρόνου του προσωπικού. Τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην επεξεργασία των τροφίμων δεν τηρούνται συχνά ενώ η πιστοποίηση των κατ’ ελάχιστο απαιτούμενων υποδομών, ακόμη και όταν προβλέπεται ρητά από την ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία, δεν αποτελεί κοινή ή προσφιλή πρακτική.

Οι προγραμματισμένες ασκήσεις πυρασφάλειας ή άλλα σχετικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων επείγουσας διαχείρισης δεν εφαρμόζονται συστηματικά. Η εφαρμογή στρατηγικής της επιχείρησης για την πρόληψη των κινδύνων είναι, πολλές φορές, απούσα σε σημαντικούς τομείς, όπως η σεισμική επικινδυνότητα, οι τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ. Γενικότερα, υπάρχει μια επιφανειακή προσέγγιση στα ζητήματα ασφάλειας σε πολλές περιπτώσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και τον επιχειρησιακό κίνδυνο.

Η Swiss Approval, προκειμένου να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στις  δομές Φιλοξενίας, εισήγαγε το σύστημα πιστοποίησης HSTAR 1 for Guests’ Safety, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης περιστατικών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τους φιλοξενούμενους και τους επισκέπτες της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
 

Ξενοδοχείο Φιλικό προς το περιβάλλον - Το Πιστοποιητικό  ECO Hotel από τη Swiss Approval

Ένας βασικός σύγχρονος κλάδος, ο οποίος συνιστά στρατηγικό τομέα ανάπτυξης σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και εμπειρία, είναι η επένδυση στην Οικολογία και την Οικολογική Προσέγγιση σε όλους τους οικονομικούς τομείς.

Ο αποκαλούμενος «Πράσινος Τουρισμός» ενδεδυμένος με το πλαίσιο νέων προτύπων, όπως η υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, βιοκλιματικού σχεδιασμού ή ανακύκλωσης του νερού κ.λπ. στις σύγχρονες τουριστικές υποδομές, κινητοποιεί την τουριστική αγορά η οποία φαίνεται να ωριμάζει σημαντικά τα τελευταία χρόνια σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και πολιτικής. Η εισαγωγή του οικολογικού σήματος κατάταξης ή άλλων συστημάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αποτελούν μια σημαντική παράμετρο και ένα εργαλείο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού για κάθε επιχείρηση φιλοξενίας.

Άτομα με ειδικές ανάγκες / τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα (άτομα με ειδικές ανάγκες / PRM)

Η δημιουργία προσβάσιμων ξενοδοχείων, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές προκειμένου να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρία, είναι προφανές ότι αποτελεί όχι μόνο σημάδι πολιτισμού, αλλά και μια σημαντική επένδυση στη σύγχρονη τουριστική αγορά.
 

Πιστοποίηση - Διαπιστευμένη Υπηρεσία Swiss Approval

Όλα τα προγράμματα μη υποχρεωτικής πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, κατά τα πρότυπα ISO 9000, 14000, 18000 κλπ .., θεωρούνται επίσης σημαντικά για τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της σημαντικής επίδρασης και επιρροής τους στο πλαίσιο τυποποίησης κάθε υπηρεσίας. Η τυποποίηση φαίνεται να είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαρκή βελτίωση.
 

Έλεγχος/ Εργαλεία Αξιολόγησης

Επειδή, οι διαστάσεις της «παροχής υπηρεσιών» δεν μπορούν να συμπυκνωθούν σε ένα παράγωγο, και η «Υπηρεσία» αποτελεί αγαθό το οποίο «καταναλώνεται» την ίδια στιγμή που «παράγεται», η Ποιότητα της Υπηρεσίας είναι απολύτως ανάλογη προς την ικανότητα του προσωπικού των επιχειρήσεων Φιλοξενίας να ανταποκρίνεται αυτόματα όπως έχει προδιαγραφεί και απαιτείται, σύμφωνα με το τα πρότυπα και τους κανόνες που έχουν εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή από τη διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο, να έχει γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών και να είναι κατάλληλα καταρτισμένο. Ως εκ τούτου καθίσταται σαφής η σπουδαιότητα του παράγοντα «Κατάλληλα Εκπαιδευμένος Εργαζόμενος». Με αυτόν τον τρόπο, είναι προφανές ότι στα διάφορα καταλύματα με αντίστοιχες υποδομές, ο παράγοντας «Υπάλληλος» δημιουργεί την ποιοτική προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί, η υποχρεωτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών για τα ξενοδοχεία που επιθυμούν να διαφοροποιηθούν ποιοτικά από τον ανταγωνισμό.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη χρήση μεθοδολογιών όπως αυτή του «μυστικού επισκέπτη» - Mystery Guest- Mystery Shopping, με τη χρήση ενός ισχυρού Ερωτηματολογίου που αποτυπώνει αντικειμενικά μετρήσεις καθώς και το συνολικό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα διαφορετικά τμήματα του τουριστικού καταλύματος.

Η πρακτική της μέτρησης ποιότητας και καταγραφής του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη μέθοδο «Mystery Guest», είναι ευρέως διαδεδομένη, και θεωρείται ως ο πλέον αποδεκτός τρόπος ταξινόμησης των υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι διεθνείς οργανισμοί κατάταξης και  πιστοποίησης εισαγάγουν την αξιολόγηση με τη χρήση Mystery Guest ως βασικό μέσο για να εκτιμήσουν αντικειμενικά και αποτελεσματικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε τελικούς χρήστες.

Το ερωτηματολόγιο Mystery Guest by Swiss Approval International είναι ένα εργαλείο 750 βαθμολογούμενων σημείων τα οποία αξιολογούνται κατά τη διάρκεια μιας αιφνίδιας επίσκεψης του Επιθεωρητή, στο κατάλυμα ή τη δομή φιλοξενίας.

Διαφαίνεται, συνεπώς, η αντικειμενική ανάγκη επανα-ταξινόμησης των ξενοδοχείων, προκειμένου  να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προβλεπόμενης και της τελικά προσλαμβανόμενης ποιότητας  παρεχόμενων υπηρεσιών.  Όπως προκύπτει σύμφωνα με σχετικές έρευνες, μονάδες φιλοξενίας της ίδιας κατηγορίας, παρουσιάζουν σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις, ορισμένες παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου από εκείνο που αντιστοιχεί στην κατηγορία τους, ενώ άλλες κινούνται εντός των προβλεπόμενων δυνατοτήτων και ορισμένες ανταποκρίνονται σε ένα χαμηλότερο ποιοτικό επίπεδο από το προβλεπόμενο. Σκοπός της επανα-ταξινόμησης δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Τουρισμού και του ‘τουριστικού προϊόντος’ στη διεθνή αγορά.

Είναι επίσης σαφές ότι τα υφιστάμενα επίπεδα ταξινόμησης 5/7 αστέρια δεν επαρκούν ώστε να συμπεριλάβουν το συνολικό φάσμα των αποκλίσεων και των τάσεων που προκύπτουν.

Η Swiss Approval International διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας σε σχέση με τις πραγματικές επιδόσεις τους αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη.

Το Πιστοποιητικό Αξιολόγησης HSTAR αποτελεί σφραγίδα εμπιστοσύνης, τόσο για την ίδια την Επιχείρηση όσο και για τους επισκέπτες της Μονάδας Φιλοξενίας.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
  • +30 210 5562130
  • info@swissapproval.gr
  • International Web Site: www.swissapproval.ch