• 1

Ποιοτικός Έλεγχος Κατασκευαστικών Δραστηριοτήτων

Ο Οργανισμός μας διενεργεί επιθεωρήσεις σε όλες τις κατηγορίες κατασκευαστικών έργων, ανεξαρτήτως μεγέθους, και πιο συγκεκριμένα, οικοδομικών εργασιών  και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, υπό την εντολή του Κυρίου-  Φορέα του Έργου. Η Swiss Approval έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικά έργα, έργα οδοποιίας, δικτύων μεταφοράς φυσικών πόρων, ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, κ.λπ., ως προς  την ποιότητα κατασκευής τους με την ιδιότητά της ως αναγνωρισμένος Φορέας Ποιοτικού Ελέγχου. Η παροχή υπηρεσιών της Swiss Approval ως ενός Ανεξάρτητου, Εξειδικευμένου Φορέα Ελέγχου και Επιθεώρησης Τρίτου Μέρος εγγυάται την ομαλή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

 

Quality control of construction activities

Our Agency carries out inspections on all categories of construction projects, regardless of size, and more specifically, construction works and electromechanical works in the public or private sector, under the order of the Project Owner - Operator. Swiss Approval is able to monitor large-scale construction projects, road works, natural resource transmission networks, energy, electromechanical works, etc., with regard to their construction quality in its capacity as a recognised Quality Control Body. The provision of Swiss Approval's services as an Independent, Specialized Third Party Control and Inspection Body guarantees the smooth, safe and high quality execution and completion of the project.

 

Επικοινωνία - Contact Us

  • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
  • +302105562130
  • info@swissapproval.gr