• 1

Hotels Classification Systems

Σύστημα Κατάταξης Ξενοδοχείων HSTAR - Swiss Approval

 • Κοινοί Διεθνείς Περιορισμοί για τα Συστήματα Κατάταξης Ξενοδοχείων

Ως ιδιαίτερα σύνθετο κρίνεται το ζήτημα της ανάπτυξης ενός κοινού διεθνούς συστήματος κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα για τους εξής λόγους:

 1. Η κουλτούρα μεταξύ των χωρών ή των τουριστικών προορισμών είναι διαφορετική και η αίσθηση της πολυτέλειας και άνεσης είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένες ανά τον κόσμο.
 2. Η μεγάλη ποικιλία των τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, και η ποικιλομορφία που αυξάνεται συνεχώς, επηρεάζουν σημαντικά τα πρότυπα κατάταξης που αφορούν την άνεση και την ικανοποίηση του πελάτη διαφόρων κατηγοριών και προελεύσεων.
 3. Ένας μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων συστημάτων κατάταξης είναι ενσωματωμένα σε πολύ διαφορετικά πολιτισμικά και οικονομικά περιβάλλοντα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη σύγκλιση και εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης.
 4. Οι μέθοδοι κατασκευής των μονάδων φιλοξενίας και τα λειτουργικά μοντέλα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών.
 5. Οι διαφορετικές κλιματικές συνθήκες μεταξύ των διαφορετικών προορισμών αποτελούν σημαντικό περιορισμό για τη σύγκλιση των υφιστάμενων συστημάτων κατάταξης.

Παρά τις προαναφερθείσες δυσχέρειες, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες αξιολόγησης που αντικειμενικά είναι κοινώς αποδεκτοί ως πλεονεκτήματα για τα περισσότερα συστήματα κατάταξης:

 1. Η πληροφόρηση των καταναλωτών. Αυτός ο παράγοντας έχει μεγάλη σημασία, διότι, εξ ορισμού, το ξενοδοχείο συχνά απέχει πολύ από την οικία – ή ακόμη και από τη χώρα προέλευσης- του πελάτη του. Ως εκ τούτου η κατάταξη αποτελεί ένα δείκτη, ένα μέρος της πληροφορίας εκείνης που δίνει την σιγουριά στον πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον προγραμματισμό του ταξιδιού του.
 2. Αξιολόγηση για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία. Από πλευράς των τουριστικών πρακτόρων και των operators υπάρχει σαφέστατη ανάγκη για την ύπαρξη ενός αντικειμενικού σημείου αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την προετοιμασία των καταλόγων τους, για τη διαπραγμάτευση με τα ξενοδοχεία της χονδρικής τιμής πώλησης των πακέτων, ή κατά την διαμόρφωση προσαρμοσμένων πακέτων με διάφορες επιπρόσθετες υπηρεσίες. Αν και οι έλεγχοι δεύτερου μέρους μπορούν να εφαρμοστούν στην προκειμένη περίπτωση από πλευράς τουριστικών πρακτόρων για την αξιολόγηση των ξενοδοχειακών μονάδων, η κατάταξη αποτελεί τον κύριο ‘οδηγό αξιολόγησης’ για την βιομηχανία της φιλοξενίας.
 3. Στρατηγική πωλήσεων και μάρκετινγκ. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αξιοποιούν τη βαθμίδα κατάταξής τους (τον αριθμό των αστεριών) προκειμένου να προωθήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις πρόσθετες υπηρεσίες τους, με βάση την «πλατφόρμα πιστοποίησης» στην οποία βασίζονται τα αστέρια που διαθέτουν. Σε εθνικό επίπεδο της χώρας- προορισμού, από την άλλη πλευρά, κάθε ενδεχόμενη διαδικασία αναβάθμισης ή εξέλιξης των  συστημάτων κατάταξής τους, τονίζει την πρόθεσή τους να ενισχύσουν το επίπεδο ποιότητας του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο το σύστημα κατάταξης μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προώθησης του Τουρισμού.
 4. Εργαλείο μέτρησης ποιότητας. Το σύστημα αστεροποίησης του ξενοδοχείου καθιστά δυνατή την αξιολόγηση με συνεκτικό τρόπο ενός τομέα που χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρθηκε, από σημαντική ποικιλομορφία των καταλυμάτων, που η πλειοψηφία τους, διοικείται από επιχειρηματίες ή από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους.
 5. Προαγωγή των επενδύσεων και προσέλκυση έργων αναβάθμισης και ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας. Τα συστήματα κατάταξης αποτελούν δείκτες για τη διαστασιολόγηση των επενδυτικών έργων στο χώρο της Φιλοξενίας.

The International Classification Framework - Το Διεθνές Πλαίσιο Κατάταξης

Σήμερα υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιμέρους περιφερειακών συστημάτων κατάταξης, όπως στην Ευρώπη, υπό την εποπτεία του HOTREC, στη Νοτιοανατολική Ασία στο πλαίσιο του ASEAN, στην Ανατολική Αφρική, και στη Δυτική Αφρική, στο πλαίσιο της ECOWAS, με διαφορετικά κριτήρια και μεθοδολογίες αξιολόγησης.

Από την άλλη πλευρά, ιδιωτικά συστήματα τίθενται σε εφαρμογή από ανεξάρτητους οργανισμούς οι οποίοι χορηγούν τα σχετικά σήματα ή «βραβεία», σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθιερώσει οι ίδιοι. Τέτοια συστήματα συναντώνται συχνότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιρλανδία και σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τα συστήματα αυτά έχουν, φυσικά, τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας και εύκολης προσαρμογής σε ιδιαιτερότητες των αξιολογούμενων επιχειρήσεων.
 

Swiss Approval Classification System approach – HSTAR   Προσέγγιση Συστήματος Κατάταξης Swiss Approval- HSTAR

Τα διεθνή συστήματα κατάταξης συνίστανται, εν γένει, σε 5 επίπεδα, ορισμένα ιδιωτικά συστήματα περιλαμβάνουν λιγότερες βαθμίδες και κάποια άλλα περισσότερες, για παράδειγμα μέχρι και 7 αστέρια - επίπεδα ποιοτικής κατάταξης- τα οποία συναντούμε στη Μέση Ανατολή.
Το σύστημα κατάταξης που ανέπτυξε Swiss Approval είναι απόλυτα συμβατό με το Διεθνή υφιστάμενα  Πλαίσια Κατάταξης. Η προσέγγιση της Swiss Approval βασίζεται σε ειδικές απαιτήσεις – παραμέτρους αξιολόγησης, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς κάθε Εθνικό ή Ιδιωτικό Σύστημα κατάταξης.

Η εισαγωγή του πρόσθετου PLUS αστεριού «+STAR» για τις τρεις υψηλότερες τάξεις / επίπεδα κάθε υπάρχοντος συστήματος κατάταξης, βασίζεται στην ειδική αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από το ξενοδοχείο, με τη χρήση ειδικών Mystery Guest ερωτηματολογίων της Swiss Approval, με μια πλειάδα αξιολογούμενων σημείων που βαθμολογούνται από τους εμπερογνώμονες επιθεωρητές του Οργανισμού. Το μοντέλο κατάταξης ονομάζεται HSTAR και αναπτύχθηκε από το φορέα Swiss Approval international.
 

HSTAR λειτουργικές προδιαγραφές και κριτήρια ποιοτικής κατάταξης Ξενοδοχείων

Το σχήμα κατάταξης της Swiss Approval προβλέπει την επέκταση του πλαισίου κατάταξης από πέντε (5) ή επτά (7) τάξεις/αστέρια που μέχρι σήμερα παρέχει το διεθνές πλαίσιο κατάταξης, σε 8 ή 10 έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντιστοιχία μεταξύ των προσδοκώμενων υπηρεσιών και του τελικά παρεχόμενου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Τα οκτώ (8) ή δέκα (10) νέα επίπεδα κατάταξης HSTAR προκύπτουν από τις υφιστάμενες πέντε (5) ή επτά (7) βασικές κατηγορίες κατάταξης, με επιπλέον διαφοροποίηση των αστέρων PLUS για τις κατηγορίες 3, 4 και 5 ή των 5,6,7 αστέρων.

Το σύστημα κατάταξης των υπηρεσιών φιλοξενίας κατά HSTAR σε αστέρια, αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας Κατάταξης 5 Αστέρων/ Επιπέδων
Σύστημα Πιστοποίησης Swiss Approval προσαρμοσμένο σε κάθε εφαρμοζόμενο σύστημα
         
 

Πίνακας Κατάταξης 7 αστέρων/επιπέδων
Σύστημα Πιστοποίησης Swiss Approval προσαρμοσμένο σε κάθε εφαρμοζόμενο σύστημα ––


 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης των καταλυμάτων παραμένουν αμετάβλητα, δεδομένου ότι σχετίζονται με την κείμενη νομοθεσία.

Τα Επιχειρησιακά (Λειτουργικά) χαρακτηριστικά είναι μάλλον κοινά σε όλα τα επίπεδα των υφιστάμενων συστημάτων κατάταξης, καθώς αφορούν βασικές υποδομές και τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια ασφαλείας που καθορίζονται, επίσης, από τη νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς κατασκευών.

Η αξιολόγηση πρόσθετων ποιοτικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με ό,τι ισχύει και σήμερα, κατηγοριοποιεί, επί της ουσίας, τα τουριστικά καταλύματα στη συνείδηση του πελάτη με ένα διαφοροποιούμενο τρόπο ο οποίος προσδίδει προστιθέμενη αξία στις σύγχρονες αυτές προοπτικές των συστημάτων κατάταξης.

Τα πρόσθετα, αυτά, αξιολογούμενα ποιοτικά κριτήρια είναι εκείνα που σχετίζονται με το "θετικό πρόσημο" “PLUS”  3 +, 4 + & 5 + ή 5 +, 6 + & 7 + στα επίπεδα Πιστοποίησης του συστήματος HSTAR.

Είναι ακριβώς εκείνα που αποτελούν το "ΣΥΝ" στην ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας όπως επισφραγίζεται με το σήμα αξιοπιστίας της Swiss Approval International!!

 

HSTAR Hotel Classification System - Swiss Approval

 • Common International Restrictions for Hotel Classification Systems

The issue of developing a common international classification system for tourist accommodation is considered to be particularly complex for the following reasons:

 1. The culture between countries or tourist destinations is different and the sense of luxury and comfort is highly differentiated around the world.
 2. The wide variety of tourist and hotel facilities, and the ever-increasing diversity, have a significant impact on the ranking standards concerning the comfort and satisfaction of the customer of different categories and origins.
 3. A large number of existing classification systems are embedded in very different cultural and economic environments, which makes it extremely difficult to converge and harmonise classification systems.
 4. The methods of construction of accommodation units and the operational models vary considerably between different geographical areas.
 5. The different climatic conditions between different destinations are a major constraint for the convergence of existing classification systems.

Despite the above-mentioned difficulties, there are a number of evaluation factors that are objectively commonly accepted as advantages for most ranking systems:

 1. Consumer information. This factor is of great importance because, by definition, the hotel is often far from the home - or even the country of origin - of its customer. The ranking is therefore an indicator, a piece of information that gives the customer confidence before, during and after planning his trip.
 2. Evaluation for travel agents and travel agencies. From the point of view of travel agents and operators, there is a clear need for an objective reference point that they can use when preparing their catalogues, negotiating with hotels the wholesale price of packages, or formulating customised packages with various additional services. Although second-party controls can be applied in this case from the tour operators' point of view to evaluate hotels, the ranking is the main 'rating guide' for the hospitality industry.
 3. Sales and marketing strategy. Hotel operators use their ranking (the number of stars) to promote their special features and additional services, based on the 'certification platform' on which their stars are based. At the national level of the destination country, on the other hand, any process of upgrading or developing their classification systems emphasises their intention to enhance the quality level of the national tourism product. In this way, the classification system itself can be an element of tourism promotion.
 4. A quality measurement tool. The hotel star rating system makes it possible to assess in a coherent way a sector characterised, as mentioned, by a considerable diversity of accommodation establishments, the majority of which are run by entrepreneurs or by businesses employing fewer than 10 people.
 5. Promoting investment and attracting projects to upgrade and develop the tourism industry. The ranking systems are indicators for sizing investment projects in the hospitality sector.

The International Classification Framework

Today there are several examples of individual regional classification systems, such as in Europe, under the supervision of HOTREC, in Southeast Asia under ASEAN, in East Africa, and in West Africa under ECOWAS, with different criteria and evaluation methodologies.

On the other hand, private schemes are implemented by independent organisations which grant the relevant labels or 'awards' according to criteria they have established themselves. Such systems are most commonly found in the United States, Ireland and several Latin American countries. These systems have, of course, the advantages of being flexible and easily adaptable to the particularities of the companies being evaluated.

Swiss Approval Classification System approach - HSTAR Swiss Approval Classification System approach - HSTAR

International classification systems generally consist of 5 levels, some private systems include fewer levels and some more, for example up to 7 stars - quality classification levels - which are found in the Middle East.

The ranking system developed by Swiss Approval is fully compatible with the existing international ranking framework. Swiss Approval's approach is based on specific requirements - rating parameters, which are complementary to any National or Private Ranking System.

The introduction of the additional PLUS star "+STAR" for the three highest ranks/levels of each existing ranking system is based on a specific evaluation of the services provided by the hotel, using Swiss Approval's special Mystery Guest questionnaires, with a plurality of assessable points scored by the Agency's empirical inspectors. The ranking model is called HSTAR and was developed by Swiss Approval international.

HSTAR functional specifications and quality ranking criteria for hotels

Swiss Approval's ranking scheme envisages the expansion of the ranking framework from the five (5) or seven (7) classes/stars currently provided by the international ranking framework to 8 or 10 in order to ensure a correspondence between the expected service and the final level of service quality provided to customers.

The eight (8) or ten (10) new HSTAR ranking levels are derived from the existing five (5) or seven (7) basic ranking categories, with additional differentiation of PLUS stars for categories 3, 4 and 5 or 5,6,7 stars.

The HSTAR star classification system for hospitality services is detailed in the tables below:

5 Star/Level Classification Table

Swiss Approval Certification System adapted to each applicable system

Table of 7 stars/levels

Swiss Approval Certification System adapted to each applicable system

The technical evaluation characteristics of the accommodation remain unchanged, as they are related to the applicable legislation.

The Operational (Functional) characteristics are rather common to all levels of the existing classification systems, as they relate to basic infrastructure and minimum required safety criteria, also defined by legislation and applicable building regulations.

The assessment of additional qualitative characteristics, as is still the case today, essentially categorises tourist accommodation in the minds of the customer in a differentiated way which adds value to these modern perspectives on classification systems.

The additional, these, evaluated quality criteria are those related to the "positive sign" "PLUS" 3+, 4+ & 5+ or 5+, 6+ & 7+ in the HSTAR system Certification levels.

It is exactly those that constitute the "PLUS" in the quality of hospitality services as sealed with the Swiss Approval International reliability mark!!!

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr