Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Μηχανές 2006/42/EC - Machinery Directive

Η Οδηγία για τις Μηχανές, προβλέπει για τον κατασκευαστή (αυτός που διαθέτει το µηχάνηµα στην αγορά µε το όνοµά του) τις καθιερωµένες για Οδηγία Νέας Προσέγγισης υποχρεώσεις (αξιολόγηση της συµµόρφωσης και συµµόρφωση του µηχανήµατος, σύνταξη της δήλωσης συµµόρφωσης, επίθεση της Σήµανσης CE).

H Οδηγία προβλέπει επίσης ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κατασκευαστής ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ως κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή αρχίζει να χρησιµοποιεί µηχανήµατα.

Τα µηχανήµατα συνοδεύονται κατά τη διάθεσή τους στην αγορά µε τη δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή, ενώ τα ηµιτελή µηχανήµατα συνοδεύονται µε τη βεβαίωση ενσωµάτωσης. 

Η SWISS APPROVAL είναι Κοινοποιημένος Φορέας για τις Μηχανές, σύμφωνα με το ακόλουθο πεδίο:

Products Procedures Articles/Annexes
16. Vehicle servicing lifts
17. Devices for the lifting of persons or of persons and goods involving a hazard of falling from a vertical height of more than three metres
EC type-examination Annex IX - Art. 12 (3) (b) and (4) (a)