Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Δομικά Υλικά - Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

Η προστιθέμενη αξία της σήμανσης CE έγκειται στο ότι τα Κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης πρέπει να επιτρέπουν την πώληση των δομικών προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE χωρίς περιορισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες Αρχές δεν ζητούν συμπληρωματικά σήματα ή πιστοποιητικά, πόσο μάλλον συμπληρωματικές δοκιμές. Ως εκ τούτου, εσείς ή οι διανομείς των προϊόντων σας είστε σε θέση να εμπορεύεστε το προϊόν σας σε οποιαδήποτε χώρα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς με την ίδια τεκμηρίωση. Μαζί με τη δήλωση επιδόσεων θα βοηθήσει επίσης τους πελάτες σας και τους τελικούς χρήστες να ελέγχουν τις επιδόσεις του προϊόντος και να τις συγκρίνουν με άλλα προϊόντα με βάση την ίδια τεχνική προσέγγιση. Όταν ένας κατασκευαστής, τοποθετήσει τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις του προϊόντος που πωλείται είναι οι ίδιες με αυτές που δηλώνεται και ότι έχουν αποκτηθεί με την εφαρμογή των ορθών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.

Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για τα περισσότερα δομικά προϊόντα προκειμένου να πωλούνται στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Κατά τα λοιπά, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνατή υπό ορισμένους κανόνες

Η SWISS APPROVAL είναι Κοινοποιημένος Φορέας για την Οδηγία των Δομικών Υλικών, ως ακολούθως:

Decision Product family, product /Intended use AVCP system Technical specification Body function
97/555/EC Cements, building limes and other hydraulic binders :
• Common cements, including:<BR>-Portland cement,<BR>-Portland composite cements: Portland-slag cement, Portland-silica fume cement, Portland-pozzolana cement, Portland-fly ash cement, Portland-burnt shale cement, Portland-limestone cement, Portland composite cement,<BR>-Blastfurnace cements,<BR>-Pozzolanic cements,<BR>-Composite cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products)
System 1+ EN 197-1:2011 Product Certification Body
97/555/EC Cements, building limes and other hydraulic binders :
• Masonry cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products)
System 1+ EN 413-1:2011 Product Certification Body
98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (1/4) :
• Structural metallic sections/profiles: hot rolled, cold formed or otherwise produced sections/profiles with various shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle, hollow, tubes), flat products (plate, sheet, strip), bars, castings, forgings made of various metallic materials, unprotected or protected against corrosion by coating (to be used in metal structures or in composite metal and concrete structures)
System 2+  EN 10025-1:2004
EN 10219-1:2006
EN 15088:2005
FPC Certification Body
98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (2/4) :
• Structural metallic construction members: finished metallic products such as trusses, girders, columns, stairs, ground piles, bearing piles and sheet piling, cut to size sections designed for certain applications, and rails and sleepers. They can be unprotected or protected against corrosion by coating, welded or not. (for uses in work's frames and foundations)
System 2+  EN 1090-1:2009+A1:2011 FPC Certification Body
 

 

European Construction Materials Directive - Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

The added value of the CE marking lies in the fact that EU Member States must allow the sale of CE marked construction products without restrictions.

This means that the competent authorities do not require additional marks or certificates, let alone additional tests. Therefore, you or your product distributors are able to market your product in any country of the European internal market with the same documentation. Together with the declaration of performance it will also help your customers and end users to check the performance of the product and compare it with other products based on the same technical approach. When a manufacturer, places the CE marking on a product, it means that it is ensured that the performance of the product sold is the same as that declared and that it has been obtained by applying the correct European technical specifications.

CE marking is mandatory for most construction products in order to be sold on the European internal market. Otherwise, it is not mandatory, but is possible under certain rules

SWISS APPROVAL is a Notified Body for the Construction Materials Directive, as follows:

Decision Product family, product /Intended use AVCP system Technical specification Body function
97/555/EC Cements, building limes and other hydraulic binders :
• Common cements, including:<BR>-Portland cement,<BR>-Portland composite cements: Portland-slag cement, Portland-silica fume cement, Portland-pozzolana cement, Portland-fly ash cement, Portland-burnt shale cement, Portland-limestone cement, Portland composite cement,<BR>-Blastfurnace cements,<BR>-Pozzolanic cements,<BR>-Composite cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products)
System 1+ EN 197-1:2011 Product Certification Body
97/555/EC Cements, building limes and other hydraulic binders :
• Masonry cements (preparation of concrete, mortar, grout and other mixes for construction and for the manufacture of construction products)
System 1+ EN 413-1:2011 Product Certification Body
98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (1/4) :
• Structural metallic sections/profiles: hot rolled, cold formed or otherwise produced sections/profiles with various shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle, hollow, tubes), flat products (plate, sheet, strip), bars, castings, forgings made of various metallic materials, unprotected or protected against corrosion by coating (to be used in metal structures or in composite metal and concrete structures)
System 2+  EN 10025-1:2004
EN 10219-1:2006
EN 15088:2005
FPC Certification Body
98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (2/4) :
• Structural metallic construction members: finished metallic products such as trusses, girders, columns, stairs, ground piles, bearing piles and sheet piling, cut to size sections designed for certain applications, and rails and sleepers. They can be unprotected or protected against corrosion by coating, welded or not. (for uses in work's frames and foundations)
System 2+  EN 1090-1:2009+A1:2011 FPC Certification Body