• 1

Πολιτική & Δέσμευση Ποιότητας

 

Η  SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 17021, ISO 17020, ISO 17065 και ISO 17024 για:

 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - [ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ κ.α.]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΑ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΣΕΚΑ Q System κ.α.]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - [ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κ.α.]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. - [ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Οι αρχές της ακεραιότητας, της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και η υψηλού επιπέδου ικανοποίηση πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Φορέα μας, συνιστούν προτεραιότητες και μείζονες στόχους της SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.

Αμεροληψία, Εξειδίκευση, Ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων χωρίς διακρίσεις αλλά με όρους Διαφάνειας και Αντικειμενικότητας, διέπουν τις πολιτικές του Φορέα μας στο πλαίσιο κάθε δραστηριότητας επιθεώρησης, αξιολόγησης ή πιστοποίησης.

Ο Φορέας μας δεσμεύεται επιπλέον για την πιστή εφαρμογή των αρχών της Εμπιστευτικότητας και της Αξιοπιστίας, την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας και ταυτόχρονα για την ενσυναίσθηση εκ μέρους των εργαζομένων, επιθεωρητών, εξεταστών και αξιολογητών μας, στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης.

Η Εταιρεία επιδιώκει τη διατήρηση υψηλής ικανοποίησης των πελατών της με την παροχή υπηρεσιών Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων που προβλέπουν:

 • Συμμόρφωση με Πρότυπες προδιαγραφές (Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Διεθνείς).
 • Συμμόρφωση με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα (ΦΕΚ – Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π.), Κανονισμούς ΕΣΥΔ ή άλλων εμπλεκομένων Συμβούλιων Διαπίστευσης (DAkkS, TGA κλπ)  ή / και άλλες νομοθετικές απαιτήσεις που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το έργο της.
 • Τήρηση και υλοποίηση όρων Συμβάσεων και Κοινοπραξιών, όπου και όποτε απαιτηθεί.
 • Έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων, αξιολογήσεων και λοιπών εργασιών.
 • Ανταγωνιστικές τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων.
 • Παροχή προστιθέμενης αξίας στις επιθεωρούμενες υπηρεσίες – προϊόντα. 
 • Διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της αποκλειστικής εκπροσώπησης του Διεθνή Φορέα TUV Rheinland Cert.
 • Διαρκή Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης στους επιθεωρητές και το προσωπικό της SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.
   

Πέρα από τα ανωτέρω, η  SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. με την εφαρμογή ΣΔΠ, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των Προτύπων  ISO 17021, ISO 17020, ISO 17065 και ISO 17024 έχει δεσμευθεί:

 • Στην αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων της Διοίκησης, για την προοδευτική βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών με την ανασκόπηση - αναθεώρηση των ισχυουσών διαδικασιών, βάσει των αποκτουμένων εμπειριών
 • Tην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της, με την αντίστοιχη συνεχή επιμόρφωση του Προσωπικού της
 • Στη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που διαπιστώνονται στις επιθεωρήσεις πιστοποίησης – διαπίστευσης και επιτήρησης του ΣΔΠ.
 • Στην αμεροληψία κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης τόσο των συστημάτων διαχείρισης όσο και των λοιπών υπηρεσιών τεχνικών και βιομηχανικών ελέγχων.
   

Ο Φορέας SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E. αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στο χώρο των επιθεωρήσεων- τεχνικών ελέγχων- πιστοποιήσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσα από το διεθνές δίκτυο στο οποίο μετέχει, εγγυάται την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και την εξειδίκευση που απαιτείται για την παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς και παραγωγικούς κλάδους της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορες του εξωτερικού.

 

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG A.E.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Τζαφέρης Μελέτιος

 

 

Quality Policy

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. has installed and applies a Quality Management System to meet the requirements of the International Standards ISO 17021, ISO 17020, ISO 17065 and ISO 17024 for:

 • THIRD-PARTY INSPECTION - TECHNICAL INSPECTION - [INDUSTRIAL INSPECTION, PRESSURE EQUIPMENT, ELEVATORS, LIFTING MACHINES, QUALITY INSPECTION, etc.]
 • PRODUCT CERTIFICATIONS [OFFICE EQUIPMENT, FURNITURE, HOUSEHOLD EQUIPMENT, SEKA Q System etc.]
 • MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATIONS - [QUALITY, FOOD SAFETY, ENVIRONMENT AND EMPLOYEE HEALTH & SAFETY, MANAGEMENT EFFICIENCY, COMMUNICATION SERVICES, INFORMATION SECURITY, etc.]
 • CERTIFICATES EXTERNAL SERVICE FOR THE PROTECTION AND PREVENTION OF HEALTH AND SAFETY AT WORK - [SAFETY TECHNICIAN - OCCUPATIONAL PHYSICIAN]

 

The principles of integrity, the provision of value-added services and the high level of customer satisfaction for the services provided by our Institution are priorities and major goals of SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.

Impartiality, Specialization, Independent decision making without discrimination but with terms of Transparency and Objectivity, govern the policies of our Institution in the context of each inspection, assessment or certification activity.

Our Institution is further committed to the faithful application of the principles of Confidentiality and Reliability, prompt response to the needs of our clients and at the same time empathy on the part of our employees, inspectors, examiners and assessors to the highest level of performance.

The Company strives to maintain high customer satisfaction by providing Inspection - Certification services that include:

 • Compliance with Standard Specifications (National, European, International).
 • Compliance with the applicable institutional texts (Government Gazette - Ministerial Decisions etc.), Regulations of the NSIA or other involved Accreditation Councils (DAkkS, TGA etc.) and/or other legislative requirements that in any way affect its work.
 • Compliance and implementation of Contract and Joint Venture terms and conditions where and when required.
 • Timely delivery of deliverables, assessments and other work.
 • Competitive prices for the Inspections - Certifications services offered.
 • Provision of added value to the inspected services - products. 
 • Maintaining and further developing the exclusive representation of the International Body TUV Rheinland Cert.
 • Continuous Transfer of know-how and training to the inspectors and staff of SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.  

 

In addition to the above, SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A. is committed to implementing a QMS in order to meet the requirements of ISO 17021, ISO 17020, ISO 17065 and ISO 17024:

 • To strict adherence to the guidelines of the Quality Management System
 • To the implementation of short and medium-term objectives of the Management, for the progressive improvement of the quality of service provision by reviewing - revising the current procedures, based on the experience gained
 • The upgrading of its capabilities, with the corresponding continuous training of its staff
 • To comply with the observations identified during the certification - accreditation and surveillance inspections of the EMS.To impartiality in the performance of certification activities both for management systems and other technical and industrial control services.  

 

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A., utilizing its many years of experience in the field of inspections - technical audits - certifications and the transfer of know-how through the international network in which it participates, guarantees the essential response to the modern needs of the market and the specialization required for the provision of high value-added services in various business sectors and productive branches of the modern economic reality both in Greece and in foreign markets.

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.
President & CEO
Tzaferis Meletios

 

 

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr