• 1

Πολιτική & Δέσμευση Ποιότητας

 

Η  SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 17021, ISO 17020, ISO 17065 και ISO 17024 για:

 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κ.α.]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΕΚΑ Q System κ.α.]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - [ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κ.α.]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. - [ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Οι αρχές της ακεραιότητας, της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και η υψηλού επιπέδου ικανοποίηση πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Φορέα μας, συνιστούν προτεραιότητες και μείζονες στόχους της SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.

Αμεροληψία, Εξειδίκευση, Ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων χωρίς διακρίσεις αλλά με όρους Διαφάνειας και Αντικειμενικότητας, διέπουν τις πολιτικές του Φορέα μας στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας επιθεώρησης, αξιολόγησης ή πιστοποίησης.

Ο Φορέας μας δεσμεύεται επιπλέον για την πιστή εφαρμογή των αρχών της Εμπιστευτικότητας και της Αξιοπιστίας, την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας και ταυτόχρονα για την ενσυναίσθηση εκ μέρους των εργαζομένων, επιθεωρητών, εξεταστών και αξιολογητών μας, στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.

Η Εταιρεία επιδιώκει τη διατήρηση υψηλής ικανοποίησης των πελατών της με την παροχή υπηρεσιών Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων που προβλέπουν:

 • Συμμόρφωση με Πρότυπες προδιαγραφές (Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Διεθνείς).
 • Συμμόρφωση με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα (ΦΕΚ – Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π.), Κανονισμούς ΕΣΥΔ ή άλλων εμπλεκομένων Συμβούλιων Διαπίστευσης (DAkkS, TGA κλπ)  ή / και άλλες νομοθετικές απαιτήσεις που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το έργο της.
 • Τήρηση και υλοποίηση όρων Συμβάσεων και Κοινοπραξιών, όπου και όποτε απαιτηθεί.
 • Έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων, αξιολογήσεων και λοιπών εργασιών.
 • Ανταγωνιστικές τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων.
 • Παροχή προστιθέμενης αξίας στις επιθεωρούμενες υπηρεσίες – προϊόντα. 
 • Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της αποκλειστικής εκπροσώπησης του Διεθνή Φορέα TUV Rheinland Cert.
 • Διαρκή Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στους επιθεωρητές και το προσωπικό της SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.
   

Πέρα από τα ανωτέρω, η  SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. με την εφαρμογή ΣΔΠ, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των Προτύπων  ISO 17021, ISO 17020, ISO 17065 και ISO 17024 έχει δεσμευθεί:

 • Στην αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων της Διοίκησης, για την προοδευτική βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών με την ανασκόπηση - αναθεώρηση των ισχυουσών διαδικασιών, βάσει των αποκτουμένων εμπειριών
 • Tην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της, με την αντίστοιχη συνεχή επιμόρφωση του Προσωπικού της
 • Στη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που διαπιστώνονται στις επιθεωρήσεις πιστοποίησης – διαπίστευσης και επιτήρησης του ΣΔΠ.
 • Στην αμεροληψία κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης τόσο των συστημάτων διαχείρισης όσο και των λοιπών υπηρεσιών τεχνικών και βιομηχανικών ελέγχων.
   

Ο Φορέας SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στο χώρο των επιθεωρήσεων- τεχνικών ελέγχων- πιστοποιήσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από το διεθνές δίκτυο στο οποίο μετέχει, εγγυάται την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και την εξειδίκευση που απαιτείται για την παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς και παραγωγικούς κλάδους της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορες του εξωτερικού.

 

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Τζαφέρης Μελέτιος

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 192 00 Ελευσίνα
 • +30 210 5562130
 • info@swissapproval.gr
 • International Web Site: www.swissapproval.ch