• 1

DIN EN 15224 - Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

Εγγύηση εμπιστοσύνης στις Υπηρεσίες των Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολυδιάστατος και εξαιρετικά σύνθετος αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες του, ο οποίος ρυθμίζεται τόσο από διεθνείς και εθνικούς κανόνες όσο και από περισσότερο εξειδικευμένα ρυθμιστικά πλαίσια - πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο και τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHΟ Facts) για το 2014, το 20-40% των δαπανών υγείας αναλώνεται εξαιτίας της κακής ποιότητας της περίθαλψης. Παρά την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, οι καλά πληροφορημένοι «καταναλωτές» (ασθενείς, οργανισμοί/ εταιρείες ασφάλισης υγείας και εταιρικοί πελάτες), αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από ενδεχόμενη επισφαλή λειτουργία των φορέων υγείας, γίνονται ολοένα και περισσότερο “επιφυλακτικοί” με αποτέλεσμα, οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης να αναζητούν μια αναγνώριση- «σφραγίδα ποιότητας» η οποία να αποτελεί σήμα διασφάλισης ‘ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας’  για τις υπηρεσίες τους.

Το πρότυπο DIN EN 15224 αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προδιαγραφών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, εσωτερικά και εξωτερικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα) και των εξειδικευμένων ιατρικών μονάδων όπως κέντρα εξωσωματικής – αναπαραγωγικής ιατρικής (μονάδες IVF), οδοντιατρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας κ.λπ.

Η αξιολόγηση και οι διαδικασίες πιστοποίησης των συστημάτων αυτών θα πρέπει να διέπονται από εξειδικευμένη προσέγγιση, ουσιαστικές διαδικασίες ελέγχου και αναγνώρισης των αδυναμιών των εφαρμοζόμενων συστημάτων και των ελλειμμάτων που οδηγούν σε διακύβευμα για την ασφάλεια των ασθενών, και όχι, απλά, να περιορίζονται στην επιφανειακή επιθεώρηση γενικών στοιχείων της λειτουργίας των μονάδων.

Οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων και επιθεωρητών της Swiss Approval για το πρότυπο DIN EN 15224  περιλαμβάνουν επαγγελματίες του χώρου της υγείας με διεθνή εμπειρία, και εξειδικευμένους επιθεωρητές συστημάτων με μακροχρόνια εμπειρία στις επιθεωρήσεις υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψη. Δυνάμει της εξειδίκευσης και εμπειρίας του ο Φορέας Swiss Approval International ανέπτυξε κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάλυση των απαιτήσεων και την εφαρμογή των αρχών του προτύπου, ενσωματώνοντας ειδικά, διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας στην Υγεία και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βασίζονται στις παρακάτω αρχές:

 • Η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να διασφαλισθεί μέσα από την ασθενοκεντρική αντίληψη αναφορικά με τη φροντίδα η οποία έχει ως επίκεντρο τον ασθενή και παρέχεται εξατομικευμένα ως κατάλληλη για το συγκεκριμένο άτομο, την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή.
 • Η αξιοπιστία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να ικανοποιηθεί με την εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την υιοθέτηση κλινικών πρωτοκόλλων ασφάλειας και διαχείρισης των ασθενών καθώς επίσης και από μηχανισμούς αξιολόγησης της κλινικής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Κατά την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κατά DIN EN 15224, η ασφάλεια του ασθενή εκλαμβάνεται ως πρωταρχικός στόχος από τα σύγχρονα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και επομένως, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών συνυφασμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική κάθε μονάδας υγείας.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Swiss Approval για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου DIN EN 15224 είναι ο κορυφαίος τρόπος:

 • Αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών αλλά και του επιχειρησιακού κινδύνου στους οργανισμούς του κλάδου υγείας 
 • Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Αξιολόγησης της κλινικής αποτελεσματικότητας
 • Επαρκούς και ενημερωμένης κατάρτισης προσωπικού
 • Συνεχούς βελτίωσης της κλινικής απόδοσης

Η Swiss Approval εγγυάται την προσφορά προστιθέμενης αξίας μέσω των υπηρεσιών της προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας για μια αποτελεσματική εφαρμογή των ευρωπαϊκών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας κατά DIN EN 15224 με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους και την αντικειμενική προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών.

 CMYK Management Systems

UKAS Accredited No 9742

 

On Line Αίτηση Προσφοράς

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
 • +30 210 5562130
 • info@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch