• 1

SA 8000 - Συστήματα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το πλαίσιο προδιαγραφών SA8000 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύσσουν, να διατηρούν και εφαρμόζουν κοινωνικά ευρέως αποδεκτές πρακτικές στους χώρους παραγωγής και εργασίας.
 
Δημιουργήθηκε το 1997 από τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία (SAI), συνδικαλιστικές επιτροπές, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το σύστημα προδιαγραφών SA8000 βελτιστοποιεί τις πολυπλοκότητες των κανονιστικών πλαισίων στη βιομηχανία και την αγορά, γενικά, προκειμένου να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα και ένα ενιαίο πρότυπο για τη μέτρηση της κοινωνικής συμμόρφωσης.

Δεδομένου ότι μπορεί να εφαρμοστεί παγκοσμίως σε οποιαδήποτε επιχείρηση και σε οποιονδήποτε κλάδο, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στη μέτρηση, τη σύγκριση, και την επαλήθευση της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Το πλαίσιο κριτηρίων πιστοποίησης SA8000, διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO.

Τα κριτήρια των συστημάτων διαχείρισης προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που επιδιώκουν να επιτύχουν και να διατηρήσουν την πιστοποίηση πρέπει να υπερβούν την απλή συμμόρφωση στα πρότυπα, και να ενσωματώσουν ουσιαστικά τις απαιτήσεις και τις πρακτικές τους και να αποδεικνύουν διαρκώς την ουσιαστική προσαρμογή με τα σχετικά πρότυπα.

Το σύστημα SA8000 είναι βασισμένο στις αρχές και τους κανόνες των διεθνών κανονισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως αποτυπώνονται στις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την καθολική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μετρά την επίδοση των επιχειρήσεων σε οκτώ βασικές περιοχές κοινωνικής ευθύνης: την παιδική εργασία, τον εξαναγκασμό στην εργασία, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, το συνδικαλισμό και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη διάκριση, τις πειθαρχικές πρακτικές, το ωράριο απασχόλησης και τις αποζημιώσεις. Το πρότυπο προβλέπει, επίσης, τη συμμόρφωση με οκτώ κριτήρια, όπως περιγράφονται στα αναγνωρισμένα ως Διεθνή Κριτήρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

 • Παιδική εργασία: Κανενός είδους παιδική εργασία δεν είναι αποδεκτή. Πολιτικές και γραπτές διαδικασίες για την αποκατάσταση των παιδιών που βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να προβλέπονται μέσα από τις οποίες να παρέχεται  επαρκή οικονομική και άλλη υποστήριξη προκειμένου να επιτραπεί στα παιδιά αυτά να παρακολουθήσουν το σχολείο. Απασχόληση των νέων εργαζομένων υπό όρους.
 • Καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία: Καμία χρήση ή υποστήριξη της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασία δεν είναι ανεκτή. Δεν υφίστανται απαιτήσεις  για καταθέσεις ή άλλες απαιτήσεις οικονομικού τύπου. Καμία παρακράτηση μισθού, ωφελήματος, ιδιοκτησίας ή εγγράφων  που εξαναγκάζουν το προσωπικό να συνεχίσει την εργασία του, δεν είναι αποδεκτά. Δίδεται έμφαση στο δικαίωμα του προσωπικού να αποχωρεί από τις εγκαταστάσεις της εργασίας του μετά το πέρας του ωραρίου απασχόλησης. Επίσης, το προσωπικό θα πρέπει να είναι ελεύθερο να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του, ενώ, θα πρέπει να καταδικάζεται ρητά η εμπορία και η εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού (human trafficking) από την επιχείρηση.
 • Υγεία και ασφάλεια: Η επιχείρηση οφείλει να παρέχει έναν ασφαλή και υγιεινό εργασιακό χώρο, να αποτρέπει τα εργατικά ατυχήματα ενώ θα πρέπει να ανατίθεται στη Διοίκηση της εταιρείας η εφαρμογή και η διασφάλιση τήρησης ενός συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OSH) και η έκδοση και τήρηση οδηγιών OSH από όλο το προσωπικό. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα για τον εντοπισμό και την αποφυγή κινδύνων, να γίνεται καταγραφή των ατυχημάτων, να παρέχεται ατομικός εξοπλισμός προστασίας και ιατρική παρακολούθηση από ιατρό εργασίας, να εφαρμόζονται μέτρα έναντι των κινδύνων για τις νέες μητέρες και εγκυμονούσες, να διασφαλίζονται κατάλληλα μέτρα υγιεινής στην τουαλέτα, η διάθεση πόσιμου νερού, η υγιεινή αποθήκευση τροφίμων, η κάλυψη τυχόν αναγκών διαμονής με καθαρούς, ασφαλείς, αξιοπρεπείς κοιτώνες- και, τέλος να διασφαλίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων για προστασία τους από κάθε άμεσο κίνδυνο.
 • Ελευθερία του συνδικαλισμού και του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις: σεβασμός στο δικαίωμα του συνδικαλισμού και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να οργανώσουν τα συλλογικά/ ομοσπονδιακά συνδικάτα της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά με τον εργοδότη τους. Η επιχείρηση, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα της οργάνωσης ενώσεων και τη σύναψη συλλογικών συμφωνιών και, επίσης, οφείλει να ενημερώσει το προσωπικό για τα δικαιώματα αυτά. Όπου ο νόμος περιορίζει τα εν λόγω δικαιώματα, θα πρέπει να επιτρέπεται  στους εργαζόμενους να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους, και να διασφαλίζεται η αποφυγή διακρίσεων ενάντια στο προσωπικό που μετέχει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και, ταυτόχρονα, να διευκολύνεται η πρόσβαση αντιπροσώπων των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο.
 • Διακρίσεις: Δεν γίνεται αποδεκτή καμία διάκριση βασισμένη στη φυλή, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την ομάδα, τον τόπο γέννησης, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις πολιτικές απόψεις και την ηλικία. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές μη διακριτικής αντιμετωπίσης στις διαδικασίες προσλήψεων, στις αμοιβές, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προαγωγή, και, φυσικά, να αποτρέπεται η διάκριση στην απόλυση και τη συνταξιοδότηση. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση να αποτρέπει την άσκηση επιρροής στους εργαζόμενους μέσω δογμάτων ή απειλών, καταχρηστικής εκμετάλλευσης, ενώ θα πρέπει να απαγορεύεται οιανδήποτε μορφή καταναγκαστικής συμπεριφοράς ή κατάχρησης εξουσίας στον εργασιακό χώρο. Θα πρέπει να απαγορεύεται, τέλος, οποιοσδήποτε έλεγχος εγκυμοσύνης ή παρθενίας.
 • Πειθαρχικές πρακτικές: Η επιχείρηση και η Διοίκηση θα πρέπει να μεταχειρίζεται όλο το προσωπικό, ανεξαιρέτως, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Καμία ανοχή στη σωματική τιμωρία, τη διανοητική ή σωματική κακοποίηση του προσωπικού, καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή.
 • Ώρες απασχόλησης: Συμμόρφωση με τους νόμους και τους διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με το ωράριο απασχόλησης του κλάδου- το κανονικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, χωρίς να περιλαμβάνει υπερωρίες, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Θα πρέπει να δίδεται 1 ημέρα αδείας μετά από 6 διαδοχικές ημέρες εργασίας, με ορισμένες εξαιρέσεις, κατά περίπτωση. Οι υπερωρίες είναι εθελοντικές, όχι τακτικές, και αθροιστικά όχι περισσότερες από 12 ώρες την εβδομάδα εκτός εάν έχει γίνει σχετική διαπραγμάτευση στην CBA.
 • Αμοιβή: Όσον αφορά το δικαίωμα του προσωπικού για αξιοπρεπείς μισθούς, για το σύνολο των εργαζομένων καταβάλλεται τουλάχιστον ο ελάχιστος νομίμως καθορισμένος μισθός. Ο μισθός θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών του ατόμου, και να μην απομειώνεται εξαιτίας πειθαρχικών ποινών, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων. Αμοιβές και άλλα οφέλη κοινοποιούνται σαφώς στους εργαζόμενους. Η πληρωμή των δεδουλευμένων θα πρέπει να εκτελείται με ενδεδειγμένο τρόπο- σε μετρητά, μέσω τραπέζης ή με επιταγή. Οι υπερωρίες καταβάλλονται ως ποσοστό πριμοδότησης· απαγορεύεται η χρήση βραχυπρόθεσμων συμβάσεων και ψευδών προγραμμάτων μαθητείας που υποκρύπτουν εργασία προς αποφυγή νομικής δέσμευσης της επιχείρησης έναντι του προσωπικού.

Η Swiss Approval εγγυάται την παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τις οποίες επιδίδεται στις επιχειρήσεις το πιστοποιητικό - ‘’διαβατήριο’’ για την διεθνή αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία την τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν το διεθνές πρότυπο SA8000.

 

On Line Αίτηση Προσφοράς

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα Αρχ. Μακαρίου 2-4, Capital Center, 1065 Λευκωσία
 • +30 210 5562130
 • +357 22 68 0004
 • info@swissapproval.gr
 • cyprus@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch