• 1

DIN EN 15224 - Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

Εγγύηση εμπιστοσύνης στις Υπηρεσίες των Μονάδων Υγειονομικής Περίθαλψης

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολυδιάστατος και εξαιρετικά σύνθετος αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες του, ο οποίος ρυθμίζεται τόσο από διεθνείς και εθνικούς κανόνες όσο και από περισσότερο εξειδικευμένα ρυθμιστικά πλαίσια - πρωτόκολλα.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο και τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHΟ Facts) για το 2014, το 20-40% των δαπανών υγείας αναλώνεται εξαιτίας της κακής ποιότητας της περίθαλψης. Παρά την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, οι καλά πληροφορημένοι «καταναλωτές» (ασθενείς, οργανισμοί/ εταιρείες ασφάλισης υγείας και εταιρικοί πελάτες), αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από ενδεχόμενη επισφαλή λειτουργία των φορέων υγείας, γίνονται ολοένα και περισσότερο “επιφυλακτικοί” με αποτέλεσμα, οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης να αναζητούν μια αναγνώριση- «σφραγίδα ποιότητας» η οποία να αποτελεί σήμα διασφάλισης ‘ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας’  για τις υπηρεσίες τους.

Το πρότυπο DIN EN 15224 αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προδιαγραφών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, εσωτερικά και εξωτερικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα) και των εξειδικευμένων ιατρικών μονάδων όπως κέντρα εξωσωματικής – αναπαραγωγικής ιατρικής (μονάδες IVF), οδοντιατρικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας κ.λπ.

Η αξιολόγηση και οι διαδικασίες πιστοποίησης των συστημάτων αυτών θα πρέπει να διέπονται από εξειδικευμένη προσέγγιση, ουσιαστικές διαδικασίες ελέγχου και αναγνώρισης των αδυναμιών των εφαρμοζόμενων συστημάτων και των ελλειμμάτων που οδηγούν σε διακύβευμα για την ασφάλεια των ασθενών, και όχι, απλά, να περιορίζονται στην επιφανειακή επιθεώρηση γενικών στοιχείων της λειτουργίας των μονάδων.

Οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων και επιθεωρητών της Swiss Approval για το πρότυπο DIN EN 15224  περιλαμβάνουν επαγγελματίες του χώρου της υγείας με διεθνή εμπειρία, και εξειδικευμένους επιθεωρητές συστημάτων με μακροχρόνια εμπειρία στις επιθεωρήσεις υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψη. Δυνάμει της εξειδίκευσης και εμπειρίας του ο Φορέας Swiss Approval International ανέπτυξε κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάλυση των απαιτήσεων και την εφαρμογή των αρχών του προτύπου, ενσωματώνοντας ειδικά, διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας στην Υγεία και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βασίζονται στις παρακάτω αρχές:

 • Η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να διασφαλισθεί μέσα από την ασθενοκεντρική αντίληψη αναφορικά με τη φροντίδα η οποία έχει ως επίκεντρο τον ασθενή και παρέχεται εξατομικευμένα ως κατάλληλη για το συγκεκριμένο άτομο, την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή.
 • Η αξιοπιστία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να ικανοποιηθεί με την εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την υιοθέτηση κλινικών πρωτοκόλλων ασφάλειας και διαχείρισης των ασθενών καθώς επίσης και από μηχανισμούς αξιολόγησης της κλινικής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Κατά την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κατά DIN EN 15224, η ασφάλεια του ασθενή εκλαμβάνεται ως πρωταρχικός στόχος από τα σύγχρονα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και επομένως, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών συνυφασμένη με την επιχειρησιακή στρατηγική κάθε μονάδας υγείας.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Swiss Approval για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προτύπου DIN EN 15224 είναι ο κορυφαίος τρόπος:

 • Αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών αλλά και του επιχειρησιακού κινδύνου στους οργανισμούς του κλάδου υγείας 
 • Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Αξιολόγησης της κλινικής αποτελεσματικότητας
 • Επαρκούς και ενημερωμένης κατάρτισης προσωπικού
 • Συνεχούς βελτίωσης της κλινικής απόδοσης

Η Swiss Approval εγγυάται την προσφορά προστιθέμενης αξίας μέσω των υπηρεσιών της προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας για μια αποτελεσματική εφαρμογή των ευρωπαϊκών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας κατά DIN EN 15224 με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους και την αντικειμενική προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας των ασθενών.

 CMYK Management Systems

UKAS Accredited No 9742

 

DIN EN 15224 - Quality Management Systems in Health Services

 

Guarantee of trust in the services of healthcare units

The healthcare sector is multi-dimensional and extremely complex regarding the determinants of quality and safety in its services, which is regulated both by international and national rules and by more specific regulatory frameworks - protocols.

According to the Eurobarometer and World Health Organization (WHO Facts) statistics for 2014, 20-40% of health expenditure is wasted due to poor quality of healthcare. Despite scientific and technological advances in the field of health services, well-informed 'consumers' (patients, health insurance organisations/ companies and corporate clients), recognising the risks of potential unsafe operation of health care providers, are becoming increasingly 'cautious' and as a result, healthcare facilities are looking for a recognition - 'quality seal' which is a 'quality control and safety' assurance mark for their services.

The DIN EN 15224 standard is the European framework of specifications for the development and implementation of management systems in health care services in order to respond adequately to the specific needs and circumstances of health care services (hospitals, clinics, inpatient and outpatient clinics, diagnostic centres) and specialised medical units such as IVF centres, dental centres, rehabilitation centres, etc.

The evaluation and certification procedures for these systems should be governed by a specialised approach, with substantial control and identification of the weaknesses of the systems in place and the deficiencies that put patient safety at risk, rather than simply being limited to a superficial inspection of general aspects of the operation of the facilities.

Swiss Approval's teams of experts and inspectors for the DIN EN 15224 standard include healthcare professionals with international experience, and qualified system inspectors with long experience in healthcare service inspections. By virtue of its expertise and experience, Swiss Approval International developed guidelines for the analysis of the requirements and implementation of the principles of the standard, incorporating specific, internationally recognised quality assurance tools in healthcare and international best practices, based on the following principles:

 • The quality of healthcare can be ensured through a patient-centred concept regarding care that is patient-centred and delivered individually as appropriate for the particular person, at the appropriate time.
 • Reliability in healthcare services can be met by implementing risk identification and management procedures, adopting clinical safety and patient management protocols, and by mechanisms to evaluate clinical effectiveness and improve the quality of care provided.

When implementing management systems according to DIN EN 15224, patient safety is perceived as a primary objective by modern healthcare systems and therefore, it is considered necessary to develop a strong culture for the safety of the services provided entwined with the operational strategy of each healthcare facility.

Certification according to Swiss Approval's guidelines for the implementation of the European Standard DIN EN 15224 is the leading way:

 • Effective management of patient safety risks and operational risk in healthcare organisations
 • Implementation of quality control procedures in healthcare to prevent errors and adverse events
 • Evaluation of clinical effectiveness
 • Adequate and up-to-date training of staff
 • Continuous improvement of clinical performance

Swiss Approval guarantees the provision of added value through its services to healthcare providers for an effective implementation of the European quality assurance criteria according to DIN EN 15224 with the aim of maximising benefits and objectively promoting quality and patient safety.

CMYK Management Systems

UKAS Accredited No 9742

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr