• 1

Ταυτότητα & Κατηγοριοποίηση Εταιρικών Υπηρεσιών

Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17021

 • ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 50001, OHSAS 18000, ISO 39001, ISO 28000, EN15224.

Ασφάλεια προϊόντων

 • Πιστοποίηση ΕΝ 1090
 • Σήμανση CE mark
 • Υπηρεσίες Τεχνικού και Εργαστηριακού Ελέγχου

Πιστοποίηση προσωπικού – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17024

 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων προσωπικού QA/QC
 • Πιστοποίηση προσωπικού σχετικού με τον τομέα των Συγκολλήσεων
 • Πιστοποίηση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας Εργασίας
 • Πιστοποίηση προσωπικού στον τομέα της Διοίκησης και Διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπηρεσιών & διαδικασιών - Brand Certification 

 • «B&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες φιλοξενίας αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19
 • «Η&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες εστίασης, αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19 
 • «S&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις εμπορικές δραστηριότητες, (εμπορικά κέντρα, γυμναστήρια, σχολεία και εκπαιδευτήρια, μέσα μεταφοράς, κλπ), αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19
 • «M&W Cert» Αξιολόγηση και πιστοποίηση για τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια), αναφορικά με την ασφάλεια των φιλοξενουμένων/ πελατών, περιλαμβάνοντας και πρόληψη και προστασία έναντι μεταδοτικών νοσημάτων, τύπου COVID-19
 • Κατάταξη Ξενοδοχείων κατά αστέρια SWISS APPROVAL, σύμφωνα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιθεώρηση Τρίτου Μέρους, Επιτήρηση και Τεχνική Έγκριση – Διαπίστευση SWISS APPROVAL κατά το πρότυπο ISO 17020

 • Επιθεώρηση πεδίου και πελάτη (Field and Shop inspection),
 • Επιθεώρηση Συγκολλήσεων,
 • Πιστοποίηση Ανελκυστήρων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων,
 • Επιθεώρηση Αγαθών και Φορτίων,
 • Επιθεώρηση συστημάτων Προστασίας της υγείας των εργαζομένων και Πρόληψης ατυχημάτων στα εργασιακά περιβάλλοντα,
 • Ποιοτικός έλεγχος των δραστηριοτήτων Οικοδόμησης/Κατασκευής,
 • Αξιολόγηση σεισμικής διακινδύνευσης και Ταξινόμηση κτηρίων EQ-FAST,
 • Εκτίμηση κύκλου ζωής μηχανημάτων και μηχανικών μερών,
 • Έγκριση και Πιστοποίηση των Ρυμουλκούμενων οχημάτων,
 • Υπηρεσίες ‘Μυστικού Πελάτη’ (Mystery Guest and Shopping).

Υπηρεσίες Κοινοποιημένου Φορέα (ΝοΒο) – Ευρωπαϊκές Οδηγίες Υποχρεωτικής Συμμόρφωσης - ISO 17065

 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16
 • Οδηγία Εξοπλισμού υπό πίεση, ( PED ) 97/23
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Απλών Δοχείων Πίεσης
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία Δομικών Υλικών
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Μηχανές

Η Swiss Approval Technische Bewertung είναι επίσης αναγνωρισμένος φορέας ως Εγκεκριμένος Οργανισμός Επιθεώρησης, τύπου (Α), στους παρακάτω τομείς:

 • Περιοδικός έλεγχος των δοχείων πίεσης πάνω από 450 λίτρα και των δοχείων υγραερίου, ΦΕΚ 14165/F. 17.4/373, 673/ B/1993, ΦΕΚ 447/ Β /1993
 • Αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) και περιοδική επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων (Τύπος Α και Τύπος Β) GG 15085/593 (ΦΕΚ 1186/ 25.08.2003)
 • Αρχική και περιοδική παρακολούθηση λεβήτων ΦΕΚ 2656/ Β / 2012
 • Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι για Μεταλλικές κατασκευές, συγκολλήσεις σωλήνων, συγκολλήσεις (κώδικες ASME, EN- DIN – πρότυπα API )

Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης σε Εργαστηριακούς - Τεχνικούς Ελέγχους σύμφωνα με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες, μέσω ενός πιστοποιημένου δικτύου, συνεργαζόμενων Εργαστηρίων και Οργανισμών Τεχνικών Ελέγχων:

 • 2006/42/ ΕΚ Μηχανικός Εξοπλισμός (MD)
 • 2006/95/ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης ΕΚ (LVD)
 • 2011/305/ ΕΕ Κατασκευή προϊόντων
 • 94/42/ ΕΟΚ λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα
 • 94/9/ ΕΚ Εξοπλισμός για χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα (ΑΤΕΧ)
 • 88/378/ ΕΟΚ 2009/48/ΕΚ Ασφάλεια παιχνιδιών
 • 89/686 / ΕΟΚ, Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • 90/385/ΕΟΚ, Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • 93/42 ΕΟΚ Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα/ Εξοπλισμός (MDD)
 • 98/79/EC In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • 99/5/ ΕΚ Ραδιο - τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός
 • 2004/108/ΕΚ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

 

Identity & Categorisation of Corporate Services

Certification of management systems - SWISS APPROVAL accreditation according to ISO 17021

 • ISO 9000, ISO 14000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 50001, OHSAS 18000, ISO 39001, ISO 28000, EN15224.

Product safety

 • EN 1090 certification.
 • CE mark
 • Technical and laboratory testing services

Personnel certification - SWISS APPROVAL accreditation according to ISO 17024

 • Certification of professional qualifications of QA/QC personnel
 • Certification of personnel related to the field of Welding
 • Certification of personnel in the field of Occupational Safety
 • Certification of personnel in the field of Administration and Corporate Affairs Management

Assessment of service & process compliance - Brand Certification

 • "B&W Cert" Assessment and certification for hospitality services regarding the safety of guests/clients, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19
 • "H&W Cert" Assessment and certification for catering services, regarding the safety of guests/clients, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19
 • "S&W Cert| Assessment and certification for commercial activities, (shopping centres, gyms, schools and educational establishments, transport, etc.), regarding the safety of guests/clients, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19
 • "M&W Cert" Assessment and certification for primary health care services (medical practices, microbiological laboratories), regarding the safety of guests/clients, including prevention and protection against communicable diseases, such as COVID-19
 • SWISS APPROVAL star classification of hotels, according to the quality of the services provided.

Third Party Inspection, Surveillance and Technical Approval - SWISS APPROVAL accreditation according to ISO 17020

 • Field and Shop inspection,
 • Welding Inspection,
 • Certification of Elevators and Lifting Machines,
 • Goods and Cargo Inspection,
 • Inspection of Workers' Health Protection and Accident Prevention Systems in working environments,
 • Quality control of Building/Construction activities,
 • Seismic risk assessment and EQ-FAST building classification,
 • Life cycle assessment of machinery and mechanical parts,
 • Approval and Certification of Trailers,
 • 'Mystery Guest and Shopping' services.

Notified Body Services (NoBo) - European Mandatory Compliance Directives - ISO 17065

 • European Lift Directive 95/16
 • Pressure Equipment Directive, ( PED ) 97/23
 • European Directive for Simple Pressure Vessels
 • European Construction Materials Directive
 • European Machinery Directive

Swiss Approval Technische Bewertung is also a recognised body as an Approved Inspection Body, type (A), in the following areas:

 • Periodic inspection of pressure vessels over 450 litres and LPG containers, Government Gazette 14165/F. 17.4/373, 673/B/1993,
 • Government Gazette 447/B/1993Initial inspection (type AA) and periodic inspection of lifting appliances (type A and type B) GG 15085/593 (Government Gazette 1186/25.08.2003)
 • Initial and periodic monitoring of boilers Government Gazette 2656/B/2012
 • Initial and periodic inspections for metal structures, pipe welding, welds (ASME, EN-DIN codes - API standards)

The company is also active in Laboratory - Technical Inspections in accordance with the following European Directives, through a certified network of associated Laboratories and Technical Inspection Organizations:

 • 2006/42/EC Mechanical Equipment (MD)
 • 2006/95/EC EC Low Voltage Directive (LVD)
 • 2011/305/ EU Manufacture of products
 • 94/42/EEC Hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels
 • 94/9/EC Equipment for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
 • 88/378/EEC 2009/48/EC Toy safety
 • 89/686/EEC, Personal Protective Equipment (PPE)
 • 90/385/EEC, Active Implantable Medical Devices
 • 93/42 EEC Medical Devices/Equipment (MDD)
 • 98/79/EC In vitro diagnostic medical devices
 • 99/5/EC Radio - telecommunications terminal equipment
 • 2004/108/EC Electromagnetic compatibility (EMC)

Επικοινωνία - Contact Us

 • Trapezountos & Digeni Akrita, 19200 Elefsina
 • +302105562130
 • info@swissapproval.gr