• 1

Επιθεώρηση Προϊόντων και Φορτίων

Η Swiss Approval, μέσω των ανεξάρτητων Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου που παρέχει, βοηθά τους πελάτες της να μειώσουν τον κίνδυνο διαχείρισης κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, διασφαλίζοντας προστασία στα υψηλής αξίας και μεγάλου όγκου μεταφερόμενα φορτία, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος ζημίας των εμπορικά συναλλασομένων μερών. Η επιθεώρηση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης, μεταβίβασης, μεταφοράς, και αποθήκευσης.

 

Inspection of products and cargoes

Swiss Approval, through its independent Inspection and Quality Control Services, helps its clients to reduce the risk of handling during the transport of their goods, ensuring protection for high value and high volume cargoes, thus significantly reducing the risk of damage to the commercially transacting parties. Inspection takes place during the loading, transfer, transport, and storage processes.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr